รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556
 
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
Manual Student
REG Service
สำนักบริหารวิชาการ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักวิทยบริการ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
FEU OWA Mail
กระดานถาม-ตอบ สำหรับบุคคลทั่วไป
 
ค้นหาข้อมูลภายในเว็บฟาร์ฯ
จาก google
 
 
หน้าหลัก > ผู้สนใจสมัครเรียนป.ตรี

วงเงินให้กู้ยืม


ผู้ที่กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจะได้รับเงินแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
               1. เงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาจ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา
               2. เงินค่าครองชีพ ซึ่งได้แก่ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว จ่ายเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผู้กู้เปิดบัญชีไว้
หมายเหตุ: ผู้กู้จะต้องยืนยันการกู้ยืมทุกภาคเรียน

ผู้กู้สามารถกู้ยืมเพื่อศึกษาต่อในระดับ
               1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ)
               2. ระดับอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี )
               3. ระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี) ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
โดยสถานศึกษาจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเป็นรายปี ภายในกรอบวงเงินที่กำหนดไว้
ตารางขอบเขตการให้กู้ยืมเงิน (ข้อมูลของปีการศึกษา 2551)

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
ค่าครองชีพ
บาท/ราย/ปี
รวม
บาท/ราย/ปี
1. มัธยมศึกษาตอนปลาย
14,000
13,200
27,200
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
2.1 พาณิชยกรรม/บริหาธุรกิจ ยกเว้นสาขาการบัญชี และธุรกิจคอมพิวเตอร์ 21,000 16,500 37,500
2.2 พาณิชยกรรม/บริหาธุรกิจ สาขาการบัญชี และธุรกิจคอมพิวเตอร์ 21,000 26,400 47,400
2.3 ศิลปหัตกรรม หรือศิลปกรรม เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร์ ประมง สิ่งทอ คหกรรมหรือคหกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 21,000 26,400 47,400
2.4 ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร ทัศนศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 21,000 26,400 47,400
3. ปวท./ปวส.
3.1 พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม หรือศิลปกรรม เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร์ ประมง สิ่งทอ คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 25,000 26,400 51,400
3.2 ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร ทัศนศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 30,000 26,400 56,400
4. อนุปริญญา/ปริญญาตรี
4.1 สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษศาสตร์ ศึกษาศาสตร์์
4.1.1 กลุ่มสาขาวิชาที่ขาดแคลน และเป็นความต้องการของตลาดแรงงานได้แก่ บัญชี เศรษฐศาสตร์ สารทนเทศ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมบริหาร ธุรกิจอุตสาหกรรม และธุรกิจการบิน 60,000 26,400 86,400
4.1.2 กลุ่มสาขาอื่น ๆ
4.1.2.1 ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าที่เคยกู้ยืมในระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรีในสาขาวิชาที่อยู่ใน 4.1.2 นี้มาก่อนปีการศึกษา 2554 60,000 26,400 86,400
4.1.2.2 ผู้กู้ยืมเงินอื่นนอกจาก 4.1.2.1 50,000 26,400 76,400
4.2 ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 70,000 26,400 96,400
4.3 วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 70,000 26,400 96,400
4.4 เกษตรศาสตร์ 70,000 26,400 96,400
4.5 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 90,000 26,400 116,400
4.6 แพทย์ศาสตร์ สัตวศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ 200,000 26,400 226,400

  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
  ปริญญาโท MBA | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตาภาคเหนือ | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร หลักสูตรอื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2011 The Far Eastern University. All rights reserved.