สำนักวิทยบริการ
ลำดับชื่อวารสารจำนวนบทความจำนวนการเปิดดูบทความ
1. วารสารนักบริหาร 329143798
2. วารสารบริหารธุรกิจ 238103993
3. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 14152767
4. วารสารนิเทศศาสตร์ 11040990
5. วารสารวิชาชีพบัญชี 8368657
6. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม 6517334
7. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 6224555
8. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 5918382
9. วารสารการบริหารการศึกษา 4231249
10. นักบริหาร 357106
11. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 3211309
12. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย 3213246
13. วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 315752
14. วารสารนักบัญชี 2911488
15. วารสารบริหารการศึกษา มศว 146493
16. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 82351
17. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 4532
18. Subject Keyword 1200
19. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 1120