สำนักวิทยบริการ
วารสาร วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  มีจำนวนบทความทั้งหมด 59  บทความ
ลำดับชื่อบทความจำนวนการเปิดดู
1.อิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารธุรกิจนำเที่ยวชาวไทยและชาวญี่ปุ่นต่อความสำเร็จในการประกอบการในประเทศไทย775
2.การศึกษาระบบบัญชีของคริสตจักรท้องถิ่น สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทยในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง 633
3.ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของภูมิปัญญาท้องถิ่น: ศึกษากรณีการคุ้มครองโดยอาศัยพระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง519
4.พฤติกรรมการบริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์ “แบรนด์” ของนักเรียนมัถยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนกวดวิชาเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร501
5.กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของอิเกียในประเทศไทย480
6.การศึกษาความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่464
7.การพัฒนาและประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลและเว็บไซต์การท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์ ของภาคเหนือตอนบน455
8.ความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่434
9.การศึกษาความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจเพื่อการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่391
10.การศึกษาความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจเพื่อการจัดตั้งร้านอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่385
11.ความสอดคล้องระหว่าง ”ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy) และ “การนำประเทศไทยไปสู่ความเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Thailand)”384
12.การพัฒนาระบบสารสนเทศวัดในเขตพื้นที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่375
13.ผลการใช้วิธีผู้สอนชี้นำในศูนย์ศึกษาด้วยตนเองต่อการเรียนภาษาอังกฤษและทัศนคติต่อการเรียนด้วยตนอง371
14.ขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยังยืน365
15.Incoterms 2010 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ363
16.ประสิทธิผลของเทคนิคการนำเสนอที่แตกต่างต่อการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดีย362
17.ตราสารอนุพันธ์357
18.การออกแบบสตอรีบอร์ดอย่างง่ายเพื่อใช้กับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบชาญฉลาด356
19.แผนธุรกิจเพื่อการจัดตั้งธุรกิจนำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม่355
20.การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านสบเส้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน ในระยะที่ 1 354
21.คำเมือง – ลาว ภาษาและวัฒนธรรมพี่น้อง354
22.Translation Strategies based on three reading models for translating songs into Thai poem353
23.สถานการณ์เชื้อเพลิงฟอสซิลและศักยภาพพลังงานทดแทนในประเทศไทย352
24.การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการถือครองที่ดินทางการเกษตรของเกษตรกรบ้านแม่กลางหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่349
25.การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามสัญญาการรับตั้งครรภ์342
26.ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา341
27.ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ341
28.การใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย339
29.องค์การไม่แสวงหากำไร: องค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ถูกลืมในไทย 338
30.มิติใหม่แห่งการศึกษา337
31.การสำรวจความต้องการในการศึกษาต่อของกลุ่มสมาชิก เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่333
32.ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในหลักสูตรนานาชาติของนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่328
33.อุตสาหกรรมสีเขียว328
34.การดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนศรีธนาพาณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ 326
35.การจัดการแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน326
36.การประยุกต์การสำรวจระยะไกลเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลก326
37.การแสวงหาข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก่อนการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่326
38.การดำเนินงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน322
39.Names and Naming: Semiotic, Linguistic and Anthropological Perspectives320
40.การแก้ปัญหาเชิงประดิษฐกรรม315
41.นักบริหารทรัพยากรบุคคลกับการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management)315
42.แนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกับตลาดสามชุก: ความสำเร็จและปัญหา297
43.เส้นทางของการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบริหารการพัฒนาชนบทด้วยวิธีการฝึกอบรมและการศึกษานอกโรงเรียน290
44.เป้าหมายแห่งการพัฒนาของนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี272
45.ความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการฟาร์มสุกรโดยเทคโนโลยีนวัตกรรม263
46.แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย262
47.การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัด ในจังหวัดเชียงใหม่254
48.การสร้างตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร : กรณีศึกษา อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย244
49.การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน238
50.การใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย232
51.การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Wordpress224
52.การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ตำนานโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่222
53.แนวทางการบริหารธุรกิจค้าปลีกของไทยจากกรณีตัวอย่างธุรกิจค้าปลีกของญี่ปุ่น215
54.การจัดทำบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน215
55.การสังเคราะห์องค์ประกอบและข้อกำหนดการบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา213
56.การบูรณาการเทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่207
57.ผลการเรียนรู้จากการสร้างบริษัทจำลองด้วยกระบวนการจัดการผลการปฏิบัติงานในวิชาการจัดการผลการปฏิบัติงาน184
58.พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น175
59.การครองใจของลูกค้ายุคการเปลี่ยนแปลงด้วยการตลาดเพื่อสังคม158