รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556
 
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
FEU OWA Mail
FEU E-Mail Service
สำนักบริหารวิชาการ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักวิทยบริการ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
กระดานถาม-ตอบ สำหรับบุคคลทั่วไป
 
ค้นหาข้อมูลภายในเว็บฟาร์ฯ
จาก google
 
 

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรนิเทศศาตร์บัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด
Bachelor of Communication Arts Program in Marketing Communication

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย : นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารการตลาด)
ชื่อย่อภาษาไทย : นศ.บ. (การสื่อสารการตลาด)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication (Marketing Communication)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Com.Arts (Marketing Communication)

แนะนำหลักสูตร

มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะด้านการสื่อสารการตลาดแบบองค์รวม ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการสื่อสารทางการตลาดปัจจุบัน มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ทักษะทางด้านการสร้างและใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดได้อย่างเหมาะสม มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ตลอดจน ความสามารถในด้านการสื่อสารการตลาดที่ครอบคลุมไปถึง การสร้างและสื่อสารตราสินค้า การวางแผนสื่อเชิงกลยุทธ์ การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่รวมทั้งมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ให้ปรากฏเป็นผลงานทางการสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้นำและทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล กล้าคิด กล้าทำกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีทักษะการทำงานเป็นทีมรวมไปถึงมีคุณธรรม จริยธรรม ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาด การขาย สื่อสารมวลชน นักวางแผนกลยุทธ์ พิธีกร ตลอดจนอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทุกประเภท

โครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิตประกอบไปด้วย

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 92 หน่วยกิต
1) วิชาแกนบริหารธุรกิจ 36 หน่วยกิต
2) วิชาเอกบังคับ 41 หน่วยกิต
3) วิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
  ปริญญาโท MBA | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตาภาคเหนือ | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร หลักสูตรอื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2011 The Far Eastern University. All rights reserved.