สำนักวิทยบริการ
1.ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูนวันที่ 01-04-2561
2.ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา: ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนวันที่ 01-04-2561
3.ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการเรียนการสอน ภูมิปัญญาคนเมืองของโรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 01-04-2561
4.การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชน:การวิเคราะห์ความคาดหวังและการสร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองวันที่ 01-04-2561
5.ประสิทธิผลทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา: ข้อเสนอแนะในการพัฒนา กระบวนการจัดการ วันที่ 01-04-2561
6.การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียนประถมศึกษา: แนวทางสำหรับการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนประถมศึกษาวันที่ 01-04-2561
7.การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์และติดตามผลการประชาสัมพันธ์ ในโครงการสามล้อเชียงใหม่วันที่ 27-11-2560
8.ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลสารภี จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 13-09-2560
9.การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน : กรณีศึกษาหมู่บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 13-09-2560
10.การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวันที่ 22-08-2560