รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556
 
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
Manual Student
REG Service
สำนักบริหารวิชาการ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักวิทยบริการ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
FEU OWA Mail
กระดานถาม-ตอบ สำหรับบุคคลทั่วไป
 
ค้นหาข้อมูลภายในเว็บฟาร์ฯ
จาก google
 
 

ผู้สนใจสมัครเรียนป.ตรี

คณะ

หลักสูตร 4 ปี
(สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.
หรือเทียบเท่า)

หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนเข้าศึกษา
(สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า)
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะนิเทศศาสตร์
-
คณะบริหารรัฐกิจ
-
คณะศึกษาศาสตร์
-
 


ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560 [ คลิกที่นี่ ]


คุณสมบัติของผู้สมัคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือ
2.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้ง ในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
3.ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
หมายเหตุ : ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ มีหนังสือรับรองหรือวุฒิบัตรที่แสดงถึงความสามารถพิเศษหรือคุณลักษณะพิเศษ เช่น
1.ความสามารถด้านกีฬา
2.ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม
3.การมีจิตสาธารณะ
4.ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว


หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ
กรณีผู้สมัครไม่สามารถนำใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับจริงมายื่นในวันสมัครได้ ให้ผู้สมัครนำใบระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน หรือ หนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่ระบุว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย มาใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการสมัคร
หากผู้สมัครมิได้ยื่นใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริงในวันสมัคร มหาวิทยาลัยอนุโลมให้นำมายื่นภายใน วันที่ 26 มิถุนายน 2560
3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร อย่างละ 1 ฉบับ
4. สำหรับผู้สมัครที่จะเทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาเดิม (วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า) ให้นำหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
4.1 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) จากสถาบันเดิม ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ
4.2 คำอธิบายรายวิชาที่จะขอเทียบโอน ซึ่งปรากฏในหลักสูตรของสถาบันเดิม
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับค่าธรรมเนียมการสมัคร

ผู้สมัครในหลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 500 บาท


ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย : ภาคการศึกษา

คณะ/สาขา
ค่าเทอม
กรณีผ่อนชำระ
ภาคฤดูร้อน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาการบัญชี
- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาการตลาด
- สาขาการประกอบการ
- สาขาการจัดการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาการจัดการ
30,000 บาท
12,000 บาท
9,000 บาท
9,000 บาท
15,000 บาท
คณะศิลปศาสตร์
- สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
- สาขาภาษาจีนธุรกิจ
30,000 บาท
12,000 บาท
9,000 บาท
9,000 บาท
15,000 บาท
คณะบริหารรัฐกิจ
- สาขารัฐประศาสนศาสตร์
30,000 บาท
12,000 บาท
9,000 บาท
9,000 บาท
15,000 บาท
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
32,000 บาท
12,800 บาท
9,600 บาท
9,600 บาท
16,000 บาท
คณะนิเทศศาสตร์
- สาขาสื่อสารการตลาด
คณะศึกษาศาสตร์
- สาขาวิชาการประถมศึกษา
37,000 บาท
14,800 บาท
11,100 บาท
11,100 บาท
18,500 บาทการสมัคร
1.สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา สำนักสื่อสารองค์กร
2.สมัครทาง Internet ได้ที่นี่
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ยังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ดังนี้
ประเภท
รายละเอียด
1. การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. การสอบคัดเลือกนักเรียนในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กำหนดการสมัคร การสอบ และการรายงานตัว
รายละเอียด
วัน / เดือน / ปี
สถานที่
- จำหน่ายใบสมัคร
- รับสมัครและสอบสัมภาษณ์
- รายงานตัวและลงทะเบียน
บัดนี้ - 26 มิถุนายน 2560
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา
สำนักสื่อสารองค์กร
อาคาร A1 ชั้น 1
เปิดภาคเรียน
26 มิถุนายน 2560


ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาต่อของรัฐบาล กยศ.
 
 • ระบบการศึกษา
 • การแต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 • รายละเอียดหอพัก
 •  
  กรณีผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
 • ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร
 • เอกสารประกอบการขอเทียบวุฒิการศึกษา
 •  


   

   

   

   

    หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
    ปริญญาโท MBA | NEC  
    สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตาภาคเหนือ | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
  หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร หลักสูตรอื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
  Copyright © 2011 The Far Eastern University. All rights reserved.