สำนักวิทยบริการ
ลำดับชื่อวารสารจำนวนบทความจำนวนการเปิดดูบทความ
1. วารสารนักบริหาร 329149175
2. วารสารบริหารธุรกิจ 238108347
3. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 14154599
4. วารสารนิเทศศาสตร์ 11042675
5. วารสารวิชาชีพบัญชี 8372263
6. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม 6518297
7. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 6225420
8. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 5919096
9. วารสารการบริหารการศึกษา 4231863
10. นักบริหาร 357571
11. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 3211673
12. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย 3213847
13. วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 316117
14. วารสารนักบัญชี 2912123
15. วารสารบริหารการศึกษา มศว 146771
16. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 82549
17. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 4580
18. Subject Keyword 1212
19. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 1131