หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ| คณะนิเทศศาสตร์
  ปริญญาโท MBA |  | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา 54 | ทุนการศึกษา | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม
ม.ฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยเอกชน ชั้นนำ ของภาคเหนือ ตั้งอยู่สี่แยกสนามบิน จังหวัดเชียงใหม่ เปิดหลักสูตรสำหรับผู้สนใจ เรียนต่อปริญญาตรี โท ด้วยแนวคิด เส้นทางสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
กระดานถาม-ตอบ สำหรับบุคคลทั่วไป
 
ค้นหาข้อมูลภายในเว็บฟาร์ฯ
จาก google
 
 
หน้าหลัก > ผู้สนใจสมัครเรียนป.ตรี

หน้าที่ของผู้กู้ยืม 
หน้าที่ของผู้กู้ยืม ( การชำระเงินและการผ่อนผันชำระหนี้)
               ผู้กู้ยืมมีหน้าที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานภาพเมื่อสำเร็จการศึกษาแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ย้ายสถานศึกษา แจ้งพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา แจ้งการไม่ได้กู้ต่อเนื่องหรือไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมให้กองทุนฯทราบผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา

• ในกรณีผู้กู้ยืมเสียชีวิต บิดา มารดา หรือผู้ปกครองต้องแจ้งผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทยภาย
ใน 7 วันโดยแนบหลักฐานสำเนาใบมรณบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุการตายของผู้กู้ยืมหนี้ตามสัญญากู้ยืมจะเป็นอันระงับไป
• ในกรณีที่ผู้กู้ยืมพิการหรือทุพพลภาพ ต้องแจ้งผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทยโดยแนบเอกสาร
สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ หรือใบรับรองแพทย์เพื่อเสนอ กยศ. พิจารณาระงับการเรียกเก็บเงินให้ชำระหนี้ตามสัญญา
• กรณีผู้กู้ได้รับจดหมายแจ้งภาระหนี้ ระหว่างที่กำลังศึกษา ผู้กู้ต้องให้สถานศึกษารับรองทุก
ปี จนกว่าจะจบการศึกษา
• กรณีผู้กู้ได้รับจดหมายแจ้งภาระหนี้ ระหว่างในช่วงปลอดหนี้ 2 ปี ผู้กู้ต้องทำหนังสือยืนยัน
การสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาแจ้งผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชะลอการชำระหนี้

การชำระเงินคืน
ระยะเวลาที่ใช้คืนเงิน
               1. ผู้กู้ยืมต้องชำระเงินกู้ยืมคืนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษามาแล้ว 2 ปี
               2. จำนวนเงินต้นที่ต้องชำระคืน คือจำนวนเงินที่ผู้กู้ยืมได้รับจริงทั้งในส่วนที่จ่ายเข้าบัญชีสถาบันการศึกษาและบัญชีของผู้กู้ยืม ผู้กู้ยืมจึงควรตรวจสอบจากรายการในสมุดคู่ฝาก หรือใบรับชำระหนี้ที่ได้รับจากสาขา
               3. วันเริ่มชำระคืนเงินงวดแรก คือ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม หลังจากครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี
               4. ผู้กู้ยืมสามารถชำระเงินกู้ยืมคืนก่อนกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วนได้ และหากชำระในช่วงระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี ผู้กู้ยืมไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
               5. อัตราการผ่อนชำระเงินต้น

ปีที่ชำระ
ร้อยละของเงินต้น
ที่ต้องชำระ
ปีที่ชำระ
ปีที่ชำระ ร้อยละของเงินต้น
ที่ต้องชำระ
ปีที่ 1
1.5
ปีที่ 9
7.0
ปีที่ 2
2.5
ปีที่ 10
8.0
ปีที่ 3
3.0
ปีที่ 11
9.0
ปีที่ 4
3.5
ปีที่ 12
10.0
ปีที่ 5
4.0
ปีที่ 13
11.0
ปีที่ 6
4.5
ปีที่ 14
12.0
ปีที่ 7
5.0
ปีที่ 15
13.0
ปีที่ 8
6.0
รวม
100

การชำระคืนเงินกู้
               1. ผู้กู้ยืมติดต่อขอชำระหนี้ครั้งแรกที่ธนาคารผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม (หน่วยปฏิบัติการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และต้องนำสัญญากู้ยืมหรือหนังสือแจ้งจากธนาคารฯ (ถ้ามี) ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของธนาคารฯ
               2. เมื่อได้ติดต่อขอชำระหนี้แล้ว การชำระหนี้ครั้งต่อไปผู้กู้ยืมสามารถชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม (ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา) หรือโดยการให้ธนาคารฯ หักบัญชีเงินฝากของผู้กู้ยืมซึ่งผู้กู้ยืมต้องแจ้งความประสงค์ให้ธนาคารฯ ทราบล่วงหน้า
               3. เมื่อครบกำหนดชำระหนี้ แต่ผู้กู้ยืมยังไม่สามารถชำระหนี้คืน ให้ติดต่อ กยศ. ผ่านธนาคารผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม เพื่อขอผ่อนผันการชำระหนี้ ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ กยศ. กำหนด
               4. กรณีผู้กู้ยืมประสงค์จะชำระหนี้คืนก่อนกำหนดบางส่วนหรือเต็มจำนวนสามารถชำระหนี้คืน กยศ. ได้ โดยติดต่อผ่านธนาคารผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม
               5. หากผู้กู้ยืมชำระหนี้ล่าช้าโดยไม่ได้รับการผ่อนผันจะต้องเสียค่าปรับดังนี้
1. กรณีชำระหนี้เป็นรายเดือน ค้างชำระไม่เกิน 12 เดือนเสียค่าปรับร้อยละ 1 ต่อเดือน หรือร้อยละ 12 ต่อปี หากค้างชำระเกิน 12 เดือน เสียค่าปรับร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือร้อยละ 18 ต่อปี ของเงินต้นงวดที่ค้างชำระทั้งหมด
2. หากชำระหนี้เป็นรายปีเสียค่าปรับร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือร้อยละ 18 ต่อปี ของเงินต้นงวดที่ค้างชำระทั้งหมด
               6. หากผู้กู้ยืมไม่มาติดต่อขอชำระหนี้ภายใน 150 วันนับจากวันครบกำหนดชำระหนี้ โดยไม่ได้รับอนุมัติให้ผ่อนผัน กยศ. จะดำเนินการกับผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันตามกฎหมายต่อไป

วิธีการชำระเงินกู้ยืม มี 2 วิธี

               1. หักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยของผู้กู้
               2. ติดต่อชำระเงินกู้ยืมที่หน้าเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ซึ่งผู้กู้ยืมจะได้รับใบรับเงินเพื่อ
ชำระหนี้กองทุนฯ ไว้เป็นหลักฐาน
โดยผู้กู้ต้องมาติดต่อหรือนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปี กรณีชำระเป็นรายปี หรือก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน
กรณีชำระเป็นรายเดือน
ผู้กู้จะไม่เสียดอกเบี้ย ในกรณีที่ชำระเงินคืนก่อนกำหนด ในช่วงก่อนสำเร็จการศึกษา หรือช่วงระยะปลอดหนี้ 2 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา

การผ่อนผันชำระหนี้
               ผู้กู้ยืมต้องดำเนินการติดต่อกับธราคารเพื่อผ่อนผันชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ครบกำหนดชำระหนี้แต่ละงวด และหากพ้นวันที่ครบการกำหนดแล้ว(5 กรกฎาคม ของทุกปี) ถือว่าผู้กู้ค้างชำระหนี้จะต้องเสียเบี้ยปรับและถูกติดตามหนี้ จนกว่าจะได้รับอนุมัติผ่อนผันชำระหนี้ จึงระงับการติดตามหนี้ค้างจาก กยศ. และถือเป็นหนี้ปกติต่อไป
 


  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา54 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2011 The Far Eastern University. All rights reserved.

QR Code