รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556
 
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
Manual Student
REG Service
สำนักบริหารวิชาการ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักวิทยบริการ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
FEU OWA Mail
กระดานถาม-ตอบ สำหรับบุคคลทั่วไป
 
ค้นหาข้อมูลภายในเว็บฟาร์ฯ
จาก google
 
 

ปรัชญา ปณิธาน เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และพันธกิจ

ปรัชญา
"เลิศคุณธรรม ล้ าปัญญา สร้างคุณค่าคนสมบูรณ์ " มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเชื่อมันว่าผู้ที่มีความพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และปัญญา จะน าพาไปสู่ความสมบูรณ์แห่งตน

ปณิธาน
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ มีจิตส านึกและสมรรถนะของความเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม มีปัญญา เพื่อเป็นคนที่สมบูรณ์

อัตลักษณ์
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นมีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความซื่อสัตย์ รู้ผิดชอบชั่วดี ยึ ดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรม

เอกลักษณ์
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งการสร้างนักศึกษา ให้มีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ

พันธกิจ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นจะดำเนินการตามภารกิจหลัก 4 ประการ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัยการบริการชุมชน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสร้างมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเป็นสังคมแห่งการเป็นผู้ประกอบการ


The Far Eastern University Philosophy, Determination, Vision and Missions

Philosophy
Ethics, Wisdom, Wholeness

      The Far Eastern University (FEU) believes that individuals who are characterized with ethical behavior and intellectual mind will lead their lives to the state of wholeness.

Determination
      FEU determines to train her students to be knowledgeable and conscious of the ethical and intellectual entrepreneurship that leads them to the state of being wholeness.

Vision
      FEU is a higher education institute specialized in Business-related fields. FEU produces graduates characterized with entrepreneurial characteristics, skills in languages and technologies, moral and ethical behaviors and the consciousness of being Thai.

Missions
      FEU follows the four main missions for universities including teaching and learning, research, community services and cultural conservation and promotion. FEU also has a mission to create an entrepreneurial community within the university campus.

FEU Students' Identity
      FEU students are characterized with entrepreneurial characteristics, integrity, virtue and justice.

FEU Identity
      FEU is recognized as "Gateway to Entrepreneurship"

  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
  ปริญญาโท MBA | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตาภาคเหนือ | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร หลักสูตรอื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2011 The Far Eastern University. All rights reserved.