สำนักวิทยบริการ
ลำดับชื่อวารสารจำนวนบทความจำนวนการเปิดดูบทความ
1. วารสารนักบริหาร 329136793
2. วารสารบริหารธุรกิจ 23898019
3. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 14150057
4. วารสารนิเทศศาสตร์ 11038442
5. วารสารวิชาชีพบัญชี 8364324
6. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม 6515804
7. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 6223469
8. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 5917291
9. วารสารการบริหารการศึกษา 4230456
10. นักบริหาร 356223
11. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 3210877
12. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย 3212267
13. วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 315166
14. วารสารนักบัญชี 2910458
15. วารสารบริหารการศึกษา มศว 146072
16. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 82106
17. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 4452
18. Subject Keyword 1186
19. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 196