สำนักวิทยบริการ
1.การจัดการความรู้ของสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวิน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนวันที่ 23-06-2561
2.การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 23-06-2561
3.ปัจจัยการคงอยู่ของครูชาวต่างประเทศในโรงเรียนเอกชนวันที่ 23-06-2561
4.บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาด้านความสัมพันธ์ชุมชนในโรงเรียนประถมศึกษา ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนวันที่ 23-06-2561
5.การจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในจังหวัดลำพูน : ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้ วันที่ 23-06-2561
6.ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูนวันที่ 01-04-2561
7.ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา: ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนวันที่ 01-04-2561
8.ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการเรียนการสอน ภูมิปัญญาคนเมืองของโรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 01-04-2561
9.การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชน:การวิเคราะห์ความคาดหวังและการสร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองวันที่ 01-04-2561
10.ประสิทธิผลทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา: ข้อเสนอแนะในการพัฒนา กระบวนการจัดการ วันที่ 01-04-2561