สำนักวิทยบริการ
ลำดับชื่อวารสารจำนวนบทความจำนวนการเปิดดูบทความ
1. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 411496
2. วารสารราชพฤกษ์ 292056
3. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 23790
4. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 18583
5. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 17586
6. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ 17566
7. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 15484
8. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13404
9. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 11360
10. บทความวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันรัชต์ภาคย์ 10298
11. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 10310
12. วารสารเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาจารย์ 10211
13. ปาริชาต 9454
14. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 8259
15. พิฆเนศวร์สาร ฉบับวิถีชีวิตกับการพัฒนา 7261
16. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 6268
17. วารสารสงขลานครินทร์ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6168
18. วารสารศึกษาศาสตร์ 6244
19. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 5135
20. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 5137
21. วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม 5160
22. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 4174
23. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยบูรพา 3167
24. วารสารปาริชาต 3201
25. พิฆเนศวร์สาร ฉบับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 3132
26. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 3124
27. วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม 396
28. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3111
29. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม 260
30. พิฆเนศวร์สาร ฉบับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 139
31. วารสารการวิจัยทางการศึกษา 1107