สำนักวิทยบริการ
ถึงวันที่
 
 
รายการบรรณานุกรม
#เลขบรรณานุกรมเลขเรียกหนังสือชื่อหนังสือชื่อผู้แต่งTQFชื่อผู้นำเข้าวันนำเข้าบรรณานุกรม
1.b00013853BJ1533.D49bส86ก 2550การชนะใจตนเอง สมิต อาชวนิจกุล.a801kamonrat31/01/2556
2.b00013852HG4509bก19พ 2546พจนานุกรมศัพท์ตลาดหลักทรัพย์ ก่อเกียรติ พานิชกุล.a103kamonrat31/01/2556
3.b00013851LB2371bค1432554คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา   kamonrat31/01/2556
4.b00013850LB2157.T5bค141[255x]คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา  a602d603d604kamonrat31/01/2556
5.b00013849LB2371bค1432551คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา   kamonrat31/01/2556
6.b00013848RE/FEU bจ221ค 2555คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ จารุณี มณีโต. kamonrat31/01/2556
7.b00013847RE/FEU bช27ศ 2555ศึกษาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึก ข้อมูลลงแบบฟอร์มของเว็บไซต์ ชวลิต เตริยาภิรมย์. kamonrat31/01/2556
8.b00013846RE/FEU bก194ก 2555การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้ให้บริการโฮมสเตย์ หมู่บ้านสบวิน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ กฤติกา อินตา.a201kamonrat31/01/2556
9.b00013845RE/FEU bส846ก 2555การศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศรูปแบบโฮมสเตย์หมู่บ้านผานนกกก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สุภาภรณ์ ศุภพลกิจ.a105d901kamonrat31/01/2556
10.b00013844RE/FEU bท436ก 2555การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ตำนานโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ. kamonrat31/01/2556
11.b00013843RE/FEU bธ477ก 2555การศึกษาและพัฒนาระบบสำรองข้อมูลของภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธรรมพร หาญผจญศึก. kamonrat31/01/2556
12.b00013842RE/FEU bส831ก 2555การพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษา บ้านแม่กลางหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์.a901d301kamonrat31/01/2556
13.b00013841LB2371bค1422553คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2553  kamonrat31/01/2556
14.b00013840LB1028bอ5912551เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ระดับภูมิภาค มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 15กันยายน 2551 a801d602d603d604d901kamonrat31/01/2556
15.b00013839RE/G bพ6972548พฤติกรรมในการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับบ้านพักอาศัยของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ญาณิณี ราษสว่าง. kamonrat31/01/2556
16.b00013838BC/P bก123ร12548ระบบพาณิชย์กรรมอิเล็กทรอนิกส์ ร้านบัวลัยทองผ้าฝ้าย กาญจนา ยาจันทร์.a102kamonrat31/01/2556
17.b00013837TH/G bพ676ว 2552วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ....ศึกษาเฉพาะกรณีการนำสินค้าคงคลังมาเป็นหลักประกัน พรพล เทศทอง. kamonrat31/01/2556
18.b00013836TH/G bช277ก 2550การจัดการความรู้ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม จังหวัดเชียงใหม่ ชวลิต ขอดศิริ.a602d603d604kamonrat31/01/2556
19.b00013835LB1060.2bอ952ส 2555สัมมนาทางการศึกษา อนงค์ศิริ วิชาลัย.a602d603d604kamonrat31/01/2556
20.b00013834LB2371bค1412554คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 aก602ก603ก604kamonrat31/01/2556
21.b00013833DS570.6.K84 bI56 2008In loving memory Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana. a801kamonrat30/01/2556
22.b00013832DS570.6.K84 bP955 2008Princess Galyani Vadhana  a801kamonrat30/01/2556
23.b00013831DS570.6.K84 bL111 2008La princesse Galyani Vadhana  a801kamonrat30/01/2556
24.b00013830DS570.6.K84bค1712551ความทรงจำแห่งชีวิต  a801kamonrat30/01/2556
25.b00013829DS570.6.K84bบ543ร 2551รอยทางแห่งพระปณิธาน บุหลง ศรีกนก.a801kamonrat30/01/2556
26.b00013828IS/G bก134ค 2555ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550ของนักศึกษาคณะบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น กิตติคุณ โพธิยารมย์.a501kamonrat28/01/2556
27.b00013827HF5415.13 bบ757 2555Brandage essential  a401พิสุทธิณี25/01/2556
28.b00013826RA645.D5bค141คู่มือการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบผสมผสาน สำหรับประชาชน  a801เปรมฤทัย25/01/2556
29.b00013825LB2832.4.T5bป57112555ประยงค์ รณรงค์ ครูภูมิปัญญาไทย"อัญมณีภูมิปัญญาแห่งอาเซียน a603พิสุทธิณี25/01/2556
30.b00013824RE/Gbอ9272549โครงการการวิจัยการตลาดข้าวหอมมะลิจังหวัดพะเยาเพื่อการส่งอออารี วิบูลย์พงศ์.a401พิสุทธิณี24/01/2556
31.b00013823HF5630 bก177ห 2555หลักการบัญชีขั้นต้น กรวีร์ ชัยอมรไพศาล.a101เปรมฤทัย23/01/2556
32.b00013822QK364bฟ5632554เฟิร์นในหุบเขาลำพญา a801พิสุทธิณี23/01/2556
33.b00013821BQ4570.L5bศ846ข 2552ข้างในนั้น 2แค่ปรับมุมมอง ก็เปลี่ยนชีวิศุภฤหษ์ สกุลชัยพรเลิศ.a1112พิสุทธิณี23/01/2556
34.b00013820LA1221bผ575[ม.ป.ป.]การส่งเสริมให้นักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างประเทศมาศึกษาและทำการสอนในสถาบันอุดมศึกษาไทย: /bรายงานการสัมมนา a602เปรมฤทัย22/01/2556
35.b00013819HD9971.5bธ4472552ธุรกิจบริก a104พิสุทธิณี22/01/2556
36.b00013818LB1028 bผ755 2555แผนพัฒนาวิชาชีพของคุรุสภา พ.ศ. 2555-2559  a603เปรมฤทัย22/01/2556
37.b00013817LB3605bอ9272552รายงานการวิจัยรูปแบบและแนวทางการพัฒนากีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย อารยา ถาวรสวัสดิ์.a602เปรมฤทัย22/01/2556
38.b00013816HG179 bค138พ 2544พ่อรวยสอนลูกคิโยซากิ, โรเบิร์ต ที.. พิสุทธิณี22/01/2556
39.b00013815GB1399.5.T5 bอ911ก 2552การประเมินมูลค่าของความเสี่ยงของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำป่าไหลหลากและดิน / โคลนถล่ม อัครพงศ์ อั้นทอง .a1112พิสุทธิณี22/01/2556
40.b00013814TP373.5b.ผ57[2550]ผลการศึกษาปัญหาความปลอดภัยด้านอาหารและแนวทางการแก้ไขป้องกัน  a801เปรมฤทัย22/01/2556
41.b00013813JX1308bอ924ด 2555เดินสันติปัตตานีอาทิตย์ ชูสกุลธนะชัย. พิสุทธิณี21/01/2556
42.b00013812JC571bว732ศ 2555ศัพท์สิทธิมนุษยชน วิชัย ศรีรัตน์.a801เปรมฤทัย22/01/2556
43.b00013811GT3278bค141ก[ม.ป.ป.]คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ประจำปี 2553-2554 a105เปรมฤทัย22/01/2556
44.b00013810G156.5bก1272552การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  a105พิสุทธิณี21/01/2556
45.b00013809นวbท411ล 2555เล่ห์เชลaทักษิณา. พิสุทธิณี10/01/2556
46.b00013808B125bบ529ก 2554กลับหัวคิดมีชีวิตวิถุเซนบาหยัน.a201224เปรมฤทัย10/01/2556
47.b00013807QA76.76.A65 bจ211ค1 2555คู่มือพัฒนาแอพพลิเคชั่น Android อย่างมืออาชีพ จักรชัย โสอินทร์.a301465เปรมฤทัย10/01/2556
48.b00013806TK6570.M6 bจ211ค 2555คู่มือเขียนแอพ windows phone สำหรับผู้เริ่มต้น  a301465เปรมฤทัย10/01/2556
49.b00013805HM101bส987ห 2555หายนะ ฤาสิ้น อารยธรรมไสว บุญมา.a801พิสุทธิณี10/01/2556
50.b00013804HB181.T5bป5711ศ 2555เศรษฐศาสตร์ไท้เก๊กประวิทย์ เรืองศิริกูลชัย.a103104เปรมฤทัย10/01/2556
51.b00013803BQ888.T5bส816บ 2555บามิยัน ใต้รอยบาทพระพุทธเจ้าสัทพันธ์ ก้องสมุทร. พิสุทธิณี10/01/2556
52.b00013802BF637.S4bส86อ 2555อุปสรรคเอาชนะได้ไม่ยาก สมิต อาชวนิจกุล.a201224เปรมฤทัย10/01/2556
53.b00013801นว bม567ส 2555แสนสุขอีกครั้งในโปรวงอซเมล,ปีเตอร์. พิสุทธิณี09/01/2556
54.b00013800นวbห972ห 2555เหยี่ยวมารสะท้านสิบทิศ เล่ม หวงอี้. พิสุทธิณี09/01/2556
55.b00013799Pbน544ต 2555เต้นรำไปบนท่อนแขนอ่อนนุ่มนทธี ศศิวมล. พิสุทธิณี09/01/2556
56.b00013798BQ4138bว727ป22552เปิดนิมิต 2ไขรหัสบุญ เปลี่ยนรหัสกรรมวารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ. พิสุทธิณี08/01/2556
57.b00013797BQ4138bว727ป32553เปิดนิมิต 3เล่าเรื่อง ฉบับ อ.วารินทร์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ. พิสุทธิณี08/01/2556
58.b00013796BQ4138bว727ป 2551เปิดนิมิต อาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศวารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ. พิสุทธิณี08/01/2556