รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556
 
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
Manual Student
REG Service
สำนักบริหารวิชาการ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักวิทยบริการ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
FEU OWA Mail
กระดานถาม-ตอบ สำหรับบุคคลทั่วไป
 
ค้นหาข้อมูลภายในเว็บฟาร์ฯ
จาก google
 
 

สาขาวิชาการประถมศึกษา

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
Bachelor of Education Program in Elementary Education

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)
ชื่อย่อภาษาไทย : ศษ.บ.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Elementary Education)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Ed. (Elementary Education)

โครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 171 หน่วยกิตประกอบไปด้วย

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 135 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาชีพครู 54 หน่วยกิต
1.1 วิชาการศึกษา 36 หน่วยกิต
1.2 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 18 หน่วยกิต
2) วิชาเอก 81 หน่วยกิต
2.1 วิชาเอกบังคับ 69 หน่วยกิต
2.2 วิชาการสอนวิชาเอก 6 หน่วยกิต
2.3 วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต
โดยเลือกจากกลุ่มวิชาเอกเลือกต่อไปนี้เพียง 1 กลุ่ม
2.3.1 ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
2.3.2 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2.3.3 สังคมศึกษา-เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่


  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
  ปริญญาโท MBA | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตาภาคเหนือ | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร หลักสูตรอื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2011 The Far Eastern University. All rights reserved.