สำนักวิทยบริการ
     
ประเภทบุคลากรอาคารสถานที่งานประจำปีกิจกรรมภายในกิจกรรมภายนอก
รูปภาพ00368920
เอกสารฉบับเต็ม00000
ลำดับประเภทหมวดหมู่ชื่อคำอธิบายผู้สร้างวันที่นำเข้าต้นฉบับ
1.รูปภาพกิจกรรมภายในภาพกิจกรรมของกิจการนักศึกษา ปี 2546ภาพนักศึกษาทำกิจกรรมกลางสนาม บางส่วนล้อมวงซ้อมบูม บางส่วนยืนดู ณ กลางสนาม วิทยาเขต A-far คาดว่าเป็นกิจกรรมของกิจการนักศึกษา ปี 2546สำนักประชาสัมพันธ์24/5/2554A3/41
2.รูปภาพกิจกรรมภายในภาพกิจกรรมของกิจการนักศึกษา ปี 2546นักศึกษาล้อมวงซ้อมบูม กลางสนาม วิทยาเขต A-far คาดว่าเป็นกรรมของกิจการนักศึกษา ปี 2546สำนักประชาสัมพันธ์24/5/2554A3/42
3.รูปภาพกิจกรรมภายในภาพกิจกรรมของกิจการนักศึกษา ปี 2546นักศึกษาล้อมวงฟังอาจารย์จารุลักษณ์ รื่นเริง พูดกลางสนาม วิทยาเขต A-far คาดว่าเป็นกิจกรรมของกิจการนักศึกษา ปี 2546 สำนักประชาสัมพันธ์24/5/2554A3/40
4.รูปภาพกิจกรรมภายในภาพกิจกรรมของกิจการนักศึกษา ปี 2546ภาพนักศึกษาซ้อมบูม มุมสนามระหว่างอาคาร A1 และอาคาร A2 คาดว่าเป็นกิจกรรมของกิจการนักศึกษา ปี 2546สำนักประชาสัมพันธ์24/5/2554A3/39
5.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีตั้งศาลพระพรหมพราหมณ์ 2 คน ยกพระพรหมขึ้นตั้งบนศาลสำนักประชาสัมพันธ์28/8/2556A1/1
6.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีตั้งศาลพระพรหมดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน และคณาจารย์จุดธุปเทียนบูชาพระพรหมสำนักประชาสัมพันธ์28/8/2556A1/2
7.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีตั้งศาลพระพรหมเหล่าคณาจารย์และผู้บริหารเข้าร่วมในพิธีตั้งศาลพระพรหมสำนักประชาสัมพันธ์28/8/2556A1/3
8.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีตั้งศาลพระพรหมการแสดงฟ้อนรำในพิธีตั้งศาลพระพรหมสำนักประชาสัมพันธ์28/8/2556A1/4
9.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีตั้งศาลพระพรหมนักศึกษาและอาจารย์จุดธุปเทียบบูชาพระพรหมสำนักประชาสัมพันธ์28/8/2556A1/5
10.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีตั้งศาลพระพรหมพราหมณ์ทำพิธีบูชาพระพรหมสำนักประชาสัมพันธ์28/8/2556A1/6
11.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีตั้งศาลพระพรหมผู้รับใบอนุญาต อาจารย์มรกต สุวรรณชิน จุดธูปบูชาพระพรหมสำนักประชาสัมพันธ์28/8/2556A1/7
12.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีตั้งศาลพระพรหมพราหมณ์ทำพิธีบูชาพระพรหม ก่อนนำรูปจำลองพระพรหมขึ้นตั้งบนศาลสำนักประชาสัมพันธ์28/8/2556A1/8
13.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีตั้งศาลพระพรหมนักศึกษาจุดธูปบูชาพระพรหมสำนักประชาสัมพันธ์28/8/2556A1/9
14.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีทำบุญขึ้นวิทยาลัยใหม่ภาพอาจารย์มรกต สุวรรณชิน ทำพิธีหน้าแท่นโต๊ะหมู่บูชาพร้อมเหล่าคณาจารย์สำนักประชาสัมพันธ์28/8/2556A2/1
15.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีทำบุญขึ้นวิทยาลัยใหม่ผู้บริหารและคณาจารย์ทำพิธีจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในงานทำบุญขึ้นมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นใหม่สำนักประชาสัมพันธ์28/8/2556A2/2
16.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีทำบุญขึ้นวิทยาลัยใหม่ผู้บริหารและคณาจารย์นั่งจุดธุปบูชาพระรัตนตรัยสำนักประชาสัมพันธ์28/8/2556A2/3
17.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีทำบุญขึ้นวิทยาลัยใหม่ภาพผู้ชายอ่านประกาศสำนักประชาสัมพันธ์28/8/2556A2/4
18.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีทำบุญขึ้นวิทยาลัยใหม่ภาพผู้บริหารและคณาจารย์จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยสำนักประชาสัมพันธ์28/8/2556A2/5
19.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นอาจารย์มรกต และดร.ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน ไปร่วมพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์28/8/2556A5/1
20.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์28/8/2556A5/2
21.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์28/8/2556A5/3
22.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ คณะผู้บริหารเข้าร่วมงาน 1/10/2556A5/4
23.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพการมอบใบอนุญาตสำนักประชาสัมพันธ์1/10/2556A5/5
24.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์1/10/2556A5/6
25.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพการมอบใบอนุญาตสำนักประชาสัมพันธ์1/10/2556A5/7
26.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพการมอบใบอนุญาต (มีต้นฉบับ 4 รูป รหัส A5/8 - A5/11)สำนักประชาสัมพันธ์1/10/2556A5/8
27.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพการมอบใบอนุญาต (มีต้นฉบับ 10 รูป รหัส A5/128 - A5/21)สำนักประชาสัมพันธ์26/10/2556A5/12
28.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพการกล่าวปราศัย (มีต้นฉบับ 5 รูป รหัส A5/22 - A5/26) 26/10/2556A5/22
29.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพบรรยากาศภายในงาน (มีต้นฉบับ 5 รูป รหัส A5/27 - A5/31)สำนักประชาสัมพันธ์26/10/2556A5/27
30.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพบรรยากาศในห้อง (มีต้นฉบับ 3 รูป รหัส A5/32 - A5/34)สำนักประชาสัมพันธ์26/10/2556A5/32
31.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพการมอบใบอนุญาต (มีต้นฉบับ 8 รูป รหัส A5/35 - A5/42) 26/10/2556A5/35
32.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพ ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน กับผู้มอบใบอนุญาตสำนักประชาสัมพันธ์26/10/2556A5/43
33.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ (มีต้นฉบับ 4 ภาพ A5/44 - A5/47)สำนักประชาสัมพันธ์26/10/2556A5/44
34.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพขณะอาจารย์มรกต สุวรรณชินกำลังรับมอบใบอนุญาต (มีต้นฉบับ 7 รูป รหัส A5/48 - A5/54)สำนักประชาสัมพันธ์26/10/2556A5/48
35.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ (มีต้นฉบับ 4 รูป รหัส A5/55 - A5/58)สำนักประชาสัมพันธ์26/10/2556A5/55
36.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพบรรยากาศในงาน (มีต้นฉบับ 4 รูป รหัส A5/59 - A5/62)สำนักประชาสัมพันธ์26/10/2556A5/59
37.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพถ่ายร่วมกันของกรรมการสภา (มีต้นฉบับ 4 รูป รหัส A5/63 - A5/66)สำนักประชาสัมพันธ์26/10/2556A5/63
38.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพเวทีโดยรวมสำนักประชาสัมพันธ์26/10/2556A5/67
39.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพบรรยากาศภายในงานสำนักประชาสัมพันธ์26/10/2556A5/68
40.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์26/10/2556A5/69
41.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ การถ่ายภาพร่วมกันของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสำนักประชาสัมพันธ์26/10/2556A5/70
42.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ การถ่ายภาพร่วมกันของคณะกรรมการสภาสำนักประชาสัมพันธ์26/10/2556A5/71
43.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์26/10/2556A5/72
44.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพบรรยากาศภายในงานสำนักประชาสัมพันธ์26/10/2556A5/73
45.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์26/10/2556A5/74
46.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์26/10/2556A5/75
47.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์26/10/2556A5/76
48.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพบรรยาศภายในงานสำนักประชาสัมพันธ์26/10/2556A5/77
49.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพการตอนรับหน้างานสำนักประชาสัมพันธ์26/10/2556A5/78
50.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์26/10/2556A5/79
51.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพบรรยากาศภายในงานสำนักประชาสัมพันธ์26/10/2556A5/80
52.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพบรรยากาศภายในงานสำนักประชาสัมพันธ์26/10/2556A5/81
53.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพบรรยากาศภายในงานสำนักประชาสัมพันธ์26/10/2556A5/82
54.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพบรรยากาศภายในงานสำนักประชาสัมพันธ์26/10/2556A5/83
55.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพบรรยากาศภายในงานสำนักประชาสัมพันธ์26/10/2556A5/84
56.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพบรรยากาศภายในงานสำนักประชาสัมพันธ์26/10/2556A5/85
57.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพบรรยากาศภายในงานสำนักประชาสัมพันธ์26/10/2556A5/86
58.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพบรรยากาศภายในงานสำนักประชาสัมพันธ์26/10/2556A5/87
59.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพบรรยากาศภายในงานสำนักประชาสัมพันธ์26/10/2556A5/88
60.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพบรรยากาศภายในงานสำนักประชาสัมพันธ์26/10/2556A5/89
61.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพบรรยากาศภายในงานสำนักประชาสัมพันธ์26/10/2556A5/90
62.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์31/10/2556A5/91
63.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพบรรยากาศภายในงานสำนักประชาสัมพันธ์31/10/2556A5/92
64.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพการมอบของที่ระลึกสำนักประชาสัมพันธ์31/10/2556A5/93
65.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพบรรยากาศภายในงานสำนักประชาสัมพันธ์31/10/2556A5/94
66.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพบรรยากาศภายในงานสำนักประชาสัมพันธ์31/10/2556A5/95
67.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพนักดนตรีเป่าแซกโซโฟนสำนักประชาสัมพันธ์31/10/2556A5/96
68.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพบรรยากาศภายในงานสำนักประชาสัมพันธ์31/10/2556A5/97
69.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพบรรยากาศภายในงานสำนักประชาสัมพันธ์31/10/2556A5/98
70.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์31/10/2556A5/99
71.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพบรรยากาศภายในงาน/ ภาพโมเดลมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์สำนักประชาสัมพันธ์31/10/2556A5/100
72.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพบรรยากาศภายในงานสำนักประชาสัมพันธ์31/10/2556A5/101
73.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพบรรยากาศภายในงานสำนักประชาสัมพันธ์31/10/2556A5/102
74.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพบรรยากาศภายในงานสำนักประชาสัมพันธ์31/10/2556A5/103
75.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพบรรยากาศภายในงานสำนักประชาสัมพันธ์31/10/2556A5/104
76.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพบรรยากาศภายในงานสำนักประชาสัมพันธ์31/10/2556A5/105
77.รูปภาพกิจกรรมภายในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันอุดมศึกษาสำหรับสหัสวรรษใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาพบรรยากาศภายในงานสำนักประชาสัมพันธ์31/10/2556A5/106
78.รูปภาพกิจกรรมภายในกิจกรรมค่ายตอนรับน้องใหม่ ปี 2546ภาพนักศึกษาถ่ายภายร่วมกันในกิจกรรมค่ายตอนรับน้องใหม่ ปี 2546สำนักประชาสัมพันธ์24/3/2557C16/1
79.รูปภาพกิจกรรมภายในกิจกรรมค่ายตอนรับน้องใหม่ ปี 2546ภาพนักศึกษาถ่ายภายร่วมกันในกิจกรรมค่ายตอนรับน้องใหม่ ปี 2546สำนักประชาสัมพันธ์24/3/2557C16/2
80.รูปภาพกิจกรรมภายในกิจกรรมค่ายตอนรับน้องใหม่ ปี 2546ภาพนักศึกษารับประทานของว่างร่วมกับบนสนามหญ้า ในกิจกรรมค่ายตอนรับน้องใหม่ ปี 2546สำนักประชาสัมพันธ์24/3/2557C16/3
81.รูปภาพกิจกรรมภายในกิจกรรมค่ายตอนรับน้องใหม่ ปี 2546ภาพนักศึกษารับประทานของว่างร่วมกับบนสนามหญ้า ในกิจกรรมค่ายตอนรับน้องใหม่ ปี 2546สำนักประชาสัมพันธ์24/3/2557C16/4
82.รูปภาพกิจกรรมภายในกิจกรรมค่ายตอนรับน้องใหม่ ปี 2546ภาพนักศึกษารับประทานของว่างร่วมกับบนสนามหญ้า ในกิจกรรมค่ายตอนรับน้องใหม่ ปี 2546สำนักประชาสัมพันธ์24/3/2557C16/5
83.รูปภาพกิจกรรมภายในกิจกรรมค่ายตอนรับน้องใหม่ ปี 2546ภาพนักศึกษายืนเรียงแถวหน้ากระดานถือเทียน ในกิจกรรมค่ายตอนรับน้องใหม่ ปี 2546สำนักประชาสัมพันธ์24/3/2557C16/6
84.รูปภาพกิจกรรมภายในกิจกรรมค่ายตอนรับน้องใหม่ ปี 2546ภาพนักศึกษารับประทานอาหารและของว่างร่วมกับบนสนามหญ้า ในกิจกรรมค่ายตอนรับน้องใหม่ ปี 2546สำนักประชาสัมพันธ์24/3/2557C16/7
85.รูปภาพกิจกรรมภายในกิจกรรมค่ายตอนรับน้องใหม่ ปี 2546กิจกรรมค่ายตอนรับน้องใหม่ ปี 2546สำนักประชาสัมพันธ์24/3/2557C16/8
86.รูปภาพกิจกรรมภายในกิจกรรมค่ายตอนรับน้องใหม่ ปี 2546ภาพนักศึกษายืนเรียงแถวหน้ากระดานถือเทียน ในกิจกรรมค่ายตอนรับน้องใหม่ ปี 2546สำนักประชาสัมพันธ์24/3/2557C16/9
87.รูปภาพกิจกรรมภายในกิจกรรมค่ายตอนรับน้องใหม่ ปี 2546ภาพกิจกรรมบนเวที ในกิจกรรมค่ายตอนรับน้องใหม่ ปี 2546สำนักประชาสัมพันธ์24/3/2557C16/10
88.รูปภาพกิจกรรมภายในแขกชาวต่างชาติเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแขกชาวต่างชาติเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสำนักประชาสัมพันธ์29/5/2557B2/1
89.รูปภาพกิจกรรมภายในแขกชาวต่างชาติเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแขกชาวต่างชาติเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสำนักประชาสัมพันธ์29/5/2557B2/2
90.รูปภาพกิจกรรมภายในแขกชาวต่างชาติเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแขกชาวต่างชาติเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย **ภาพ B2/3, B2/5 - B2/8 เหมือนกันสำนักประชาสัมพันธ์29/5/2557B2/3
91.รูปภาพกิจกรรมภายในแขกชาวต่างชาติเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแขกชาวต่างชาติเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสำนักประชาสัมพันธ์29/5/2557B2/4
92.รูปภาพกิจกรรมภายในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คำสั่งแต่งตั้งอาจาร์ปรีชา บัววิรัตน์เลิศเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ใบลาออกจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยของอาจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ เอกสารประวัติอาจาร์ปรีชา บัววิรัตน์เลิศสำนักอธิการบดี14/9/2558สำนักอธิการบดี
93.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพซุ้มสำหรับถ่ายภาพ กลางสนาม วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิทยาเขต A-far มีบัณฑิตยืนถ่ายภาพอยู่พอประมาณสำนักประชาสัมพันธ์24/5/2554A3/1
94.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543งานเลี้ยง Starry Night ปี พ.ศ 2543 มือกลอง ในงานเลี้ยงสำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/01
95.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพบัณฑิตยืนรอลงทะเบียนหน้าห้องออดิทอเรี่ยมสำนักประชาสัมพันธ์24/5/2554A3/3
96.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพขณะบัณฑิตกำลังลงทะเบียนหน้าห้องออดิทอเรี่ยม อาคาร A3 ไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นวันซ้อมใหญ่หรือวันรับปริญญาจริงสำนักประชาสัมพันธ์24/5/2554A3/4
97.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพบัณฑิตกำลังลงทะเบียน และบางส่วนรอลงทะเบียน มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่กำลังรับลงทะเบียน ณ หน้าห้องออดิทอเรี่ยม อาคาร A3 ไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นวันซ้อมใหญ่หรือวันรับปริญญาจริงสำนักประชาสัมพันธ์24/5/2554A3/5
98.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพบัณฑิตนั่งในห้องออดิทอเรี่ยม (เต็มห้อง)ไม่แน่ใจว่าเป็นการนั่งรอเข้าหอประชุมหรือไม่สำนักประชาสัมพันธ์24/5/2554A3/6
99.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 1 วันพุทธที่ 13 พฤศจิกายน 2545 ณ หอประชุม Vision 2020 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวคำให้โอวาทแก่บัณฑิต บนเวที ณ หอประชุม Vision 2020 สำนักประชาสัมพันธ์24/5/2554A3/44
100.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นบัณฑิตนั่งในห้องออดิทอเรี่ยม (เต็มห้อง) คาดว่ารอขึ้นหอประชุม vision20/20สำนักประชาสัมพันธ์24/5/2554A3/7
101.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพอาจารย์ชายจำนวน 7 คน ใส่ชุดครุยถ่ายรูปหน้าห้องออดิทอเรียม ในวันรับปริญญาของบัณฑิตรุ่นที่ 2 ของวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ในภาพประกอบไปด้วย อาจารย์สิระ สมนามสำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A3/8
102.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพอาคาร A3 หรืออาคารวัฒนาราชนครนทร์ 80 ถ่ายจากหน้าอาคาร A1 มองเห็นต้นปาล์ม โต๊ะนั่งเล่นหน้าอาคาร A2 และซุ้มถ่ายภาพรับปริญญาหน้าอาคาร A3 บางส่วนสำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A3/9
103.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นทั้งชายและหญิงใส่ชุดครุยถ่ายภาพร่วมกันหน้าห้องออดิทอเรี่ยม (อาคาร A3) สำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A3/10
104.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพบัณฑิตที่นั่งรอในห้องออดิทอเรี่ยม เริ่มเดินแถวเรียงสองเพื่อขึ้นห้องประชุม vision 2020 เพื่อรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2546สำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A3/11
105.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพบัณฑิตเดินแถวเรียงสองออกจากห้องออดิทอเรี่ยมเดินลงบันไดหน้าอาคาร A3 เพื่อเดินผ่านแถวปาล์มไปอาคาร A1สำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A3/12
106.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพบัณฑิตเดินจากทางเดินแถวเรียงสองผ่านต้นปาล์มมาขึ้นอาคาร A1 โดยถ่ายจากอาคาร A1 มองเห็นตึกหอประชุม vision 2020 โดยมีภาพพุ่มดอกไม้ตกแต่งในระยะใกล้เป็นฉากประกอบสำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A3/13
107.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543วงดนตรีของนักศึกษาชายและนักร้องหญิงสำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/101
108.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543การแสดงละครของหมู่นักศึกษามีตัวละครทั้งหมด 10 คน มีั้ทั้งเจ้าหญิง เจ้าชาย เพื่อนเจ้าหญิงและเพื่อนเจ้าชายสำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/102
109.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543ถ่ายบรรยากาศภายในงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543สำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/18
110.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543ร้องเพลงประสานเสียงสำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/19
111.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543อาจารย์ ทณัฐฌา พัชรเลอลักษณ์ แสดงละครในการประกวดดาวมหาวิทยาลัยสำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/103
112.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพบํณฑิตเดินแถวเรียงสองขึ้นหอประชุมเป็นคู่แรก โดยถ่ายจากบันใดหอประชุมลงมาเห็นบัณฑิตที่เดินแถวผ่านแนวต้นปาร์มกลางสนาม ซุ้มถ่ายภาพ อาคาร A2 และอาคาร A3 บางส่วนสำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A3/14
113.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพบัณฑิตเดินแถวเรียงสองลอดผ่านใต้ซุ้มกระบอง (Marshal)ที่นักศึกษาถือเพื่อก่อนเข้าประตูหอประชุม Vision 2020 สำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A3/15
114.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพบัณฑิตเดินแถวเรียงสองขึ้นหอประชุม vision 2020 ถ่ายตรงบันไดทางขึ้นหอประชุม vision 2020 ลงมาเห็นถนนในมหาวิทยาลัยที่แถวบัณฑิตกำลังเดินผ่านและเห็นสนามที่มีซุ้มถ่ายภาพสำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A3/16
115.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นบัณฑิตนั่งเรียงแถวรอรับปริญญาในหอประชุม vision 2020 พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A3/17
116.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพแถวบัณฑิตนั่งรอรับปริญญาบัตรในหอประชุม vision 2020 ถ่ายในระยะใกล้สำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A3/18
117.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพแถวบัณฑิตนั่งรอรับปริญญาในหอประชุม vision 2020สำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A3/19
118.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพแถวอาจารย์ ผู้บริหาร ดร.ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นสวมชุดครุย เดินแถวเรียงสองขึ้นหอประชุม vision 2020สำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A3/20
119.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพอาจารย์ ผู้บริหาร ผู้รับใบอนุญาติ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ยืนในหอประชุม vision 2020 ในพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A3/21
120.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพบัณฑิตถ่ายภาพในหมู่เพื่อนบัณฑิตบริเวณซุ้มถ่ายภาพกลางสนาม วิทยาเขต A-far หน้าตึกอาคารวัฒนาราชนครินทร์ 80 (อาคาร A3)โดยมองเห็นอาคารวัฒนาราชนครินทร์ 80 เกือบทั้งหลังสำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A3/22
121.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพแถวบัณฑิตนั่งรอรับปริญญาในหอประชุม vision 2020 ในพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2สำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A3/23
122.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพบัณฑิตเดินแถวเรียงสองจากอาคาร A3 ผ่านกลางแนวต้นปาล์มแล้วมาแยกซ้ายขาวเพื่อนั่งเก้าอี้ขาวหน้าอาคาร A1 เพื่อรอทำพิธีผูกขวัญบัณฑิตคณาอาจารย์ และผู้บริหาร ในวันรับปริญญา พ.ศ. 2546สำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A3/24
123.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นรศ.ดร.บุญส่ง นิลแก้ว (ขณะดำดงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น)กำลังยืนพูดบนแทนประกาศหรือโพเดียม (podium) หรือให้โอวาทแก่บัณฑิต บริเวณ lobby 1 ในวันรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A3/25
124.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพพิธีผูกขวัญบัณฑิต ขณะคณาจารย์ ผู้บริหาร และบัณฑิตนั่งร่วมในพิธี โดยถ่ายภาพจากด้านอาคาร A3 ผ่านแนวต้นปาล์มให้เห็นพิธีโดยรวมบริเวณหน้าอาคาร A1 สำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A3/26
125.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพแถวคณาจารย์นั่งบนเก้าบริเวณหน้าอาคาร A1 เพื่อร่วมพิธีผูกขวัญบัณฑิตในวันรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A3/27
126.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพบัณฑิตกำลังนั่งพนมมือไหว้รับพรในพิธีผูกขวัญบัณฑิต บริเวณลานหน้าอาคาร A1 ในวันรับปริญญาบัตร พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A3/28
127.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพบัณฑิตกำลังรับการผูกขวัญจาก รศ.ดร.บุญส่ง นิลแก้ว บริเวณลานหน้าอาคาร A1 วันรับปริญญาบัตร พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A3/29
128.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543อาจารย์ผู้ชายแต่งกายแฟนซีสำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/20
129.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543พวกอาจารย์กำลังแต่งหน้า เพื่อไปงาน งานStarry Night ปี พ.ศ.2543สำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/104
130.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543อาจารย์ชาตยา จึงสวัสดิ์ และ นักศึกษาหนุ่ม น่งถ่ายรูปตรงบรรไดทางขึ้นหอประชุมสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/105
131.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543ถ่ายบรรยากาศใน งาน Starry Night ปี พ.ศ 2543สำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/21
132.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพคณาจารย์กำลังผูกขวัญบัณฑิต ในวันรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2546 ณ ลานหน้าอาคาร A1สำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A3/30
133.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพอาจารย์เดชาธร แสนชัยและอาจารย์ท่านอื่นๆ กำลังผูกขวัญบัณฑิต ในพิธีผูกขวัญบัณฑิต วันรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2546 ณ ลานหน้าอาคาร A1 สำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A3/31
134.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นดร.ฉัตรทิพย์ สุวรรณชินผูกขวัญบัณฑิต ในพิธีผูกขวัญบัณฑิต วันรับปริญญาบัตรครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2546 ณ ลานหน้าอาคาร A1สำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A3/32
135.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพขณะดร. กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน และอาจารย์เนรมิต ชุมสาย ณ อยุธยากำลังผูกขวัญบัณฑิตมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์ ในวันรับปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอร์น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2546สำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A3/33
136.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพมุมสูงพิธีผูกขวัญบัณฑิตมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอร์น ในวันรับปริญญาครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2546 จัดบริเวณลานหน้าอาคาร A1 โดยถ่ายจากบนตึกอาคาร A1สำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A3/34
137.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพพิธีผูกขวัญบัณฑิตมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ในวันรับปริญญา ครั้งที่ 2 พ.ศ.2546 โดยมีคณาจารย์และผู้บริหารกำลังผูกขวัญแก่บัณฑิต ณ บริเวณลานหน้าอาคาร A1สำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A3/35
138.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นบัณฑิตนั่งร่วมพิธีผูกขวัญบัณฑิต ในวันรับปริญญาครั้งที่ 2 ปีพ.ศ. 2546 ณ ลานหน้าอาคาร A1สำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A3/36
139.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นตัวแทนบัณฑิต ยืนกล่าวคำบางอย่างในพิธีผูกขวัญบัณฑิต ในวันรับปริญญาบัตร ประจำปี 2546 ณ ลานหน้าอาคาร A1สำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A3/37
140.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นตัวแทนบัณฑิตกล่าวคำ... พิธีผูกขวัญบัณฑิต ในวันรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 พ.ศ.2546 ณ ลานหน้าอาคาร A1สำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A3/38
141.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นบัณฑิตซ้อมรับปริญญาบัตรในหอประชุม vision 2020 สำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A3/43
142.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น- ภาพบัณฑิตเดินลอดซุ้มกระบอง (Marshal)บริเวณประตูทางเข้าหอประชุม vision 2020 เพื่อเข้าไปร่วมพิธีรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2546 โดยมีนักศึกษารุ่นน้องเป็นผู้ยืนถือกระบองไขว้เป็นซุ้มสำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A3/45
143.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นดร.จำรัส นองมาก นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวรายงานกิจการของวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น โดยมีเหล่าบัณฑิตยืนฟังอยู่ด้านหลัง ในหอประชุม vision 20/20 พิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A4/1
144.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นั่งเป็นประทานบนแท่นสำหรับมอบปริญญาบัตร โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยนั่งข้างหลัง และอาจารย์บางท่านเตรียตัวช่วงส่งใบปริญญาบัตร สำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A4/2
145.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นอาจารย์พัชรี จิตตสุโภ คณบดีคณะบริหารธุรกิจกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิต ในวันรับปริญญา ครั้งที่ 2 พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A4/3
146.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นอาจารย์พัชรี จิตตสุโภ คณบดีคณะบริหารธุรกิจกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิต ในวันรับปริญญา ครั้งที่ 2 พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A4/4
147.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นอาจารย์เนรมิต ชุมสาย ณ อยุธยา หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อ่านรายชื่อบัณฑิต เพื่อเบิกตัวบัณฑิตขึ้นรับปริญญาบัตร ในพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A4/5
148.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543การเล่นดนตรีขับร้องเพลงสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/106
149.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543ถ่ายนักศึกษาชายแต่งตัวแฟนซีสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/22
150.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543นักศึกษาหญิงเข้าร่วมการประกวดดาวมหาวิทยาลัยสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/23
151.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543การแสดงดนตรีบนเวที มือกีต้าร์สำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/24
152.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นอาจารย์พรรณี หัวหน้าภาควิชาการตลาด อ่านรายชื่อบัณฑิต เพื่อเบิกตัวบัณฑิตขึ้นรับปริญญาบัตร ในพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A4/6
153.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กำลังมอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ในพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A4/7
154.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นอาจารย์จันทร์จิรา ม้าลำพอง หัวหน้าภาควิชาการบัญชีอ่านรายนามบัณฑิตภาควิชาบัณชี ในพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A4/8
155.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพบัณฑิตเดินขึ้นรับปริญญาและบัณฑิตที่รับปริญญาเสร็จแล้วเดินกลับแถวที่นั่ง โดยเห็นภาพรวมมุมกว้างสำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A4/9
156.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพบัณฑิตรับปริญญาบัตรเสร็จแล้วและกำลังยืนถือปริญญาบัตรแนบอกพร้อมฟังโอวาทจากประธานในพิธี พิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์26/5/2554A4/10
157.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นบัณฑิตปฎิญาณตนเสร็จแล้ว และกำลังจัดหมวกย้ายพู่ไปอยู่ด้านขวาของหมวกสำนักประชาสัมพันธ์29/5/2554A4/11
158.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กำลังให้โอวาท ด้านหลังองคมนตรี มีคณะสภามหาวิทยาลัยนั่งอยู่ (ภาพบนเวทีหอประชุม)สำนักประชาสัมพันธ์31/7/2554A4/12
159.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น-พิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น -เหล่าบัณฑิตนั่งในหอประชุมสำนักประชาสัมพันธ์11/1/2555A4/13
160.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นคณบดี ผู้บริหาร และเหล่าบัณฑิต นั่งร่วมในพิธีประสาทปริญญาบัตรสำนักประชาสัมพันธ์11/1/2555A4/14
161.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น-พิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น -อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรสำนักประชาสัมพันธ์11/1/2555A4/15
162.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพนักร้องประสานเสียง พร้อมวาทยากร แสดงหน้าเวที โดยบนเวทีมีกรรมการสภานั่งอยู่สำนักประชาสัมพันธ์11/1/2555A4/16
163.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 25/1/2555A4/17
164.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพเหล่าบัณฑิตนั่งในพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นสำนักประชาสัมพันธ์25/1/2555A4/18
165.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น คณะผู้บริหาร กรรมการสภา ทำพิธีทางสงฆ์ (ถวายสังฆทาน) 22/2/2555A4/19
166.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น กรรมการสภาเดินนำขบวนคณาจารย์และบัณฑิตเข้าสู่หอประชุม vision 20/20สำนักประชาสัมพันธ์22/2/2555A4/20
167.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เหล่าบัณฑิตและกรรมการสภา คณาจารย์ ยืนในหอประชุมสำนักประชาสัมพันธ์22/2/2555A4/21
168.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543กลุ่มนักศึกษาและบุคลากรช่วยกันเก็บโต๊ะ เก้าอี้ และทำความสะอาดบริเวณหอประชุมสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/123
169.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.25432 สาวนักศึกษายืนยิ้มแฉ่งถ่ายรูปคู่กันสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/124
170.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543นักศึกษาและบุคลากรช่วยกันเก็บโต๊ะและเก้าอี้ เข้าที่ให้เหมือนเดิมสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/125
171.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543การแสดงของนักศึกษาสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/126
172.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543การประกวดดาวมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/127
173.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น บัณฑิตยืนแถว และถือใบปริญญาบัตรในมือสำนักประชาสัมพันธ์22/2/2555A4/22
174.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบัณฑิตยืนแถวในหอประชุมสำนักประชาสัมพันธ์23/4/2555A4/23
175.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพเวทีบนหอประชุม Vision 20/20 ก่อนพิธีประสาทปริญญาบัตรสำนักประชาสัมพันธ์23/4/2555A4/24
176.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพผู้บริหารและคณาจารย์เดินเข้ามาในหอประชุม โดยมีเหล่าบัณฑิตและพระภิกษุ นั่งอยู่ก่อนแล้วสำนักประชาสัมพันธ์23/4/2555A4/25
177.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพผู้บริหารและคณาจารย์นั่งในหอประชุมสำนักประชาสัมพันธ์23/4/2555A4/26
178.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวให้โอวาท บทเวทีสำนักประชาสัมพันธ์23/4/2555A4/27
179.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพระยะใกล้ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวให้โอวาท แก่บัณฑิต บนเวทีสำนักประชาสัมพันธ์23/4/2555A4/28
180.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวให้โอวาท แก่บัณฑิตสำนักประชาสัมพันธ์23/4/2555A4/29
181.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นกรรมการสภา คณาจารย์ ถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ในพิธีประทานปริญญาบัตรสำนักประชาสัมพันธ์23/4/2555A4/30
182.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นั่งเซ้นต์ลงนามในสมุดลงนาม โดยมีเหล่ากรรมการสภายืนด้านหลังสำนักประชาสัมพันธ์23/4/2555A4/31
183.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เซนต์ลงนามในสมุดลงนามสำนักประชาสัมพันธ์23/4/2555A4/32
184.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นั่งเซ้นต์ลงนามในสมุดลงนามสำนักประชาสัมพันธ์23/4/2555A4/33
185.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นอาจารย์มรกต สุวรรณชิน ผู้รับใบอนุญาติ มอบของที่ระลึกแด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีสำนักประชาสัมพันธ์23/4/2555A4/34
186.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นผู้รับมอบใบอนุญาต อ.มรกต สุวรรณชิน มอบของที่ระลึกแด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีสำนกประชาสัมพันธ์13/6/2555A4/35
187.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นคณะผู้บริหารและกรรมการมหาวิทยาลัยยืมแถวถ่ายภาพร่วมกับศษสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี หน้าเวที บทหอประชุม vision 20/20สำนักประชาสัมพันธ์13/6/2555A4/36
188.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นคณะผู้บริหารและกรรมการถ่ายภาพร่วมกับองคมนตรี ภาพระยะใกล้สำนักประชาสัมพันธ์13/6/2555A4/37
189.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543บรรยากาศภายในงาน งาน Starry Night ปี พ.ศ 2543 บุคคลากรร่วมโต๊ะอาหารสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/30
190.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543ผู้ชนะเลิศการประกวดดาวมหาวิทยาลัย ภายในงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543สำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/31
191.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543นักศึกษาชายร่วมกันเล่นดนตรีในงาน Starry Night ปี 2543สำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/128
192.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543อดีตอธิการบดี ดร.นิมิตร จิวะสันติการสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/32
193.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพบรรยากาศพิธีรับปริญญาบัตร หน้าสนามมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นวิทยาเขต A-Far เหล่าบัณฑิตและผู้ปกครอบร่วมกับถ่ายภาพสำนักประชาสัมพันธ์13/6/2555A4/38
194.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเหล่าบัณฑิตและผู้ปกครองร่วมกันถ่ายภาพที่สนามหญ้าสำนักประชาสัมพันธ์13/6/2555A4/39
195.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเหล่าบัณฑิตและผู้ปกครองร่วมกันถ่ายภาพ ตามซุ้มต่างๆ กลางสนามหญ้าสำนักประชาสัมพันธ์13/6/2555A4/40
196.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพองคมนตรี ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นั่งเป็นประธานเตรียมมอบปริญญาบัตรบนเวที ด้านหลัง มีแถวเหล่ากรรมการมหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร มีเจ้าหน้าที่เตรียมปริญญาบัตรข้างองคมนตรีสำนักประชาสัมพันธ์13/6/2555A4/41
197.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพองคมนตรีกำลังมอบปริญญาบัตรแด่บัณฑิตสำนักประชาสัมพันธ์13/6/2555A4/42
198.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพองคมนตรี ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย กำลังมอบ ปริญญาบัตรแด่บัณฑิตสำนักประชาสัมพันธ์13/6/2555A4/43
199.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพศาสตราจารย์ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กำลังมอบ ปริญญาบัตรแด่บัณฑิตสำนักประชาสัมพันธ์13/6/2555A4/44
200.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพบัณฑิตระยะใกล้สำนักประชาสัมพันธ์13/6/2555A4/45
201.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพบัณฑิตถ่ายาภาพคู่กับนายประกิต (เจ้าหน้าที่)สำนักประชาสัมพันธ์13/6/2555A4/46
202.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543อาการเขินอายของผู้ญิงคนนึ่ง เลยเอาหมวกปิดบังใบหน้าไว้สำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/83
203.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543งานเลี้ยง Starry Night ปี พ.ศ 2543สำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/02
204.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543นักศึกษาและอาจารย์กำลังจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานเลี้ยง ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นสำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/84
205.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543อาจารย์และนักศึกษากำลังพูดคุยกันในงานจัดเลี้ยงการจัดเตรียมงานสำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/88
206.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543การแสดงลิบซิ้งเพลง และมีแดนซ์เซอร์เต้นประกอบเพลงของนักศึกษาสำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/89
207.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543นักศึกษา ผู้เข้าประกวดดาวมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ประจำปี 2543สำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/90
208.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543นักศึกษาร่วมกันถ่ายรูปก่อนเข้าไปในงานเลี้ยงที่ซุ้มหน้าประตูทางเข้างานสำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/91
209.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543งาน Starry Night ปี พ.ศ 2543 ภาพบรรยากาศภายในงานสำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/05
210.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543การแสดงของนักศึกษา โดยการแสดงร้องเพลงที่มีนักร้องนำเป็นผู้หญิง สมาชิกในวงมี 6คน เป็นผู้ชาย 5 คนผู้หญิง 1คนสำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/92
211.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543รูปคู่อาจารย์เนรมิต ชุมสาย ณ อยุธยา และเพื่อนสาวสำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/13
212.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543นักศึกษาถ่ายรูปในมือถือฝรั่งอยู่ และแต่งกายชุดแฟนซีสำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/98
213.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543อาจารย์กำลังร้องเพลงและเล่นกีต้า์ร์กัน 3 คนภายในงานจัดเลี้ยงสำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/99
214.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543การแสดงบนเวทีของอาจารย์สำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/14
215.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543การประกวด ดาว-เดือน ของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นสำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/15
216.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543นักศึกษาทำการแสดงเต้นหมอรำซิ่งและมีแดนซ์เซอร์เต้นร่วมด้วยสำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/100
217.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543การแสดงบนเวทีสำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/16
218.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543วงดนตรีที่แสดงภายใน งาน Starry Night ปี พ.ศ 2543สำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/17
219.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543การแสดงดนตรีบนเวทีสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/35
220.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543นักศึกษาชายหญิงถ่ายรูปคู่กันในงาน Starry Night ปี 2543สำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/130
221.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันเทสไมโครโฟนและเครื่องเสียง เพื่อจัดงานเลี้ยงสำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/85
222.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543ภาพภายในงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543 อาจารย์และนักศึกษา ร่วมโต๊ะอาหารกันสำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/03
223.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543เป็นการแสดงของนักศึกษาโดยมีนักศึกษาชายแสดงเป็น นางฟ้า และนักศึกษาหญิงแสดงเป็น คนรับใช้สำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/86
224.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543นักศึกษากำลังทำการแสดงการร้องเพลงและเล่นกีต้าร์โชว์สำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/87
225.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543การแสดงบนเวทีของอาจารย์ในงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543สำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/04
226.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543รูปถ่ายนักศึกษา ภานในงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543สำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/06
227.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543อาจารย์นางพรพนิต พ่วงภิญโญ แจกตุ๊กตาเพื่อเป็นรางวัลให้กับนักศึกษาสำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/93
228.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543บรรยากาศงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543 ภายในหอประชุม vision20/20 สำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/07
229.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543การประกวด ดาวมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ในงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543สำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/08
230.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543ภายบรรยากาศนักศึกษาร่วมโต๊ะรับประทานอาหาร ภายในงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543สำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/09
231.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543การแสดงโชว์ทิฟนี่ ของนักศึกษาสำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/94
232.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543ผู้ชนะการประกวดดาวมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นประจำปี พ.ศ 2543สำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/10
233.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543หมู่นักศึกษาร่วมโต๊ะกันรับประทานอาหารและภ่ายรูปหมู่ ในงานเสี้ยงสำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/95
234.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543วงดนตรีที่แสดงงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543สำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/11
235.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543รูปถ่าย ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชินและภรรยาสำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/12
236.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543การแสดงขับร้องของพนักงานมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ที่กำลังแสดงดนตรีเล่นกีต้าร์และร้องเพลงสำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/96
237.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543การแสดงละครของพันกงานมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ที่แสดงเป็นเจ้าชาย และเจ้าหญิงสำนักประชาสัมพันธ์20/12/2555C5/97
238.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543การแสดงดนตรีบนเวที มือคีย์บอร์ดสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/25
239.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543วงดนตรีของนักศึกษา มีมือกีต้าร์2คน มือเบส 1 คน นักร้อง 1 คนสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/107
240.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543ภาพพิธีกร กำลังสัมภาษณ์ผู้ร่วมงานสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/108
241.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543บรรยากาศภายในงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543สำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/26
242.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543นักศึกษาชายและหญิง มายืนโชว์ตัว พระเอก นางเอก และนางร้าย โดยเฉพาะผู้หญิงผ้าคุมไหล่สีแดงดูจากสายตาแล้วคงเป็นนางร้ายแน่นอน ส่วนพระเอกก็คงจะเป็นคนใส่เสื้อสีขาวแน่นอนสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/109
243.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543ผู้ร่วมงานยืนกอดคอถ่ายรูปคู่กัน สำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/110
244.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543เหล่านักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ต่างช่วยกันเก็บกวาดสถานที่จัดงาน ส่นบนเวทีก็มีกลุ่มนักศึกษาชายเล่นดนตรีกันอยู่สำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/111
245.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543ภาพผู้เข้าร่วมการประักวดดาวมหาวิทยาลัยสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/27
246.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543อาจารย์และนักศึกษากลุ่มนึงกำลังวางแผนงาน การจัดเลี้ยง ดูจากสีหน้าแล้วคงกำลังเครียดกันอยู่สำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/112
247.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543อาจารย์ที่มาร่วมอาจารย์ชาตยา จึงสวัสดิ์ และอาจารย์ชาตยา จึงสวัสดิ์ ถ่ายรูปคู่ร่วมกันสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/28
248.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543ผู้ร่วมงานแต่งกายด้วยชุดแฟนซีสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/113
249.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543การแสดงโชว์ชุดแฟนตาซี่ของกลุ่มนักศึกษา ออกมาร่ายรำพัดประกอบพลงสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/114
250.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543นักศึกาาหนุ่ม 2 คนกำลังเต้นลีลาศ กันอยู่ ส่วนหนุ่มอีก 2 ข้างหลัง ยืนเก๊กหล่อ ให้ช่างถ่ายถ่ายรูปอยู่สำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/115
251.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543นักศึกษาทั้ง 3 คน กำลังนั่งดูอะไรบางอย่างอยู่ อย่างจดจอโดยไม่ละสายตาสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/118
252.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543กลุ่มนักศึกษาต่างช่วยกันเก็บโต๊ะ เก้าอี้ ภายในงานเลี้ยงสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/120
253.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543อธิการบดีและอาจรย์ นั่งร่วมโต๊ะด้วยกัน อยู่ในงานเลี้ยง Starry Night ปี 2543 เืพื่อ รอชมการแสดงของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/116
254.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543พิธีกรชายและหญิงกำลังสัมภาษณ์นักแสดงหญิง ที่ทำการแสดงจบสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/117
255.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543อธิการบดีและภรรยา นั่งถ่ายรูปคู่กัน ในงานเลี้ยงสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/119
256.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543ภาพถ่ายบุคคลากรที่มาร่วม งาน Starry Night ปี พ.ศ 2543สำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/29
257.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543อาจารย์ 2 ท่าน กำลังประชันกีต้าร์กันอยู่ และอาจารย์อีกท่านก็ร่วมเคาะจังหวะ ตามอาจารย์ทั้ง 2 ที่เล่นกีต้าร์ด้วยสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/121
258.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543นักศึกษา บุคลากร และ อาจารย์ช่วยกันเก็บโต๊ะ เก้าอี้ และช่วยกันทำความสะอาด หอประชุม สำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/122
259.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543นักศึกษาหญิงที่เข้าร่วมการประกวดดาวมหาวิทยาลัยสำนักประชาสัมพันธ์24/12/2555C5/45
260.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543ผู้ชนะเลิศรางวัลที่1ในการประกวดดาวมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นสำนักประชาสัมพันธ์24/12/2555C5/46
261.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543ภาพถ่าย อ.เนรมิต ชุมสาย ณ อยุธยาสำนักประชาสัมพันธ์24/12/2555C5/47
262.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543การแสดงบนเวทีของอาจารย์และบุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์24/12/2555C5/49
263.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543การประกวดเดือนมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นสำนักประชาสัมพันธ์24/12/2555C5/50
264.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543การแสดงบนเวทีของนักศึกษาสำนักประชาสัมพันธ์24/12/2555C5/52
265.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543เบื้องหลังก่อนการแสดงบนเวทีสำนักประชาสัมพันธ์24/12/2555C5/53
266.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543อาจารย์และบุคลากรร่วมแสดงบนเวทีสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/131
267.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543ภาพถ่ายหมู่ของนักศึกษาที่โต๊ะอาหารสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/132
268.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543อาจารย์ที่มาร่วมอาจารย์ชาตยา จึงสวัสดิ์ และอาจารย์ชาตยา จึงสวัสดิ์ ถ่ายรูปคู่ร่วมกันสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/36
269.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543การแสดงบนเวทีของนักศึกษาสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/37
270.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543บุคลากรชายและหญิงถ่ายรูปคู่กันสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/133
271.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543การประกวดเืดือนของมหาลัยฟาร์อีสเทอร์น ที่มีนักศึกษาชายร่วมเข้าประกวดทั้งหมด 6 คนสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/134
272.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543รูปถ่ายบุคลากรที่มาร่วมงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543สำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/38
273.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543ภาพประกวดเดือนมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ในงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543สำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/39
274.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543นักศึกษาชายถ่ายรูปคู่กับนักศึกษาหญิง ที่แต่งตัวสวยงามทั้ง 2 สำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/135
275.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543อาจารย์และบุคลากรร่วมเล่นเกมและแข่งขัน คีบลูกปิงปองส่งต่อกันสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/136
276.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543นักษาทั้งชายและหญิง ร่วมกันร้องเล่นเต้นรำกันอย่างสนุกสนานสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/137
277.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543นักศึกษาต่างเช็คความเรียบร้อยของเครื่องดนตรีก่อนงานจะริ่มสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/138
278.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543การร้องเพลงแสดงบนเวทีสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/40
279.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543นักศึกษาชายและหญิงรับรางวัลจากอธิการบดี จากการประกวดดาว เดือน ของมหาวิทยาลัยสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/139
280.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543การแสดงร้องเพลงวงดนตรีของนักศึกษาสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/41
281.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543มือกีต้าร์ แสดงบนเวทีสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/42
282.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543พิธีกรชายและหญิงประกาศผลรางวัลแก่ นักแสดง สำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/141
283.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543นักศึกษาแต่งชุดการแสดงของจีน ถ่ายรูปร่วมกันที่โต๊ะอาหารสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/142
284.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543นักศึกษาชายและหญิงที่ได้รับรางวัลดาวและเืดือน ของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์ ร่วมถ่ายรูปกับอธิการบดีสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/143
285.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543การถ่ายภาพหมู่รวมกันของนักศึกษา ที่แต่งกายด้วยชุดแฟนตาซี่สำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/144
286.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543การแสดงร้องเล่นเต้นรำของนักศึกษา ที่ทำการแสดงรำพัดแบบของจีน อย่างสวยงามสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/145
287.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543อาจารย์และบุคลากรร่วมกันทำการแสดงขับร้องเพลงสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/146
288.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543นักศึกษาหญิงทำการแสดงขับร้องและรำพัดประกอบบทเพลงสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/147
289.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543นักศึกษา่ถ่ายรูปร่วมกันในงาน Starry Night ปี 2543สำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/148
290.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543นักศึกษาร่วมกันพากย์การแสดงอยู่ข้างเวที สำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/149
291.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543บุคลากรของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นโชว์การแสดงดนตรี และขับร้องเพลง ด้วยมีนักกีต้าร์ มือกลอง มืออิเล็กโทน ครบวงสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/150
292.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543นักศึกษาทำการซ้อมการแสดงรำพัดอยู่บนเวที หอประชุมมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/152
293.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543อธิการบดีร่วมแสดงเป็นกับนักศึกษาชาย โดยรับบทเป็นเจ้าชาย ส่วนนักศึกษา 2 คนนั้นเป็นคนคอยรับใช้ของเจ้าชายสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/153
294.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543กลุ่มนักศึกษาทำการฝึกซ้อมการแสดงรำพัด ก่อนขึ้นการแสดงจริงบนเวทีสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/154
295.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543อธิการบดีทำการแสดง รับบทเป็นเจ้าชาย ที่กำลังอินกับบทบาทที่ได้รับ โดยมีคนคอยรับใช้ 2 คนสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/155
296.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543อาจารย์ร่วมถ่ายรูปกับนักศึกษาที่งาน Starry Night ปี 2543สำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/156
297.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543การแสดงร้องพลงของนักศึกษาหญิง ที่มีแดนซ์เซอร์เป็นผู้ชายสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/157
298.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543อาารย์และบุคลากรร่วมแสดงละครเวทีสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/158
299.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543อธิการบดีถ่ายรูปกับดาว-เดือนของมหาลัยสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/159
300.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543อาจารย์ถ่ายรูปชู 2 นิ้ว พร้อมกับบนตักมีกีต้า 1 ตัว สำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/160
301.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543ผู้บริหารกล่าวบนเวทีสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/43
302.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันแสดงละครบนเวทีสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/161
303.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543นักศึกษาร่วมถ่ายรูปด้วยกันในชุดแต่งกายแฟนซีสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/162
304.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543รูปถ่าย ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน กล่าวบนเวทีสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/44
305.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543อาจารย์ร่วมขับร้องเพลงบนเวที และมีนักศึกษาเป็นคนเล่นดนตรีใ้ห้ครบวงสำนักประชาสัมพันธ์21/12/2555C5/163
306.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544การแต่งหน้าสำหรับเตรียมงาน งาน Starry Night ปี พ.ศ.2544สำนักประชาสัมพันธ์20/2/2556C6/1
307.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544ภาพอาจารย์ในเครื่องแต่งกายแฟนซี ร่วมงานงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544สำนักประชาสัมพันธ์20/2/2556C6/4
308.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544ภาพนักศึกษาบนเวที ในงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544สำนักประชาสัมพันธ์20/2/2556C6/5
309.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543การแสดงบนเวทีของนักศึกษาสำนักประชาสัมพันธ์24/12/2555C5/54
310.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543นักศึกษาแต่งกายแฟนซีสำนักประชาสัมพันธ์24/12/2555C5/55
311.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543นักศึกษาแต่งการแฟนซีสำนักประชาสัมพันธ์24/12/2555C5/56
312.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดดาวมหาวิทยาลัยสำนักประชาสัมพันธ์24/12/2555C5/57
313.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543พิธีกรคู่ ในงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543สำนักประชาสัมพันธ์24/12/2555C5/58
314.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543บรรยากาศภายในงาน Starry Night นักศึกษาและอาจารย์ร่วมสนุกกันภายในงานสำนักประชาสัมพันธ์24/12/2555C5/59
315.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ 2543การแสดงบนเวทีของการประกวดเดือนมหาวิทยาลัยสำนักประชาสัมพันธ์24/12/2555C5/60
316.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543การประกวดดาวมหาวิทยาลัยสำนักประชาสัมพันธ์25/12/2555C5/61
317.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543นักศึกษาแต่งกายแฟนตาซีสำนักประชาสัมพันธ์25/12/2555C5/62
318.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543การประกวดดาวมหาวิทยาลัยสำนักประชาสัมพันธ์25/12/2555C5/63
319.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543นักศึกษาที่มาร่วมงานStarry Night ปี พ.ศ.2543สำนักประชาสัมพันธ์25/12/2555C5/64
320.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543ผู้ชนะการประกวดเดือนมหาวิทยาลัยสำนักประชาสัมพันธ์25/12/2555C5/65
321.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543ผู้ชนะการประกวดดาวมหาวิทยาลัยสำนักประชาสัมพันธ์25/12/2555C5/66
322.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543จัดเก็บสถานที่ในการจัดงานสำนักประชาสัมพันธ์25/12/2555C5/67
323.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543การแสดงบนเวทีของนักศึกษาสำนักประชาสัมพันธ์25/12/2555C5/68
324.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543การแสดงบนเวทีของอาจารย์และบุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์25/12/2555C5/69
325.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543นักศึกษาร่วมกิจกรรมภายในงาน, นักศึกษาแต่งกายแฟนซีสำนักประชาสัมพันธ์25/12/2555C5/70
326.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543การแสดงบนเวทีของอาจารย์และบุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์25/12/2555C5/71
327.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543การแสดงบนเวทีของนักศึกษาสำนักประชาสัมพันธ์25/12/2555C5/72
328.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543พิธีกรนักศึกษาคู่ ชาย-หญิงสำนักประชาสัมพันธ์25/12/2555C5/73
329.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543ทีมงานแสง-สี ภายในงานสำนักประชาสัมพันธ์25/12/2555C5/74
330.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543การจัดเตรียมmerry christmasสำนักประชาสัมพันธ์25/12/2555C5/75
331.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543นักศึกษาที่เข้าร่วมงานแต่งกายแฟนซีสำนักประชาสัมพันธ์25/12/2555C5/76
332.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543การจัดเตรียม งานStarry Night ปี พ.ศ.2543สำนักประชาสัมพันธ์25/12/2555C5/77
333.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543การแสดงบนเวทีของนักศึกษาสำนักประชาสัมพันธ์25/12/2555C5/78
334.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543นักศึกษาหญิงแต่งตัวแฟนซีเข้าร่วม งานStarry Night ปี พ.ศ.2543สำนักประชาสัมพันธ์25/12/2555C5/79
335.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543อาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมในงานStarry Night ปี พ.ศ.2543สำนักประชาสัมพันธ์25/12/2555C5/80
336.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543ภาพถ่ายอาจารย์และนักศึกษาหน้าบันไดทางขึ้นหอประชุมสำนักประชาสัมพันธ์25/12/2555C5/81
337.รูปภาพงานประจำปีงานStarry Night ปี พ.ศ.2543ภาพถ่ายอาจารย์และนักศึกษาStarry Night 2543 สำนักประชาสัมพันธ์25/12/2555C5/82
338.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพถ่ายอาจารย์สำนักประชาสัมพันธ์23/1/2556A4/53
339.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพอาจารย์สำนักประชาสัมพันธ์23/1/2556A4/54
340.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพถ่ายบัณฑิตสำนักประชาสัมพันธ์23/1/2556A4/55
341.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพถ่ายบัณฑิตและคณาจารย์และผู้บริหารหน้าแสตนถ่ายภาพสำนักประชาสัมพันธ์23/1/2556A4/56
342.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพถ่ายบัณฑิตและคณาจารย์และผู้บริหารหน้าแสตนถ่ายภาพสำนักประชาสัมพันธ์23/1/2556A4/57
343.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพอาคารวัฒนาราชนครินทร์ 80 ในวันรับปริญญา สำนักประชาสัมพันธ์23/1/2556A4/58
344.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพถ่ายบัณฑิต 23/1/2556A4/49
345.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544ภาพนักศึกษาแต่งกายด้วยชุดจีน เข้าร่วมงาน งาน Starry Night ปี พ.ศ.2544สำนักประชาสัมพันธ์20/2/2556C6/2
346.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544นักศึกษากำลังพูดบนสแตน ในงานงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544สำนักประชาสัมพันธ์20/2/2556C6/3
347.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544เจ้าหน้าที่ประจำโต๊ะควบคุมคอมพิวเตอร์ในงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544สำนักประชาสัมพันธ์20/2/2556C6/6
348.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544ภาพกิจกรรมบนเวทีใน งาน Starry Night ปี พ.ศ.2544สำนักประชาสัมพันธ์27/3/2556C6/33
349.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพถ่ายครึ่งตัว รศ.บุญส่ง นิลแก้ว ในชุดครุยสำนักประชาสัมพันธ์23/1/2556A4/59
350.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพถ่ายครึ่งตัว ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน ใชชุดครุยสำนักประชาสัมพันธ์23/1/2556A4/60
351.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพถ่ายครึ่งตัว อ.พัชรี จิตตสุโภ ในชุดครุยสำนักประชาสัมพันธ์23/1/2556A4/61
352.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นบัณฑิตชายหญิง 5 คน ถ่ายภาพหมู่ สำนักประชาสัมพันธ์23/1/2556A4/47
353.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพบัณฑิตกับอาจารย์สำนักประชาสัมพันธ์23/1/2556A4/48
354.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพถ่ายบัณฑิตสำนักประชาสัมพันธ์23/1/2556A4/50
355.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพหมู่บัณฑิตและอาจารย์ที่ปรึกษาสำนักประชาสัมพันธ์23/1/2556A4/51
356.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพถ่ายบัณฑิตสำนักประชาสัมพันธ์23/1/2556A4/52
357.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพถ่ายครึ่งตัว ผู้รับใบอนุญาต อาจารย์มรกต สุวรรณชิน ในชุดครุยสำนักประชาสัมพันธ์23/1/2556A4/62
358.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพถ่ายครึ่งตัว ดร.ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน ในชุดครุยสำนักประชาสัมพันธ์23/1/2556A4/63
359.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพถ่ายครึ่งตัว ดร.ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน ในชุดครุยสำนักประชาสัมพันธ์23/1/2556A4/64
360.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพอาคารวัฒนาราชนครินทร์ 80สำนักประชาสัมพันธ์23/1/2556A4/65
361.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพหมู่บัณฑิตและอาจารย์บนแสตนถ่ายภาพสำนักประชาสัมพันธ์23/1/2556A4/66
362.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพถ่ายบัณฑิตและอาจารย์บนแสตนถ่ายภาพสำนักประชาสัมพันธ์23/1/2556A4/67
363.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพถ่ายผู้รับใบอนุญาต อ.มรกต สุวรรณชิน, ดร.ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน, ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชินสำนักประชาสัมพันธ์23/1/2556A4/68
364.รูปภาพงานประจำปีพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคาร Vision 20/20 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาพบรรยากาศภายในหอประชุม Vision 20/20 ในพิธีรับปริญญาบัตรสำนักประชาสัมพันธ์23/1/2556A4/69
365.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544ภาพผู้เข้าร่วมงานแต่งกายด้วยชุดแฟนซีสำนักประชาสัมพันธ์27/3/2556C6/34
366.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544ภาพอาจารย์และนักศึกษา (นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดแฟนซี)สำนักประชาสัมพันธ์27/3/2556C6/35
367.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544อาจารย์และนักศึกษาแต่งกายด้วยชุดแฟนซีสำนักประชาสัมพันธ์27/3/2556C6/36
368.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดแฟนซีสำนักประชาสัมพันธ์27/3/2556C6/37
369.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544นักศึกษาถ่ายภาพหมู่ ในคืนก่อนงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544สำนักประชาสัมพันธ์27/3/2556C6/38
370.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544ภาพมุมกว้างในงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544สำนักประชาสัมพันธ์27/3/2556C6/39
371.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544ภาพนักศึกษาที่มาร่วมในงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544สำนักประชาสัมพันธ์27/3/2556C6/40
372.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544ภาพนักศึกษาที่เข้าร่วมประกวด ดาว และเดือน มหาวิทยาลัย ในงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544สำนักประชาสัมพันธ์27/3/2556C6/41
373.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544อาจารย์และนักศึกษาที่ร่วมแต่งกายในชุดแฟนซีในงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544สำนักประชาสัมพันธ์27/3/2556C6/42
374.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544ภาพกิจกรรมการประกวดชุดแฟนซีในงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544สำนักประชาสัมพันธ์27/3/2556C6/43
375.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544 ภาพผู้เข้าร่วมงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544 สำนักประชาสัมพันธ์27/3/2556C6/44
376.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544 นักศึกษาที่มาร่วมงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544 ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันตรงบันไดทางขึ้นหอประชุมสำนักประชาสัมพันธ์27/3/2556C6/45
377.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544 ภาพกิจกรรมบนเวที การมอบรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดการแต่งกายแฟนซี หรือการแสดง ในงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544 สำนักประชาสัมพันธ์27/3/2556C6/46
378.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544 ภาพบรรยากาศภายในงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544 สำนักประชาสัมพันธ์27/3/2556C6/47
379.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544 ภาพคณะกรรมการตัดสินการประกวดในงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544 สำนักประชาสัมพันธ์27/3/2556C6/48
380.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544 ภาพอาจารย์แต่งกายด้วยชุดแฟนซีในงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544 สำนักประชาสัมพันธ์27/3/2556C6/49
381.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544 ภาพนักศึกษาภายในงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544 สำนักประชาสัมพันธ์27/3/2556C6/50
382.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544 ภาพเหล่าอาจารย์ในงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544 สำนักประชาสัมพันธ์27/3/2556C6/51
383.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544 นักศึกษาถ่ายภาพหมู่ร่วมกันบนเวทีในงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544 สำนักประชาสัมพันธ์27/3/2556C6/52
384.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544 ภาพถ่ายนักศึกษาแต่งกายด้วยชุดแฟนซีสำนักประชาสัมพันธ์7/5/2556C6/53
385.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544ภาพนักศึกษาแต่งกายแฟซีเข้าร่วมงานสำนักประชาสัมพันธ์20/2/2556C6/7
386.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544นักศักษาแต่งกายแฟนซีเข้าร่วมงานสำนักประชาสัมพันธ์20/2/2556C6/8
387.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544ภาำพอาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการตัดสินการแสดงในงาน Starry Nightสำนักประชาสัมพันธ์20/2/2556C6/9
388.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544ภาพนักศึกษาแต่งกายแฟนซีเข้าร่วมงาน Starry Nightสำนักประชาสัมพันธ์20/2/2556C6/10
389.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544ภาพอาจารย์และนักศึกษาที่มาร่วมงาน Starry Nightสำนักประชาสัมพันธ์20/2/2556C6/11
390.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544ภาพถ่ายมุมกว้าง แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศภายในงาน Starry Night บนหอประชุม vision 20/20สำนักประชาสัมพันธ์20/2/2556C6/12
391.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544ภาพถ่ายกลุ่มนักศึกษาที่มาร่วมงาน สำนักประชาสัมพันธ์20/2/2556C6/13
392.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544ภาพถ่ายมุมกว้างในงาน Starry Night เห็นผู้บริหารและนักศึกษา อาจารย์ที่มาร่วมงานสำนักประชาสัมพันธ์20/2/2556C6/14
393.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544ภาพถ่ายมุมกว้างภายในงาน Starry Nightสำนักประชาสัมพันธ์20/2/2556C6/15
394.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544นักศึกษาแต่งกายแฟนซี คล้ายมัมมี่ ในงาน Starry Nightสำนักประชาสัมพันธ์20/2/2556C6/16
395.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544ภาพนักศึกษาและอาจารย์ แต่งกายแฟนซีเข้าร่วมงาน Starry Nightสำนักประชาสัมพันธ์20/2/2556C6/17
396.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544ภาพผู้เข้าร่วมงาน แต่งกายด้วยชุดพยาบาลสำนักประชาสัมพันธ์20/2/2556C6/18
397.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544ภาพอาจารย์และนักศึกษาแต่งกายด้วยชุดแฟนซี สำนักประชาสัมพันธ์20/2/2556C6/19
398.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544ภาพนักศึกษาแต่งกายด้วยชุดไทยอีสาน ยืนบนเวทีสำนักประชาสัมพันธ์20/2/2556C6/20
399.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544ผู้รับใบอนุญาต ถ่ายรูปร่วมกับนักศึกษาที่แสดงบนเวทีสำนักประชาสัมพันธ์20/2/2556C6/22
400.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544อาจารย์ถ่ายภาพร่วมกับดาวและเดือนมหาวิทยาลัยประจำปี 2544สำนักประชาสัมพันธ์20/2/2556C6/23
401.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดไทย ยืนบนเวทีสำนักประชาสัมพันธ์20/2/2556C6/24
402.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544ภาพอาจารย์และผู้บริหารที่มาร่วมงานสำนักประชาสัมพันธ์20/2/2556C6/25
403.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544ภาพถ่ายอาจารย์และนักศึกษาแต่งกายด้วยชุดแฟนซีสำนักประชาสัมพันธ์20/2/2556C6/26
404.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544ภาพนักศึกษาแต่งกายด้วยชุดแฟนซีสำนักประชาสัมพันธ์20/2/2556C6/27
405.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544ภาพนักศึกษาที่มาร่วมงานสำนักประชาสัมพันธ์20/2/2556C6/28
406.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544ภาพเหล่าอาจารย์และนักศึกษาที่แต่งกายด้วยชุดแฟนซีสำนักประชาสัมพันธ์20/2/2556C6/29
407.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544ภาพนักศึกษาชายหญิงแต่งกายด้วยชุดแฟนซีสำนักประชาสัมพันธ์20/2/2556C6/30
408.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544 ภาพถ่ายนักศึกษาหญิงที่มาร่วมงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544 สำนักประชาสัมพันธ์7/5/2556C6/54
409.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544 ภาพเดือนมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2544 รับรางวัลสำนักประชาสัมพันธ์7/5/2556C6/55
410.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544 ภาพนักศึกษาหญิงร้องเพลงบนเวทีสำนักประชาสัมพันธ์7/5/2556C6/56
411.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544 ภาพการประกวดดาวมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2544สำนักประชาสัมพันธ์7/5/2556C6/57
412.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544 ภาพหมู่นักศึกษาที่มาร่วมงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544 สำนักประชาสัมพันธ์7/5/2556C6/58
413.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544 นักศึกษาถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีสำนักประชาสัมพันธ์7/5/2556C6/59
414.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544 การประกวดเดือนมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2544สำนักประชาสัมพันธ์7/5/2556C6/60
415.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544 ดาวมหาวิทยาลัยรับรางวัลสำนักประชาสัมพันธ์7/5/2556C6/61
416.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544 ภาพหมู่นักศึกษา ถ่ายบนเวทีสำนักประชาสัมพันธ์7/5/2556C6/62
417.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544 สัมภาษณ์กลุ่มนักศึกษาที่แสดงบนเวทีในงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544 สำนักประชาสัมพันธ์7/5/2556C6/63
418.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544 ภาพนักศึกษาแต่งกายด้วยชุดแฟนซีสำนักประชาสัมพันธ์7/5/2556C6/64
419.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546ดาวมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2546 รับรางวัลจากอาจารย์ฉัตรทิพย์ สุวรรณชินสำนักประชาสัมพันธ์7/5/2556C7/1
420.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546ดาวมหาวิทยาลัย ปี 2546 รับรางวัลจาก อาจารย์ฉัตรทิพย์ สุวรรณชินสำนักประชาสัมพันธ์7/5/2556C7/2
421.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดแฟนซี ในงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์7/5/2556C7/3
422.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546ภาพการแสดงบนเวทีในงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์7/5/2556C7/4
423.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546ดาวมหาวิทยาลัยรับรางวัลจากอาจารย์ฉัตรทิพย์ สุวรรณชินสำนักประชาสัมพันธ์7/5/2556C7/5
424.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546การแสดงบนเวทีสำนักประชาสัมพันธ์7/5/2556C7/6
425.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546ภาพอาจาย์แต่งกายด้วยชุดแฟนซีสำนักประชาสัมพันธ์7/5/2556C7/7
426.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546ภาพเดือนมหาวิทยาลัยรับรางวัลจากอาจารย์กิตติพัฒน์ สุวรรณชินสำนักประชาสัมพันธ์7/5/2556C7/8
427.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546อาจารย์ทัศนี สุทธิโสภาอาภร นั่งที่โต๊ะกรรมการตัดสินในงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์31/7/2556C7/9
428.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546นักศึกษาหญิงที่เข้าประกวดดาวประจำมหาวิทยาลัย ปี 2546 พูดบนเวทีสำนักประชาสัมพันธ์31/7/2556C7/10
429.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546ภาพการประกวดดาวเดือนประจำปีการศึกษา 2546 ในคืนงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์31/7/2556C7/11
430.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546การประกวดดาวเดือนประจำปีการศึกษา 2546 ในคืนงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์31/7/2556C7/12
431.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546ภาพประกวดดาวเดือนประจำปีการศึกษา 2546 ในคืนงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์31/7/2556C7/13
432.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544ภาพเหล่าอาจารย์และนักศึกษาแต่งกายด้วยชุดแฟนซี สำนักประชาสัมพันธ์20/2/2556C6/31
433.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2544ภาพนักศึกษาที่มาร่วมงานสำนักประชาสัมพันธ์20/2/2556C6/32
434.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546การแสดงของนักศึกษาในชุดแต่งกายแฟนซีในคืนงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์31/7/2556C7/14
435.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546การแสดงของนักศึกษาในคืนงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์31/7/2556C7/15
436.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546การแสดงฟ้อนดาบของนักศึกษาชายในคืนงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์31/7/2556C7/16
437.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546การแสดงพ่นไฟโชว์ ในคืนงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์31/7/2556C7/17
438.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546การแสดงฟ้อนดาบ และพ่นไฟ ในคืนงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์31/7/2556C7/18
439.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546การแสดงดนตรีในคืนงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์31/7/2556C7/19
440.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดแฟนซี ในคืนงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์31/7/2556C7/20
441.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546นักศึกษาประจำโต๊ะลงทะเบียน ในงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์31/7/2556C7/21
442.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง ในคืนงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์31/7/2556C7/22
443.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546นักศึกษาแต่งกายพื้นเมืองในคืนงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์31/7/2556C7/23
444.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546นักศึกษาแต่งกายในชุดแฟนซี ในงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์31/7/2556C7/24
445.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546รศ.ดร.บุญส่ง นิลแก้ว ขึ้นจับรางวัลในงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์31/7/2556C7/25
446.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546นักศึกษาร้องเพลงบนเวทีในงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์31/7/2556C7/26
447.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546นักศึกษาร้องเพลงในงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์31/7/2556C7/27
448.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546นักศึกษาแสดงรำพัดในงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์31/7/2556C7/28
449.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546นักศึกษาแสดงรำพัดจีน ในงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์31/7/2556C7/29
450.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546การแสดงพ่นไฟ ในงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์31/7/2556C7/30
451.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546การแสดงของนักศึกษาในงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์31/7/2556C7/31
452.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546การแสดงฟ้อนของนักศึกษาในงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์31/7/2556C7/32
453.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546ภาพถ่ายหมู่ของนักศึกษาที่ร่วมแสดงบนเวที ในงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์31/7/2556C7/33
454.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546ภาพหมู่นักศึกษาที่ร่วมแสดงบนเวที ในงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์31/7/2556C7/34
455.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546ภาพถ่ายนักศึกษาประกวดการแต่งกายแฟนซี ในงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์31/7/2556C7/35
456.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546การแสดงฟ้อนดาบ พ่นไฟ ในงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์31/7/2556C7/36
457.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546ภาพหมู่นักศึกษาที่มาร่วมงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546 ในขณะนั่งร่วมโต๊ะรับประทานอาหาร ภาพบรรยากาศภายในงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์31/7/2556C7/37
458.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546ภาพนักศึกษาแต่กายในชุดแฟนซีเข้าประกวดในงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์31/7/2556C7/38
459.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546ภาพนักศึกษาแต่งกายด้วยชุดแฟนซีในงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์31/7/2556C7/39
460.รูปภาพงานประจำปีงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546ภาพนักศึกษานั่งร่วมโต๊ะรับประทานอาหาร ในงาน Starry Night ปี พ.ศ.2546สำนักประชาสัมพันธ์31/7/2556C7/40