หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ| คณะนิเทศศาสตร์
  ปริญญาโท MBA |  | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา 54 | ทุนการศึกษา | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม
ม.ฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยเอกชน ชั้นนำ ของภาคเหนือ ตั้งอยู่สี่แยกสนามบิน จังหวัดเชียงใหม่ เปิดหลักสูตรสำหรับผู้สนใจ เรียนต่อปริญญาตรี โท ด้วยแนวคิด เส้นทางสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
 
 
กระดานถาม-ตอบ สำหรับนักศึกษา
 
ค้นหาข้อมูลภายในเว็บฟาร์ฯ
จาก google
 
 
หน้าหลัก > นักศึกษา

การผ่อนชำระค่าเล่าเรียน


1. การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน
การลงทะเบียนเรียนหมายถึง ในแต่ละภาคเรียนจะมีกำหนดการลงทะเบียนเรียน ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากนักศึกษาทำการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว สามารถชำระเงินผ่านทางธนาคาร หรือที่สำนักการเงินได้ในวันเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดจะมีค่าปรับวันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 300 บาท

2. การผ่อนชำระค่าเล่าเรียน
การขอผ่อนชำระค่าเล่าเรียน หมายถึง การแบ่งการชำระเงินออกเป็นงวด ๆ โดยทางสำนักการเงินจะมีกำหนดช่วงเวลาและจะประกาศให้นักศึกษาทราบก่อนล่วงหน้า ประมาณ 1 เดือน (อยู่ในช่วงเวลาการจองลงทะเบียนเรียน) ก่อนที่จะมีการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น โดยมีหลักการการผ่อนชำระดังนี้
1. กรณีนักศึกษาเคยผ่อนชำระค่าเล่าเรียน ติดต่อกันทุกเทอม และไม่เปลี่ยนผู้ปกครองสามารถขอรับเอกสารนำกลับไปเซ็นที่บ้านได้
2. กรณีนักศึกษาเคยผ่อนชำระ ค่าเล่าเรียน แต่ต้องการเปลี่ยนผู้ปกครอง และกรณีนักศึกษาไม่เคยผ่อนชำระค่าเล่าเรียนมาก่อนให้นักศึกษามาดำเนินการพร้อมผู้ปกครอง ได้ที่สำนักการเงิน และโปรดเตรียมเอกสารประกอบการผ่อนชำระให้เรียบร้อย
3. ค่าธรรมเนียมการผ่อนชำระ ภาคเรียนละ 300 บาท ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ว่าด้วยอัตราค่าเล่าเรียนค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการเรียน พ.ศ.2550 (ฉบับที่2)
4. กำหนดการผ่อนชำระค่าเล่าเรียน แบ่งเป็น 3 งวด
5. ทางสำนักการเงิน ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการผ่อนชำระค่าเล่าเรียนดังนี้ หากนักศึกษาและผู้ปกครองไม่มาดำเนินการพร้อมกัน, เอกสารประกอบการผ่อนชำระไม่ครบถ้วนไม่เรียบร้อย, ให้มาดำเนินการนอกเหนือกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น
6. เอกสารประกอบการผ่อนชำระมีดังต่อไปนี้
(1) สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา จำนวน1 ฉบับ
(2) สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
(3) สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ
(5) สำเนาใบมรณบัตร กรณีบิดาและมารดา เสียชีวิตทั้งสองคน คนละ 1 ฉบับ
(6) หนังสือรับรองเงินเดือน กรณีนักศึกษาทำงานเองและไม่มีผู้ปกครอง
7. กรณีบิดาหรือมารดา มอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ปกครองแทน ให้ใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
(1) หนังสือมอบอำนาจ
(2) สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ
(3) หนังสือรับรองเงินเดือน ของผู้รับมอบอำนาจ กรณีทำงานประจำมีเงินเดือน
(4) หนังสือรับรองรายได้ ของผู้รับมอบอำนาจ กรณีประกอบอาชีพอิสระ
8. เอกสารประกอบการขอผ่อนชำระให้ใช้กระดาษขนาด A4 และให้เจ้าของเอกสารเซ็นชื่อ
กำกับสำเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ ยกเว้นใบมรณบัตรให้นักศึกษาเป็นผู้รับรองสำเนา
แทนได้
9. ผู้ปกครอง หมายถึง
(1) บิดาและมารดา กรณีที่บิดาและมารดาจดทะเบียนสมรสกัน หรือกรณีที่บิดาจดทะเบียน
รับรองนักศึกษา(ผู้ขอผ่อนชำระ)เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฏหมาย
(2) มารดา กรณีที่บิดาเสียชีวิต หรือกรณีที่นักศึกษา(ผู้ขอผ่อนชำระ)ไม่มีบิดาที่ชอบด้วย
กฏหมาย
(3) บิดา กรณีที่มารดาเสียชีวิต และเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
(4) ผู้รับบุตรบุญธรรม
กรณีบิดาและมารดาเสียชีวิตทั้งสองคน สามารถให้ญาติผู้ดูแลนักศึกษา เช่น ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นผู้ปกครองได้

3. การยื่นเอกสารตั้งเบิกค่าเล่าเรียน
นักศึกษาสามารถมาขอแบบฟอร์มการตั้งเบิกค่าเล่าเรียนได้ที่ สำนักการเงินพร้อมกรอกรายละเอียดให้ชัดเจน และแนบสำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา 1 ฉบับ

4. กรณีขอคัดสำเนาเอกสารต่าง ๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน, สำเนาทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน เป็นต้น
(1) ให้นักศึกษาติดต่อขอรับแบบฟอร์มคำร้องทั่วไปที่สำนักบริการการศึกษา พร้อมกรอก
รายละเอียดให้ครบถ้วน
(2) นำแบบฟอร์มดังกล่าวมายื่น พร้อมชำระเงินที่สำนักการเงิน 
 

 

  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา54 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2011 The Far Eastern University. All rights reserved.

QR Code