หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ| คณะนิเทศศาสตร์
  ปริญญาโท MBA |  | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา 54 | ทุนการศึกษา | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม
ม.ฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยเอกชน ชั้นนำ ของภาคเหนือ ตั้งอยู่สี่แยกสนามบิน จังหวัดเชียงใหม่ เปิดหลักสูตรสำหรับผู้สนใจ เรียนต่อปริญญาตรี โท ด้วยแนวคิด เส้นทางสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
กระดานถาม-ตอบ สำหรับบุคคลทั่วไป
 
ค้นหาข้อมูลภายในเว็บฟาร์ฯ
จาก google
 
 
หน้าหลัก > ผู้สนใจสมัครเรียนป.ตรี

รู้จักกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร?

               กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เป็นหน่วยงานในใบกำกับของกระทรวงการคลัง ได้เริ่มดำเนินการให้กุ้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ ปีการศึกษา พ.ศ. 2539 และต่อมาในปี 2541 ได้มีการตราพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541มาใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา แบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครองและเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติโดยรวม โดยมุ่งหวังว่าผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ จะสามารถเล่าเรียนได้สำเร็จตามหลักสูตร มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยมีจิตสำนึกในการชำระเงินคืนกองทุนฯหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วเพื่อนำมาเป็นกองทุนหมุนเวียนให้รุ่นน้องได้มีโอกาสกู้ยืมเรียนต่อไป

               โดยเป็นกองทุนเพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย สำหรับศึกษาต่อตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับปริญญาตรีในประเทศ (ทั้งสายสามัญและสายอาชีว) รวมทั้งการศึกษานอกระบบต่อเนื่อง จากระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรและประเภทที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยนักเรียน นักศึกษาจะต้องชำระหนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยอัตราต่ำเมื่อจบการศึกษาแล้ว

ทำความรู้จักระบบ e-studentloan กันเถอะ


               e-studentloan คือ การให้กู้ยืมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจะเริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ปีการคึกษา 2554 เป็นต้นไป โดยกองทุนฯ มีเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ได้รับเงินเร็วขึ้น โดยนำระบบ e-studentloan มาใช้เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนการทำงานของทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นการสร้างฐานข้อมูลสำหรับการดำเนินงานกองทุนฯที่สามารถใช้งานร่วมกันระหว่าง กองทุนฯ สถานศึกษาและบมจ. ธนาคารกรุงไทย ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ www.studentloan.or.th ซึ่งจะทำให้ผู้กู้ยืมได้รับเงินเร็วขึ้น
 

 

  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา54 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2011 The Far Eastern University. All rights reserved.

QR Code