สำนักวิทยบริการ
ลำดับชื่อวารสารจำนวนบทความจำนวนการเปิดดูบทความ
1. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 411770
2. วารสารราชพฤกษ์ 292314
3. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 23923
4. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 18686
5. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 17710
6. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ 17659
7. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 15576
8. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13484
9. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 11428
10. บทความวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันรัชต์ภาคย์ 10355
11. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 10372
12. วารสารเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาจารย์ 10292
13. ปาริชาต 9520
14. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 8302
15. พิฆเนศวร์สาร ฉบับวิถีชีวิตกับการพัฒนา 7304
16. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 6317
17. วารสารสงขลานครินทร์ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6200
18. วารสารศึกษาศาสตร์ 6291
19. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 5164
20. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 5164
21. วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม 5188
22. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 4197
23. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยบูรพา 3189
24. วารสารปาริชาต 3226
25. พิฆเนศวร์สาร ฉบับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 3157
26. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 3141
27. วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม 3114
28. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3131
29. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม 271
30. พิฆเนศวร์สาร ฉบับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 144
31. วารสารการวิจัยทางการศึกษา 1111