หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ| คณะนิเทศศาสตร์
  ปริญญาโท MBA |  | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา 54 | ทุนการศึกษา | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม
ม.ฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยเอกชน ชั้นนำ ของภาคเหนือ ตั้งอยู่สี่แยกสนามบิน จังหวัดเชียงใหม่ เปิดหลักสูตรสำหรับผู้สนใจ เรียนต่อปริญญาตรี โท ด้วยแนวคิด เส้นทางสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
กระดานถาม-ตอบ สำหรับบุคคลทั่วไป
 
ค้นหาข้อมูลภายในเว็บฟาร์ฯ
จาก google
 
 
หน้าหลัก > ผู้สนใจสมัครเรียนป.ตรี

กรณีผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ


เตรียมเอกสารดังนี้ :
1. รูปถ่าย (สวยเครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษา) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. ใบแสดงผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาแห่งสุดท้ายในประเทศไทย (ถ้ามี) จำนวน 3 ชุด
2.1 กรณีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรขั้นพื้นฐาน(ม.6) ต้องยื่นใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1/ปพ.1)
2.2 กรณีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ต้องยื่นใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ (ปวช.)
2.3 กรณีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ต้องยื่นใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ (ปวส.)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา หรือ (พาสปอร์ต) จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา หรือ (พาสปอร์ต) จำนวน 1 ชุด
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของนักศึกษา (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา – มารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
7. สำเนาทะเบียนบัตร ของบิดา – มารดา หรือ ผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
8. ใบรายงานตัวการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จำนวน 1 ชุด
9. ใบสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ฉบับจริง พร้องสำเนา
9.1 ใบ Transcript ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
9.2 ใบประกาศนียบัตร หรือ หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
10. ต้นฉบับใบแปล (9.1),(9.2) จากสถาบันการแปลที่ได้รับการรับรองพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
(ยกเว้นที่เป็นภาษาอังกฤษไม่ต้องแปล)
11. เอกสารเทียบวุฒิการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาหรือสำนักทดสอบ จำนวน 3 ชุด
ทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

กรณีนักศึกษายังไม่ได้ดำเนินการขอเทียบวุฒิการศึกษา
12. สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการ ได้ด้วยตนเองที่
(สำนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น)

การเทียบวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่จบการศึกษา ระดับมัธยมปลายและสายอาชีวศึกษาจากต่างประเทศโดยนักเรียนจะต้องดำเนินการด้วยตนเอง

- ที่เชียงใหม่ สามารถติดต่อได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
อาคารอำนวยการ ชั้น 4 ห้อง 04 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถ. โชตนา อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053-112333 ต่อ 401
โทรสาร 053-112333

- เอกสารประกอบการขอเทียบวุฒิการศึกษา (กรุณาติดต่อไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ก่อน)
1. ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ 200 บาท สั่งจ่าย ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา
2. ต้นฉบับ Transcript ฉบับจริงและสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
3. รูปถ่าย หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
4. บัตรประชาชนตัวจริงหรือพาสปอร์ตและสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
6. ใบประกาศนียบัตรหรือใบรับรองการจบการศึกษาฉบับจริง และสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
7. สมุดพก หรือสำเนาใบแสดงผลการเรียน กรณีสำเร็จการศึกษา (รบ.1)
8. คำอธิบายรายวิชา (หลักสูตรที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศนั้น ๆ)

*** หมายเหตุ *** กรณีที่ Transcript และ ใบประกาศนียบัตร ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องดำเนินการ ดังนี้
1. แปลเอกสารทั้งหมดให้เป็นภาษาอังกฤษ
2. ให้สถานฑูตของประเทศนั้น ๆ ประทับตรารับรองในเอกสารที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว
3. ทำสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
4. ให้สถานฑูตของประเทศนั้น ๆ ออกจดหมายรับรองว่าสถาบันที่นักเรียนเรียนจบมีอยู่จริงและได้รับการรับรอง โดยรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ  

  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา54 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2011 The Far Eastern University. All rights reserved.

QR Code