สำนักวิทยบริการ
1.การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์และติดตามผลการประชาสัมพันธ์ ในโครงการสามล้อเชียงใหม่วันที่ 27-11-2560
2.ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลสารภี จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 13-09-2560
3.การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน : กรณีศึกษาหมู่บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 13-09-2560
4.การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวันที่ 22-08-2560
5.การดำเนินงานตามระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาวันที่ 22-08-2560
6.การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันทราย 1 จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 22-08-2560
7.การติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนวันที่ 22-08-2560
8.ความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 22-08-2560
9.ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 22-08-2560
10.การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาวันที่ 22-08-2560