รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556
 
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
Manual Student
REG Service
สำนักบริหารวิชาการ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักวิทยบริการ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
FEU OWA Mail
กระดานถาม-ตอบ สำหรับบุคคลทั่วไป
 
ค้นหาข้อมูลภายในเว็บฟาร์ฯ
จาก google
 
 

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
Bachelor of Business Administration Program in Tourism Management

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program(Tourism Management)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.B.A (Tourism Management)

โครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิตประกอบไปด้วย

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาเฉพาะ 60 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ    
(กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว) 30 หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะเลือก 30 หน่วยกิต
(กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ) 15 หน่วยกิต
(กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ) 15 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ง. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
  ปริญญาโท MBA | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตาภาคเหนือ | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร หลักสูตรอื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2011 The Far Eastern University. All rights reserved.