รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556
 
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
Manual Student
REG Service
สำนักบริหารวิชาการ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักวิทยบริการ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
FEU OWA Mail
กระดานถาม-ตอบ สำหรับบุคคลทั่วไป
 
ค้นหาข้อมูลภายในเว็บฟาร์ฯ
จาก google
 
 

ผู้สนใจสมัครเรียนป.โท

เหตุผลที่ควรเลือกเรียน ป.โท ที่มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จ.เชียงใหม่

- มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งได้รับการรับรองวิทยฐานะจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

- ทุกหลักสูตรร่างขึ้นโดยทีมนักวิชาการที่มีประสบการณ์มามากกว่า 30 ปีและสอนโดยคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรงในสาขาวิชาที่เปิดสอน
  -ดำเนินการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย และมีแนวคิดการเรียนแบบการมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

-
สำนักวิทยบริการ (ห้องสมุด) มีบริการ E-Library เชื่อมต่อกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลด้านการศึกษาได้ทั่วโลก

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา (เสาร์-อาทิตย์)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง


หลักฐานการสมัคร
1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (จำนวน 1 ฉบับ)
2.สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี (จำนวน 1 ฉบับ)
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (จำนวน 1 ฉบับ)
4.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือสำเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี) (จำนวน 1 ฉบับ)
5.ผู้สมัครสอบที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา ให้แนบหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ฉบับค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 150,000 บาท
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ไม่รวมค่าลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 3,500 บาท ค่าเอกสารตำราเรียน และค่าใช้จ่ายการศึกษาดูงานต่างประเทศ(ถ้ามี)


การเทียบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้สอบผ่านการคัดเลือกที่มีผลการวสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาอื่น สามารถนำหลักฐานการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษมาเทียบความรู้ภาษาอังกฤษดังนี้
1 ผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน หรือ
2 ผลสอบ CB (Computer Based) TOEFL ไม่ต่ำกว่า 133 คะแนนหรือ
3 ผลสอบ IELTS ระดับ5ขึ้นไป หรือ
4 ผลสอบภาษาอังกฤษของสภาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยให้การรับรอง ได้แก่
CU-TEP(Chulalongkorn University Test of English Proficiency),CMU-eTEGS
(chiangmai University Test of English for Graguate Studies)ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน
หมายเหตุ: ผู้สอบผ่านการคัดเลือกที่ไม่สามารถเทียบความรู้ภาษางกฤษได้ สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 30 ชั่วโมง

การสมัคร
1.สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ตั้งแต่บัดนี้ - 2 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา สำนักสื่อสารองค์กร
2.สมัครทาง Internet ซึ่งการสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานประกอบการสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ได้จนถึง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
3.สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครออนไลน์ ที่นี่ และส่งหลักฐานการสมัคร พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการสมัคร จนถึง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

โดยส่งหลักฐานการสมัครและสำเนาหลักฐานการโอนเงินมาที่...
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โดยสามารถโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครที่...
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกสนามบิน ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่บัญชี 554-0-07801-2

กำหนดการสมัคร การสอบ และการรายงานตัว
รายละเอียด
วัน / เดือน / ปี
สถานที่
1. รับสมัคร
บัดนี้ - 2 ธันวาคม 2559
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา
สำนักสื่อสารองค์กร อาคาร A1 ชั้น 1
2. ปฐมนิเทศนักศึกษา
3 ธันวาคม 2559
อาคาร A2 ชั้น 3 ห้อง 3340
3. เรียนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
17 ธันวาคม - 8 มกราคม 2559
(เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-15.00 น.)
อาคารวัฒนาราชนครินทร์ ๘๐ ชั้น 3
4. เปิดภาคเรียน
14 มกราคม 2560
อาคารวัฒนาราชนครินทร์ ๘๐ ชั้น 3

 


 

  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
  ปริญญาโท MBA | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตาภาคเหนือ | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร หลักสูตรอื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2011 The Far Eastern University. All rights reserved.