หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ| คณะนิเทศศาสตร์
  ปริญญาโท MBA |  | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา 54 | ทุนการศึกษา | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม
ม.ฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยเอกชน ชั้นนำ ของภาคเหนือ ตั้งอยู่สี่แยกสนามบิน จังหวัดเชียงใหม่ เปิดหลักสูตรสำหรับผู้สนใจ เรียนต่อปริญญาตรี โท ด้วยแนวคิด เส้นทางสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
กระดานถาม-ตอบ สำหรับบุคคลทั่วไป
 
ค้นหาข้อมูลภายในเว็บฟาร์ฯ
จาก google
 
 
หน้าหลัก > ผู้สนใจสมัครเรียนป.บัณฑิต และอื่น ๆ

สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)


          จากพรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546 ได้กำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาที่ทำหน้าที่สอน ต้องมีวุฒิทางการศึกษา คุรุศาสตร์ตามมาตรฐานวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จึงได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูเพื่อรองรับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูขึ้นตามมาตรฐานหลักสูตรที่คุรุสภากำหนด

          หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและมีคุณภาพในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

          มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่เปิดสอนหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานคณะการการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) แล้ว ประกอบกับมหาวิทยาลัย มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมที่จะให้ความรู้ด้านวิชาชีพครูเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาที่ประสงค์ทำหน้าที่การสอน แต่มีวุฒิปริญญาสาขาอื่นที่ไม่ใช่ปริญญาทางการศึกษา/ครุศาสตร์ เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะและคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครูที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย:
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
ภาษาอังกฤษ:
Graduate Diploma (Teaching Profession)

ระบบการศึกษา

- เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ (09.00 - 16.30 น. )
- ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปีการศึกษา (2 ภาคการศึกษา)

ปฏิทินการศึกษา รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2552

วัน-เวลา
กำหนดการ
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 15 กุมภาพันธ์ 2553
ขายใบสมัครและรับสมัคร
สำนักประชาสัมพันธ์ (จันทร์-ศุกร์)
สำนักบัณฑิตวิทยาลัย (เสาร์-อาทิตย์)
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553
สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์
ดูประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
http:// www.feu.ac.th
โทร. 053-201800-4 ต่อ 1361-2
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ดูประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
http:// www.feu.ac.th
โทร. 053-201800-4 ต่อ 1361-2
ระหว่างวันที่ 23 - 28 กุมภาพันธ์ 2553 ลงทะเบียนออนไลน์และชำระเงิน
และขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ชำระผ่านธนาคาร หรือที่สำนักงานเงิน ชั้น 1 อาคาร 1
วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2553 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ดูประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
http:// www.feu.ac.th
โทร. 053-201800-4 ต่อ 1361-2
วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2553 วันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 -


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง


หลักฐานการสมัคร
- ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
- หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรองดังกล่าวโดยตรง


การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

(1) สอบข้อเขียนวัดแววความเป็นครู
(2) สอบข้อเขียนประเมินความรู้พื้นฐาน
(3) สอบสัมภาษณ์

ค่าใช้จ่ายในการเรียน
ตลอดหลักสูตร 28,000 บาท หมายเหตุ: มีบริการสินเชื่อเพื่อการศึกษาโดยมีสถาบันการเงิน

คณาจารย์ผู้สอน

โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาตลอดจนมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ

จำนวนนักศึกษา 60 คน


โครงสร้างของหลักสูตร


หมวดวิชาพื้นฐาน
0 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
     - วิชาบังคับ
     - วิชาเลือก
30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
30 หน่วยกิต

ประกอบด้วยรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้
 • ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู (Language and Technology for Teachers)
 • การบริหารจัดการสถานศึกษาและชั้นเรียน (Learning Management and Classroom Management)
 • การวัดผลและประเมินผลการศึกษา (Educational Measurement and Evaluation)
 • จิตวิทยาการเรียนรู้ คุณธรรม และจริยธรรมความเป็นครู (Learning Psychology and Teacher’s Ethics)
 • นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Educational Innovation and Technology)
 • หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (Curriculum and Learning Management)
 • การวิจัยทางการศึกษา (Educational Research)
 • การสัมมนาทางการศึกษา (Seminar in Education)
 • การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (Teaching Profession Practicum)

  คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


   
  ชื่อคณาจารย์
  ตำแหน่ง
  1
  ดร.จำรัส นองมาก
  นายกสภามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น/ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2
  ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
  อดีตรองเลขาธิการคุรุสภา
  3
  รศ.ดร.เสริมศรี ไชยศร

  - ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์ ปีพ.ศ.2549
  4
  รศ.วรรณวดี ม้าลำพอง อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
  5
  รศ.ดร.บุญส่ง นิลแก้ว อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น


 • ดูโบรชัวร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
 • ดูโบรชัวร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู


 •  

    หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
        ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
    สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา54 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
  หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
  Copyright © 2011 The Far Eastern University. All rights reserved.

  QR Code