รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556
 
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
Manual Student
REG Service
สำนักบริหารวิชาการ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักวิทยบริการ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
FEU OWA Mail
กระดานถาม-ตอบ สำหรับบุคคลทั่วไป
 
ค้นหาข้อมูลภายในเว็บฟาร์ฯ
จาก google
 
 

หลักฐานประกอบการสมัครสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี

 • หลักฐานการสมัครสำหรับหลักสูตรปกติ 4 ปี

  • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  • ใบระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่ระบุว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย มาใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการสมัคร ฉบับจริง 1 ชุด พร้อมสำเนา 3 ชุด
   หากผู้สมัครผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาได้ ต้องส่งใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร
   การศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับจริง ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษามายื่น ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2558
  • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร อย่างละ 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
  • กรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้แนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลจำนวน 2 ชุด (ถ้ามี)
  • สำหรับผู้สมัครที่จะเทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาเดิม  เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้นำหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
     6.1  ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) จากสถาบันเดิม ฉบับจริงพร้อมสำเนา 3 ชุด
     6.2  คำอธิบายรายวิชาที่จะขอเทียบโอน ซึ่งปรากฎในหลักสูตรของสถาบันเดิม

   สำหรับผู้สมัครคณะศึกษาศาสตร์(สาขาวิชาการประถมศึกษา)
   ** ให้แนบหนังสือรับรองหรือวุฒิบัตรที่แสดงถึงความสามารถพิเศษหรือคุณลักษณะพิเศษ เช่น
   - ความสามารถด้านกีฬา
   - ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม
   - การมีจิตสาธารณะ
   - ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว
 • หลักฐานการสมัครสำหรับหลักสูตรเทียบโอน

  • รูปถ่าย (สวมเครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษา) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ชุด
  • ใบแสดงผลการเรียน (รบ.1/ปพ.1) ระดับปวส. ตัวจริงพร้อมสำเนา ขนาด A4 จำนวน 3 ชุด หรือ

   กรณีผู้สมัครไม่สามารถนำใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับจริงมายื่นในวันสมัครได้ ให้ผู้สมัครนำใบระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน หรือ หนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่ระบุว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย มาใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการสมัคร

  • กรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล แนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลที่ราชการออกให้ 1 ฉบับ
  • สำเนาใบโอนเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาจำนวน 1,000 บาท (กรณีผู้สมัครทางอินเทอร์เน็ต และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์)
 • หลักฐานการสมัครสำหรับกรณีเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น

  • 3.1 หลักฐานในขั้นตอนการเทียบโอนหน่วยกิต
   • สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี ที่แสดงผลการเรียนล่าสุด จากสถาบันอุดมศึกษาเดิม
   • คู่มือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม ฉบับปีที่นักศึกษาเข้าเรียน ส่วนที่มีคำอธิบายรายวิชา (กรณีเป็นสำเนาคำอธิบายรายวิชา ต้องมีปั๊มตรารับรองจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมด้วย)
   • คำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น (ขอได้ที่มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น)
   • หลังจากยื่นเอกสารใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์จะทราบผลการเทียบโอน
   • โดยวิชาที่เทียบโอนได้ จะต้องมีเนื้อหาวิชาอยู่ในระดับเดียวกันกับรายวิชาของมหาวิทยาลัยและจะต้องมีผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ำกว่าอักษรระดับคะแนน C
  • 3.2 หลักฐานในขั้นตอนการสมัครเรียน
   • รูปถ่าย (สวมเครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษา) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
   • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ชุด
   • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ชุด
   • ใบแสดงผลการเรียน (รบ.1/ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช.หรือปวส. ตัวจริงพร้อมสำเนา ขนาด A4 จำนวน 3 ชุด
   • ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม ตัวจริงพร้อมสำเนา ขนาด A4 จำนวน 3 ชุด
   • กรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล แนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลที่ราชการออกให้ 1 ฉบับ
   • ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิต หน่วยกิตที่เทียบโอนได้ หน่วยกิตละ 100 บาท
  • ที่อยู่สำหรับการส่งหลักฐานการสมัคร
                                   ศูยน์รับสมัคร (สมัครโควต้า) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
                                   120 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100


  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
  ปริญญาโท MBA | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตาภาคเหนือ | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร หลักสูตรอื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2011 The Far Eastern University. All rights reserved.