หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ| คณะนิเทศศาสตร์
  ปริญญาโท MBA |  | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา 54 | ทุนการศึกษา | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม
ม.ฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยเอกชน ชั้นนำ ของภาคเหนือ ตั้งอยู่สี่แยกสนามบิน จังหวัดเชียงใหม่ เปิดหลักสูตรสำหรับผู้สนใจ เรียนต่อปริญญาตรี โท ด้วยแนวคิด เส้นทางสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
กระดานถาม-ตอบ สำหรับบุคคลทั่วไป
 
ค้นหาข้อมูลภายในเว็บฟาร์ฯ
จาก google
 
 
หน้าหลัก > ผู้สนใจสมัครเรียนป.ตรี

คำถาม-คำตอบที่พบบ่อย


1. การโอนหน่วยกิต

คำถาม : อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเทียบโอนหน่วยกิต ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง คะ
คำตอบ : การเทียบโอนหน่วยกิตมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยพิจารณาเทียบโอนกระบวนวิชาที่เรียนมา โดยความเห็นชอบของคณะ ภาควิชา และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2) รายวิชาที่เทียบโอนเป็นหน่วยกิตสะสมได้ จะต้องมีเนื้อหาวิชาอยู่ในระดับเดียวกันกับรายวิชาของมหาวิทยาลัย และจะต้องมีผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ำกว่าอักษรระดับคะแนน C
3) การเทียบหน่วยกิตและผลการเรียนให้เป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ถ้าปรากฏผลการเรียนที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่ำกว่ามาตรฐาน มหาวิทยาลัยอาจให้เรียนรายวิชาที่เทียบไว้แล้วซ้ำอีกก็ได้

ขั้นตอนการเทียบโอนหน่วยกิต

1) หลักฐานการเทียบโอน: ประกอบด้วย
1.1 ทรานสคริปของนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม (ตัวจริง)
1.2 คู่มือนักศึกษา ฉบับที่นักศึกษาเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาเดิม (ที่มีคำอธิบายรายวิชาที่เรียน)
2) ยื่นหลักฐานพร้อมแบบฟอร์มขอเทียบโอน (ขอได้ที่สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น)
3) รอผลการพิจารณารายวิชาที่เทียบโอนได้ (ประมาณ 1 สัปดาห์)
4) สมัครเรียน
หมายเหตุ: คิดที่อัตราค่าหน่วยกิตปัจจุบัน หน่วยกิตละ 650-900 บาท

คำถาม : เรียนสายอาชีพมา สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้หรือเปล่าคะ
คำตอบ : ระดับ ม.6และปวช. น้องๆ สามารถเรียนต่อ ระดับ ป.ตรี คณะและสาขาต่างๆ ได้เลย ระดับ ปวส. นั้น.สามารถเทียบโอนหน่วยกิตและจบตามหลักสูตรได้ตามที่กำหนด

คำถาม : ในกรณีที่เรียนคณะบริหารสาขาคอมพิวเตอร์อยู่แล้วอยากย้ายมาเรียนสาขาท่องที่ยว สามารถโอนหน่วยกิตได้หรือเปล่า
คำตอบ : ในรายวิชาที่เรียนเหมือนกัน เราดูทำอธิบายรายวิชาว่าเนื้อหาเหมือนกันถ้าเหมือนกันก็สามารถโอนได้2. การกู้ยืมเพื่อการศึกษา

คำถาม : สำหรับผู้กู้รายเก่าต้องทำอย่างไรบ้าง และสามารถกู้ได้ทั้งตลอดหลักสูตรหรือเปล่าคะ
คำตอบ : - อันดับแรกต้องสมัครเป็นนักศึกษาฟาร์อีสเทอร์นก่อน เพื่อรับรหัสนักศึกษา
- ลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ โดยรอผลการตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ 1 วัน
- ผู้ที่มีรหัสผ่านแล้ว สามารถเข้าระบบไปกรอกแบบคำขอกู้ยืม ยื่นแบบคำขอกู้ยืม ( ในเว็บไซด์ กยศ. และยื่นหลักฐานที่ ม.ฟาร์อีสเทอร์น )
- รอสถานศึกษาเรียกสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ. โดยสถานศึกษาจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเป็นรายปี ภายในกรอบวงเงินที่จัดสรรให้
- ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสถานศึกษาต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทยสาขาใดก็ได้ เพื่อรับโอนเงินค่าครองชีพ
- ผู้ได้รับสิทธิกู้ยืมเงินเข้ามาทำสัญญากู้ยืมเงินผ่านระบบ โดยต้องสั่งพิมพ์สัญญาจำนวน 2 ชุด (ต้นฉบับและคู่ฉบับ) --- ดำเนินการให้ผู้ค้ำประกัน พยาน และผู้แทนของสถานศึกษาร่วมลงนามในสัญญาทั้ง 2 ฉบับ พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบสัญญาและสัญญาเพื่อส่งให้ที่ ม.ฟาร์อีสเทอร์น
- ติดต่อสถานศึกษา เพื่อลงนามและตรวจสอบจำนวนเงินขอกู้ ในแบบลงทะเบียน / แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ โดยสถานศึกษาเป็นผู้ยืนยันความสมบูรณ์ครบถ้วนผ่านระบบ
- เสร็จสมบูรณ์ ( นักศึกษารอรับค่าครองชีพ เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย )

หลักฐานประกอบการขอยื่นกู้ยืม

1. หนังสือรับรองรายได้ พร้อมสำเนาบัตรข้าราชการผู้รับรองรายได้
2. สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทยหน้าแรก (ชื่อบัญชีเป็นชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืม)
3. สำเนาสัญญาเงินกู้ยืมฉบับล่าสุด (สำหรับผู้กู้รายเก่า)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา
5. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา
7. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา
8. สำเนาใบหย่าของบิดา หรือมารดา (ถ้ามี)
9. สำเนาใบมรณบัตรของบิดาหรือมารดา (ถ้ามี)
10. แผนผังแสดงที่ตั้งที่อยู่อาศัยของครอบครัวนักศึกษา
11. สำเนาผลการศึกษาครั้งล่าสุด
จำนวนอย่างละ 1 ชุด

**การพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอกู้
สถานศึกษาจะพิจารณาเป็นรายปี ผู้ขอกู้ที่มีคุณสมบัติจะได้กู้หรือไม่ขึ้นอยู่กับวงเงินกู้ยืมที่สถานศึกษาได้รับจัดสรร
         ส่วนที่ถามว่า สามารถกู้ได้ทั้งตลอดหลักสูตรหรือเปล่า นั้นใน 1 ปีการศึกษาแต่ละคณะทาง กยศ.จะให้วงเงินไม่เท่ากัน อย่างคณะ บริหารธุรกิจ จะได้ ประมาณ 60,000 บาท / ราย / ปี ถ้าสาขาที่น้องลงไม่เกินเงินกู้สามารถกู้ได้ตลอดหลักสูตรค่ะ แต่ถ้าเกินน้องก็ต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มเองค่ะ

คำถาม : ต้องการกู้ยืมต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ (กู้ใหม่) ต้องสำรองเงินค่าเทอมก่อนไหมคะ
คำตอบ : อันดับแรกต้องสมัครเป็นนักศึกษาฟาร์อีสเทอร์นก่อน เพื่อรับรหัสนักศึกษา
- ลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ โดยรอผลการตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ 1 วัน
- ผู้ที่มีรหัสผ่านแล้ว สามารถเข้าระบบไปกรอกแบบคำขอกู้ยืม ยื่นแบบคำขอกู้ยืม ( ในเว็บไซด์ กยศ. และยื่นหลักฐานที่ ม.ฟาร์อีสเทอร์น )
- รอสถานศึกษาเรียกสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ. โดยสถานศึกษาจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเป็น
รายปี ภายในกรอบวงเงินที่จัดสรรให้
- ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสถานศึกษาต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทยสาขาใดก็ได้ เพื่อรับโอนเงินค่าครองชีพ
- ผู้ได้รับสิทธิกู้ยืมเงินเข้ามาทำสัญญากู้ยืมเงินผ่านระบบ โดยต้องสั่งพิมพ์สัญญาจำนวน 2 ชุด (ต้นฉบับและคู่ฉบับ) ดำเนินการให้ผู้ค้ำประกัน พยาน และผู้แทนของสถานศึกษาร่วมลงนามในสัญญาทั้ง 2 ฉบับ พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบสัญญาและสัญญาเพื่อส่งให้ที่ ม.ฟาร์อีสเทอร์น
- ติดต่อสถานศึกษา เพื่อลงนามและตรวจสอบจำนวนเงินขอกู้ ในแบบลงทะเบียน / แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ โดยสถานศึกษาเป็นผู้ยืนยันความสมบูรณ์ครบถ้วนผ่านระบบ
- เสร็จสมบูรณ์ ( นักศึกษารอรับค่าครองชีพ เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย )

หมายเหตุ

1. นักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอมล่วงหน้า มหาวิทยาลัยจะคืนเงินให้ ภายหลังที่กยศ.ได้โอนเงินให้ทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

ผู้ค้ำประกันในสัญญากู้ยืมเงิน
1. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
2. กรณีบิดามารดาเสียชีวิต ให้ผู้ปกครองที่รับอุปการะเลี้ยงดูลงนามแทน
3. บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเชื่อถือ
4. กรณีคู่สมรสของผู้ค้ำประกันไม่ให้ความยินยอมให้ผู้ค้ำประกันลงนามฝ่ายเดียวได้
5. กรณีไม่มีบุคคลค้ำประกัน ให้ใช้หลักทรัพย์แทน

**การพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอกู้
สถานศึกษาจะพิจารณาเป็นรายปี ผู้ขอกู้ที่มีคุณสมบัติจะได้กู้หรือไม่ขึ้นอยู่กับวงเงินกู้ยืมที่สถานศึกษาได้รับจัดสรร

คำถาม : สำหรับผู้กู้รายใหม่ต้องสำรองเงินค่าเทอมก่อนไหมคะ
คำตอบ : ผู้กู้รายใหม่ต้องสำรองจ่ายค่าเทอมในเทอมแรกก่อนทั้งหมดโดยสามารถผ่อนชำระได้ 3 งวด เมื่อทำสัญญาเงินกู้เสร็จเรียบร้อยก็จะมีการโอนเงินคืนให้ สำหรับผู้กู้รายเก่าจ่ายเฉพาะค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาเท่านั้นไม่ต้องจ่ายค่าเทอมแต่อย่างใด


3. โควต้า

คำถาม : อยากทราบว่าโควต้า เริ่มรับสมัครตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ ถ้าเราจะสมัครโควต้าต้องทำอย่างไรได้บ้างครับ ขอแบบละเอียดเลยนะครับ
คำตอบ : ตอนนี้เริ่มรับสมัครแล้วคะ สมัครได้ถึง 28 ก.พ. 2553 สมัครโควต้าฟาร์อีสเทอร์นมาสมัครได้ที่สำนักประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ที่แอร์พอร์ตพลาซ่าเตรียมเงินมา 1,000 บาทครับ ก็จะขึ้นทะเบียนนักศึกษาปี 2552 ได้เลย หรือจะสมัครทาง Internet ก็ได้ ที่ www.feu.ac.th รายงานตัวและลงทะเบียน ก่อน 28 ก.พ. 2553

สิทธิพิเศษ
1) มีที่เรียนแน่นอน! โดยไม่ต้องสอบเข้า ที่มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จ.เชียงใหม่
2) ดำเนินการทันที! เรื่องกองทุนเงินกู้ยืมรัฐบาล
3) ยกเว้น! ค่าลงทะเบียนล่วงหน้า 6,000 บาท
4) ฟรี! ชุดคู่มือใบสมัครโควต้า จำนวน 1 เล่ม

หลักฐานการสมัคร
1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
2) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครอย่างละ 1 ชุด
3) สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือนักศึกษาจากสถาบันเดิม
4) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองอย่างละ 1 ชุด
5) สำเนาใบแสดงผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิม (5 ภาคการศึกษา) 1 ฉบับ
6) สำเนาใบโอนเงินจำนวน 1,000 บาท ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น" ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขาสี่แยกสนามบินเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 411-1-08779-5 หรือชำระด้วยตนเองที่สำนักประชาสัมพันธ์

ส่งหลักฐานมาที่

สำนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 วงเล็บมุมซอง สมัครโควต้าฟาร์อีสเทอร์น

คำถาม : สมัครสอบโควต้าเขตภาคเหนือของ มช. แล้วเลือกมหาลัยเลือกเป็นฟาร์อีสเทอร์น ถ้าผมสอบโควต้า มช. ไม่ติด สามารถเข้าฟาร์อีสเทอร์นได้เลยหรือเปล่าครับ หรือต้องสมัครใหม่อีกที
คำตอบ : สมัครโควต้ามช. แล้วเลือก ม.ฟาร์ไว้ หากไม่ติดโควต้ามช.น้องไม่ต้องมาสมัครม.ฟาร์ใหม่อีกแล้วครับ น้องจะได้รับสิทธิโควต้า ม.ฟาร์ ทันที สิ่งที่น้องจะได้รับเหมือนกับผู้ที่สมัคร โควต้าที่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และ ที่ www.feu.ac.th ทุกประการ เราจะมีจดหมายส่งไปให้เพื่อให้ น้องทราบว่าต้องเตรียบเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง

คำถาม : สมัครโควต้าไปทางพี่ๆที่มาแนะแนวตามโรงเรียนแล้วแต่ทำไมสมัครทางเน็ตไม่ได้เลย
คำตอบ : ต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบทุกช่องนะคะ ไม่งั้นจะขึ้น Error คะ ถ้าสงสัยโทรมาสอบถามได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์ โทร (053) 201800-4

คำถาม : อยากทราบว่า มีโควต้า หรือทุน นักกีฬาให้ไหมครับ
คำตอบ : ไม่มีเลยคะ ต้องขอโทษ ด้วยนะคะ ไว้จะนำเรื่องเสนอ อธิการให้นะคะ

คำถาม : สมัครโควต้าไปค่ะตอนนี้น้องได้รับ จ.ม. จากม.ฟาร์แล้วค่ะแต่ใน จ.ม. เขียนว่าให้ส่งข้องมูลภายใน 1 สัปดาห์เมื่อได้รับ จ.ม. แล้วแต่เกรดเทอมที่5ของน้องยังไม่ได้ค่ะน้องก็เลยไม่ได้ส่งเอกสารให้ภายในสัปดาห์จะรอเปิดภาคเรียนที่ 2 ก่อนได้ไหมค่ะแล้วจะส่งเอกสารให้
คำตอบ : การสมัครโควต้าปีนี้ ใช้เกรดเฉลี่ยใช้เกรดที่น้องได้พร้อมหลักฐานที่แจ้งไว้ส่งมาให้ก่อนนะคะ แล้วพอจบ.แล้วได้ได้ใบรบ.ฉบับสมบูรณ์ ก็ค่อยนำมายื่นภายใน 30 มิย. 53 ครับ


4. ป.วิชาชีพครู

คำถาม : ขอทราบรายละเอียดของ ป.วิชาชีพครูหน่อยคะ
คำตอบ : เราจะ เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ (09.00 - 16.30 น.) ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปีการศึกษา (2 ภาคการศึกษา)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

หลักฐานการสมัคร

1) ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว
2) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3) สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด
4) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
6) หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือ รับรองดังกล่าวโดยตรง

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
(1) สอบข้อเขียนวัดแววความเป็นครู
(2) สอบข้อเขียนประเมินความรู้พื้นฐาน
(3) สอบสัมภาษณ์

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

- ตลอดหลักสูตร 28,000 บาท
- ค่าเทอมเราสามารถแบ่งจ่ายเป็นเทอม 1 เทอม มี 4 เดือน เทอมละ 14,000 บาท
หมายเหตุ: มีบริการสินเชื่อเพื่อการศึกษาโดยมีสถาบันการเงิน

คำถาม : วิชาชีพครูคืออะไร (ทุกคนต้องมีไหม) แล้วถ้าจบ ป.ตรี มาสาขาอะไรก็สามารถเรียนได้หรือคับและที่สถาบันไหนก็ได้หรือคับแล้วถ้าเรียนวิชาชีพครู1ปีได้วุฒิอะไร ถ้าได้วุฒิวิชาชีพครูแล้วถ้าไปสอบเป็นครูต้องสอนสาขาตัวเองที่จบตรีมาหรือครับ
คำตอบ : ครับ....จะลองตอบไปทีละคำถามนะครับ วิชาชีพครูคืออะไร คนจะเป็นหมอ เป็นวิศวกร หรือเป็นนักบัญชี อาชีพเหล่านี้คุณเรียนจบก็ต้องไปขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถึงจะทำงานด้านที่เกี่ยวข้องได้ แค่ปริญญาไม่พอ มีใบอนุญาตแล้วทำเรื่องไม่ถูกต้อง ถูกถอดถอนใบอนุญาต ก็ทำงานเดิมต่อไปไม่ได้ อาชีพครูก็เหมือนกัน เมื่อก่อนใครก็เป็นครูได้ ตอนนี้กม.ใหม่ คนจะเป็นครู ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในการขอคุณต้องเผ่านการเรียนหลักสูตรป.ครูมาก่อน ถึงจะยื่นขอได้ครับ หลักสูตรป.ครูม.ฟาร์ จบป.ตรีสาขาอะไรก็ได้ครับ ที่ไหนก็ได้ที่กพ.รับรอง เพราะวิชาที่ครูต้องสอนมีมากมายหลายสาขา ครูต้องมีความรู้เฉพาะทางด้านนั้นๆ ซึ่งก็คือสิ่งที่คุณเรียนมาตอนป.ตรี การมาเรียนป.ครู เป็นการเพิ่มเติมแนวคิด เทคนิค การถ่ายทอดความรู้ให้แก่นร. การเรียนการสอนด้วยคอนเซปท์ใหม่ๆ เป็นต้น

ป.ครู คือวุฒิ ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) เออ...คือใบ Certificate ถ้าเทียบก็สูงกว่าวุฒิป.ตรี แต่ต่ำกว่าป.โท ครับ แล้วไปสอนอะไร ก็สอนวิชาที่เราจบมา หรือง่ายๆคือวิชาอะไรก็ได้ จบบัญชีก็สอนบัญชี จบสถาปัต ก็สอนถาปัต เพราะเรามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแล้ว

คำถาม : การเรียนป.วิชาชีพครูต้องเรียนทุกรายวิชาหรือเปล่า เพราะทดสอบของคุรุสภาผ่านบางมาตรฐานแล้ว
คำตอบ : ต้องเรียนทุกรายวิชาคะ เพราไม่สามารถโอนหน่วยกิตได้คะ


5. ทุน

คำถาม : อยากทราบความแตกต่างระหว่างทุนกับโควต้า
คำตอบ : ทุนการศึกษา คือ ทุนที่ให้ค่าเทอมทั้งหมด ต้องสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ส่วนโควต้าคือได้สิทธิในการเข้าเรียนโดยไม่ต้องสอบ แต่นศ.ก็ต้องชำระค่าเทอมอยู่ โดยอาจจะกู้ยืมหรือจ่ายเองก็ได้

คำถาม : สมมุติว่าเราสนใจที่จะศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์สาขาโปรแกรมเมอร์ เราสามารถที่จะขอทุนอื่นที่ไม่ใช้ทุนโปรแกรมเมอร์ได้ไหมคับ
คำตอบ : สามารถทำได้ แต่เราน่าจะสอบชิงทุนในสาขาที่เราเรียนนะ เพราะคู่แข่งน้อยกว่าที่เราจะไปสอบชิงทุน

คำถาม : อยากสมัครสอบชิงทุนเราต้องทำอย่างไรบ้าง มีกฎเกณฑ์อย่างไรบ้าง
คำตอบ : วิธีการสมัครทุนฟาร์อีสเทอร์น

วิธีที่ 1 สมัครด้วยตนเอง กรอกใบสมัครและส่งเอกสารการสมัครได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น โทร. 053-201800-4 # 2111

วิธีที่ 2 สมัครทางไปรษณีย์
- กรอกใบสมัครทาง INTERNET
- แนบหลักฐานการสมัครส่งมาที่
สำนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 วงเล็บมุมซอง สมัครทุนฟาร์อีสเทอร์น
ส่วนกฎเกณฑ์ การคัดเลือกผู้ได้รับทุนนี้นต้องดูรายละเอียดของทุนต่างๆที่ต้องการจะสอบได้ท ี่http://www2.feu.ac.th/admin/pr/registration/free_53_1.php


6. ค่าใช้จ่าย

คำถาม : อยากทราบค่าใช้จ่ายในการเรียนว่ามีอะไรบ้าง
คำตอบ : ค่าใช้จ่าย/ค่าเทอม
1. ค่าใบสมัคร 200 บาท
2. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (รวมค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตบางส่วน จำนวน 3,900 บาท) (ค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต นักศึกษาจะได้รับคืนเมื่อกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) โอนเงินให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว)
3. สำหรับผู้ยื่นกู้ต่อเนื่อง: ขอกู้ยืมและทำสัญญาให้เสร็จก่อนเปิดเทอม (ไม่ต้องชำระค่าเทอม)
4. สำหรับผู้กู้ใหม่:
- ขอกู้ยืมและทำสัญญาให้เสร็จก่อนเปิดเทอม (ไม่ต้องชำระค่าเทอม)
- แต่หากไม่สามารถทำสัญญาได้ในเวลาที่กำหนดต้องทำสัญญาผ่อนชำระค่าเทอมก่อน 30 พค. 52 และชำระค่าเทอมงวด
ที่ 1(40%) ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 52
5. สำหรับผู้ไม่ประสงค์จะกู้:
- ชำระค่าเทอมทั้งหมด หรือผ่อนชำระงวดที่ 1 (40%) ภายในวันที่ 30 พ.ค. 52 อัตราค่าเล่าเรียนเทอมที่ 1 รวมค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต (ไม่รวมค่าขึ้นทะเบียนนศ. 1,000 บาท) สำหรับหลักสูตร 4 ปี

คำถาม : พ่อ-แม่รับราชการสามารถกู้ยืมหรือเบิกได้ไหมครับ เห็นแม่บอกว่าเบิกได้ทั้งรัฐบาลและเอกชน
คำตอบ : เบิกได้คะ และสามารถ กู้ยืมได้ ในกรณีกู้ยืมฐานเงินเดือนผู้ต้องไม่เกินที่ทาง กยศ. กำหนดไว้ค่ะ

คำถาม : ค่าหน่วยกิตเท่าไหร่หรอครับ
คำตอบ : อัตราค่าหน่วยกิตปัจจุบัน หน่วยกิตละ 650-900 บาท


7. อื่นๆ

คำถาม : กลัวว่าเข้าเรียนแล้วจะไม่มีเพื่อนทำอย่างไรดี
คำตอบ : เข้ามาอยู่ที่ ม. ฟาร์ไม่ต้องกลัวไม่มีเพื่อนนะคะ เพราะทุกคนก็มาต่างที่กันทั้งนี้ ยังไงมีเพื่อนแน่นอนคะ

คำถาม : ไม่ไปเข้าค่ายได้ไหม
คำตอบ : ทางมหาวิทยาลัย อยากให้ น้องๆ ไปเข้าค่าย เพราะน้องจะได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ในสาขาอื่นด้วย เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ร่วมกัน

คำถาม : รับปริญญาปีนี้วันไหนคะ
คำตอบ : รับปริญญาวันที่ 13 พย. 2552 ส่วนกำหนดการต่างๆ ดูได้ที่ http://www2.feu.ac.th/admin/pr/news_detail.php?id=1094

คำถาม : ม.ฟาร์ มีหอพักไหมครับ
คำตอบ : ทาง ม. ฟาร์ ไม่มี หอในคะ แต่เรามีรายละเอียด หอพัก ใกล้ๆ ม.ฟาร์ ให้ลองเลือกดูนะคะ ตามลิงค์นี้เลยคะ http://www2.feu.ac.th/stuserv/stuaff/apartment/index.asp

คำถาม : สมัครเรียนเสาร์-อาทิตย์ได้ไหม
คำตอบ : ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครทุกวันเลยคะ จันทร์ – ศุกร์ สมัครที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เสาร์ –อาทิตย์ สมัครที่สำนักบัณฑิตวิทยาลัย

คำถาม : ปฐมนิเทศต้องแต่ตัวอย่างๆไร และต้องให้ผู้ปกครองไปด้วยหรือเปล่า
คำตอบ : แต่งกายชุดนักศึกษามาเลยคะ ตามเพศของตัวเองนะคะ ผู้ปกครองมาด้วยคะเพื่อที่ท่านจะได้รับฟังร่วมกับน้องไปด้วยนะคะ

คำถาม : ปฐมนิเทศต้องมีของขวัญให้รุ่นพี่หรือเปล่าค่ะ คือว่าที่กำหนดการเข้าค่ายมีการเอาของขวัญให้พี่-พี่ให้น้องแล้วเราต้องเตรียมของขวัญไปเองหรือเปล่าค่ะแล้วฟาร์มีพี่รหัสกับน้องรหัสหรือเปล่าค่ะ
คำตอบ : น่าดีใจที่ถามถึงของขวัญนะคะ ในที่นี้ หมายถึง ของขวัญในกิจกรรมนั้นคะไม่ต้องเตรียมของขวัญเป็นชิ้นๆมา เตรียมของขวัญที่เป็นขวัญจิตขวัญใจมาก็พอคะ ย้ำว่า ไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินซื้อหาของ มานะคะ ส่วนสายรหัสนั้น หลังจากกลับจากค่ายต้อนรับน้องใหม่แล้ว จะมีกิจกรรมต่อเนื่องคะ โดยจะมีกิจกรรมค้นหาพี่รหัสในสาขาของเรา จากการถอดรหัสคำถาม ไว้ตอนเข้าค่ายต้อนรับน้องใหม่ จะชี้แจงคะ

  

  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา54 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2011 The Far Eastern University. All rights reserved.

QR Code