สำนักวิทยบริการ
1.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผ้าทอมือกลุ่มชาวเขาของลูกค้า ร้านสบเมยอาร์ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่1122 views
2.แผนธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟในเขตภาคเหนือตอนบน811 views
3.แผนธุรกิจเพื่อจัดตั้งธุรกิจนำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม่768 views
4.แผนธุรกิจเพื่อจัดตั้งร้านอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่481 views
5.ลักษณะการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้ภาษาของนักศึกษาชาวจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ณ สถาบันอุดมศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน424 views
6.ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่314 views
7.พฤติกรรมการนิเทศของอาจารย์นิเทศตามการรับรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น290 views
8.ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่267 views
9.การจัดการแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน257 views
10.การดำเนินงานนิเทศการสอนของโรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ 251 views