สำนักวิทยบริการ
วารสาร วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  มีจำนวนบทความทั้งหมด 59  บทความ
ลำดับชื่อบทความจำนวนการเปิดดู
1.อิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารธุรกิจนำเที่ยวชาวไทยและชาวญี่ปุ่นต่อความสำเร็จในการประกอบการในประเทศไทย765
2.การศึกษาระบบบัญชีของคริสตจักรท้องถิ่น สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทยในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง 616
3.ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของภูมิปัญญาท้องถิ่น: ศึกษากรณีการคุ้มครองโดยอาศัยพระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง505
4.พฤติกรรมการบริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์ “แบรนด์” ของนักเรียนมัถยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนกวดวิชาเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร493
5.กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของอิเกียในประเทศไทย476
6.การศึกษาความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่458
7.การพัฒนาและประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลและเว็บไซต์การท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์ ของภาคเหนือตอนบน446
8.ความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่428
9.การศึกษาความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจเพื่อการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่384
10.ความสอดคล้องระหว่าง ”ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy) และ “การนำประเทศไทยไปสู่ความเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Thailand)”379
11.การศึกษาความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจเพื่อการจัดตั้งร้านอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่373
12.การพัฒนาระบบสารสนเทศวัดในเขตพื้นที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่367
13.ผลการใช้วิธีผู้สอนชี้นำในศูนย์ศึกษาด้วยตนเองต่อการเรียนภาษาอังกฤษและทัศนคติต่อการเรียนด้วยตนอง364
14.Incoterms 2010 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ361
15.ขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยังยืน359
16.ตราสารอนุพันธ์352
17.ประสิทธิผลของเทคนิคการนำเสนอที่แตกต่างต่อการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดีย351
18.Translation Strategies based on three reading models for translating songs into Thai poem350
19.คำเมือง – ลาว ภาษาและวัฒนธรรมพี่น้อง349
20.แผนธุรกิจเพื่อการจัดตั้งธุรกิจนำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม่349
21.การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านสบเส้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน ในระยะที่ 1 348
22.การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการถือครองที่ดินทางการเกษตรของเกษตรกรบ้านแม่กลางหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่348
23.สถานการณ์เชื้อเพลิงฟอสซิลและศักยภาพพลังงานทดแทนในประเทศไทย347
24.การออกแบบสตอรีบอร์ดอย่างง่ายเพื่อใช้กับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบชาญฉลาด347
25.ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ337
26.ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา335
27.การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามสัญญาการรับตั้งครรภ์335
28.องค์การไม่แสวงหากำไร: องค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ถูกลืมในไทย 334
29.การใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย333
30.มิติใหม่แห่งการศึกษา332
31.การสำรวจความต้องการในการศึกษาต่อของกลุ่มสมาชิก เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่328
32.ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในหลักสูตรนานาชาติของนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่323
33.การแสวงหาข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก่อนการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่322
34.การจัดการแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน321
35.อุตสาหกรรมสีเขียว321
36.การประยุกต์การสำรวจระยะไกลเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลก319
37.การดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนศรีธนาพาณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ 319
38.การดำเนินงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน316
39.Names and Naming: Semiotic, Linguistic and Anthropological Perspectives313
40.นักบริหารทรัพยากรบุคคลกับการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management)310
41.การแก้ปัญหาเชิงประดิษฐกรรม308
42.แนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกับตลาดสามชุก: ความสำเร็จและปัญหา291
43.เส้นทางของการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบริหารการพัฒนาชนบทด้วยวิธีการฝึกอบรมและการศึกษานอกโรงเรียน289
44.เป้าหมายแห่งการพัฒนาของนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี265
45.ความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการฟาร์มสุกรโดยเทคโนโลยีนวัตกรรม258
46.แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย252
47.การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัด ในจังหวัดเชียงใหม่245
48.การสร้างตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร : กรณีศึกษา อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย239
49.การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน230
50.การใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย225
51.การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ตำนานโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่218
52.การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Wordpress218
53.แนวทางการบริหารธุรกิจค้าปลีกของไทยจากกรณีตัวอย่างธุรกิจค้าปลีกของญี่ปุ่น212
54.การจัดทำบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน206
55.การสังเคราะห์องค์ประกอบและข้อกำหนดการบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา206
56.การบูรณาการเทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่205
57.ผลการเรียนรู้จากการสร้างบริษัทจำลองด้วยกระบวนการจัดการผลการปฏิบัติงานในวิชาการจัดการผลการปฏิบัติงาน180
58.พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น169
59.การครองใจของลูกค้ายุคการเปลี่ยนแปลงด้วยการตลาดเพื่อสังคม153