สำนักวิทยบริการ
ลำดับชื่อวารสารจำนวนบทความจำนวนการเปิดดูบทความ
1. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 411985
2. วารสารราชพฤกษ์ 292546
3. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 231084
4. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 18766
5. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 17816
6. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ 17745
7. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 15646
8. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13559
9. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 11481
10. บทความวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันรัชต์ภาคย์ 10419
11. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 10418
12. วารสารเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาจารย์ 10348
13. ปาริชาต 9583
14. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 8357
15. พิฆเนศวร์สาร ฉบับวิถีชีวิตกับการพัฒนา 7342
16. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 6363
17. วารสารสงขลานครินทร์ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6230
18. วารสารศึกษาศาสตร์ 6334
19. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 5189
20. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 5191
21. วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม 5213
22. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 4215
23. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยบูรพา 3211
24. วารสารปาริชาต 3244
25. พิฆเนศวร์สาร ฉบับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 3176
26. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 3160
27. วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม 3132
28. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3152
29. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม 280
30. พิฆเนศวร์สาร ฉบับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 149
31. วารสารการวิจัยทางการศึกษา 1119