สำนักวิทยบริการ
ลำดับชื่อวารสารจำนวนบทความจำนวนการเปิดดูบทความ
1. วารสารนักบริหาร 329154378
2. วารสารบริหารธุรกิจ 238112972
3. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 14156594
4. วารสารนิเทศศาสตร์ 11044357
5. วารสารวิชาชีพบัญชี 8375620
6. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม 6519418
7. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 6226383
8. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 5919851
9. วารสารการบริหารการศึกษา 4232518
10. นักบริหาร 358060
11. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 3212105
12. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย 3214430
13. วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 316567
14. วารสารนักบัญชี 2912902
15. วารสารบริหารการศึกษา มศว 147064
16. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 82800
17. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 4627
18. Subject Keyword 1236
19. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 1154