รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556
 
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
Manual Student
REG Service
สำนักบริหารวิชาการ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักวิทยบริการ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
FEU OWA Mail
กระดานถาม-ตอบ สำหรับบุคคลทั่วไป
 
ค้นหาข้อมูลภายในเว็บฟาร์ฯ
จาก google
 
 

ค่าเทอม ค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา

[ รางวัลและผลงานต่างๆ ที่ได้รับ ]

ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน
1. ค่าใบสมัคร
   1.1 ผู้สมัครในสาขาวิชาอื่นๆ ในระดับปริญญาตรี 200 บาท
   1.2 ผู้สมัครในสาขาวิชาการประถมศึกษา 500 บาท
2. ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต นักศึกษาชำระในวันสมัครเป็นนักศึกษา หรือผ่อนชำระได้ 3 งวด ดัวนี้
- งวดที่ 1 อัตรา 40% ของค่าเทอมทั้งหมด
- งวดที่ 2 อัตรา 30% ของค่าเทอมทั้งหมด
- งวดที่ 3 อัตรา 30% ของค่าเทอมทั้งหมด

(สำหรับผู้ที่ยื่นกู้ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้นักศึกษาดำเนินการกู้ยืมและทำสัญญาให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด)

อัตราค่าเล่าเรียน (ค่าหน่วยกิต+ค่าบำรุง+ค่าธรรมเนียม) ต่อภาคเรียนโดยประมาณ
(อาจมากหรือน้อยกว่าขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน)

คณะ

สาขา

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาการตลาด
สาขาการประกอบการ
สาขาการจัดการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาการจัดการ
26,500 บาท/เทอม
คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาภาษาจีนธุรกิจ
สาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
คณะบริหารรัฐกิจ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาภูมิสารสนเทศ
28,000 บาท/เทอม
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารการตลาด
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา
34,000 บาท/เทอม

หมายเหตุ:
           1. คิดที่อัตราค่าหน่วยกิตปัจจุบัน หน่วยกิตละ 800 - 1,200 บาท
           2. สำหรับหลักสูตรเทียบโอน ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาและจำนวนเทอมที่ศึกษาต่อ

 
นักศึกษาใหม่ที่ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.)
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) เป็นเงินกู้ยืมสำหรับนักศึกษาในการศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีโดยมีกฏเกณฑ์คร่าวๆคือ

การให้กู้ยืมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ e-studentloan
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้เริ่มนำระบบการให้กู้ยืมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ e-studentloan มาใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป โดยกองทุนฯ มีเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ให้ได้รับเงินกู้ยืมรวดเร็วขึ้น โดยนำระบบ e-studentloan มาใช้เพื่อช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนการทำงานของทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นการสร้างฐานข้อมูลสำหรับการดำเนินงานกองทุนฯ ที่สามารถใช้ร่วมกันระหว่าง กองทุนฯ สถานศึกษา และ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ www.studentloan.or.th ซึ่งจะทำให้ผู้กู้ยืมได้รับเงินกู้ยืมเร็วขึ้น
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้ยืม
 • นักเรียน นักศึกษา
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ)
 • ระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี) ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ
 • ระดับอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี) ต้องมีสัญชาติไทย รายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามที่กองทุนฯ กำหนด
 • ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
ผู้ค้ำประกันในสัญญากู้ยืมเงิน (ข้อใดข้อหนึ่ง)
 • บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
 • กรณีบิดามารดาเสียชีวิต ให้ผู้ปกครองที่รับอุปการะเลี้ยงดูลงนามแทน
 • บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเชื่อถือ
 • กรณีคู่สมรสของผู้ค้ำประกันไม่ให้ความยินยอมให้ผู้ค้ำประกันลงนามฝ่ายเดียวได้
 • กรณีไม่มีบุคคลค้ำประกัน ให้ใช้หลักทรัพย์แทน
บุคคลผู้รับรองรายได้ในสัญญาเงินกู้ยืมเงิน (ข้อใดข้อหนึ่ง)
 • ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า หากรับราชการทหาร หรือตำรวจ ต้องมียศตั้งแต่พันตรีขึ้นไป
 • ผู้บริหารสถานศึกษา
 • ผู้ปกครองท้องถิ่น ระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป (ส่วนพนักงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรี หรือตำแหน่งอื่นที่นอกเหนือจากนี้ไม่สามารถรับรองได้)
เงินให้กู้ยืม
 • ค่าเล่าเรียนและ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา
 • ค่าครองชีพ ซึ่งได้แก่ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว จ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม โดยผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผู้กู้เปิดบัญชีไว้

หมายเหตุ : นักเรียน นักศึกษาต้องมาแสดงความประสงค์ขอกุ้ยืมเงินฯ ทุกปีการศึกษา สถานศึกษาจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเป็นรายปี ภายในกรอบวงเงินที่กำหนดไว้ และนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2 ไม่สามารถนื่นกู้ได้ ให้ยื่นความประสงค์กู้ยืมในภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษาถึดไป
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
  ปริญญาโท MBA | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตาภาคเหนือ | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร หลักสูตรอื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2011 The Far Eastern University. All rights reserved.