English | Chinese
The Far Eastern University
  สาขาการบัญชี
  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาการตลาด
  สาขาการเป็นผู้ประกอบการ
  สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
  สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
  สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  สาขาภาษาจีนธุรกิจ
  สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  สาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สาขาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
  สาขารัฐประศาสนศาสตร์
  สาขาสื่อสารการตลาด
  MBA (การเป็นผู้ประกอบการ)
  MBA
You are the visitor No

Warning: fopen(number.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in D:\wwwroot\thai\counter.php on line 11

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\wwwroot\thai\counter.php on line 12

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\wwwroot\thai\counter.php on line 13

เริ่มนับ : 18 ตุลาคม 2550


ที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งใหม่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542 และได้สถาปนาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 โดยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจาก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้คนไทยมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น มีความรู้ความสามารถในระดับที่สามารถแข่งขันทัดเทียมกับประเทศต่าง ๆ ในยุคโลกาภิวัฒน์ ก้าวทันเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีความเป็นสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมุ่งให้การศึกษาที่ก้าวทันต่อความก้าวหน้าเชิงธุรกิจ กอปรด้วยความรู้ทางการบริหารจัดการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จึงมีปณิธานและความมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาสำหรับชนในสหัสวรรษใหม่ที่เตรียมบัณฑิตให้มีความเพียบพร้อมในการดำรงชีวิต การทำงาน มีจิตสำนึกแห่งความเป็นผู้ประกอบการ โดยอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกแห่งความเป็นไทย

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ตั้งอยู่เลขที่ 120 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100 บนพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ประกอบด้วย อาคารเรียนทันสมัย 5 ชั้น 2 อาคาร และอาคารวัฒนาราชนครินทร์ ๘๐ อาคารหอประชุมขนาดใหญ่ความจุมากกว่า 700 ที่นั่ง / ห้อง Auditorium ความจุ 300 ที่นั่ง สำนักวิทยบริการ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา สนามกีฬาเอนกประสงค์ ศูนย์อาหารและลานจอดรถ

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ แวดล้อมด้วยศูนย์การค้าขนาดใหญ่ 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ทพลาซ่าและห้างสรรพสินค้า Tesco Lotus แอร์พอร์ทบิสสิเนสพาร์ค ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ กองบิน 41 ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีทัศนียภาพวัดพระธาตุดอยสุเทพอันงดงามอีกด้วย

การเดินทางสู่มหาวิทยาลัยฯ สะดวกอย่างยิ่งทั้งพาหนะส่วนตัว รถรับจ้าง รถสองแถว รถประจำทาง นักศึกษาสามารถเดินทางมายังวิทยาลัยฯ ได้โดยเลือกใช้ถนนได้ถึง 5 เส้นทางได้แก่ ถนนวัวลาย ถนนมหิดล ถนนสนามบิน ถนนสายเชียงใหม่-ฮอดและทางหลวงหมายเลข 1141

 
โครงการอบรม NEC.
Fareastern Mail
กระดานข่าวสำหรับนักศึกษา
กระดานข่าวสำหรับบุคคลทั่วไป
คำถามชิวชิว
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
TSI E-Learning
Copyright © 2007 The Far Eastern University Allright Reserved
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น : เลขที่ 120 ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย
Tel : (053) 201800 - 4 , Fax : (053) 201810 E-mail :
feu@feu.ac.th