รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556
 
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
Manual Student
REG Service
สำนักบริหารวิชาการ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักวิทยบริการ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
FEU OWA Mail
กระดานถาม-ตอบ สำหรับบุคคลทั่วไป
 
ค้นหาข้อมูลภายในเว็บฟาร์ฯ
จาก google
 
 

ติดต่อกับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

สถานที่ตั้ง
          มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น แห่งที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 120 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100 บนพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ประกอบด้วย อาคารเรียนทันสมัย 5 ชั้น 2 อาคาร อาคารวัฒนาราชนครินทร์ ๘๐ อาคารหอประชุมขนาดใหญ่ความจุมากกว่า 700 ที่นั่ง สำนักวิทยบริการ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา สนามกีฬาเอนกประสงค์ ศูนย์อาหารและลานจอดรถ
          ต่อมา เพื่อรองรับการขยายตัวของจำนวนนักศึกษา จึงได้ขยายพื้นที่มหาวิทยาลัย ด้วยการสร้างมหาวิทาลัย ฟาร์อีสเทอร์น (วิทยาเขตใหม่ ถนนวงแหวนขึ้น) บนพื้นที่ 104 ไร่ บริเวณถนนวงแหวนรอบ 2 อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในประกอบด้วย อาคารเรียน สนามกีฬา และหอพัก เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยส่วนขยายนี้ ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนแล้ว ตั้งแต่ปี 2550 โดยนักศึกษาฟาร์อีสเทอร์นทุกคณะจะได้ใช้พื้นที่ทั้ง 2 แห่ง ในการเรียนและทำกิจกรรมตลอดหลักสูตร

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (สี่แยกสนามบิน)
     เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
     โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
     อีเมล์ : feu@feu.ac.th
     ( แผนที่ U-FAR Airport )

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (วิทยาเขตใหม่ ถนนวงแหวน)
     เลขที่ 333 ม.3 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
     โทร. 0-5333-3777 , แฟกซ์ 0-5333-3775
     อีเมล์ : feu@feu.ac.th
     ( แผนที่ U-FAR Campus)
 
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (สนามบินเชียงใหม่)(A-FAR Airport)
120 ถ.มหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร.0-5320-1800-4 โทรสาร. 0-5320-1810
หน่วยงาน คำนำหน้า หมายเลข ชั้นที่ อาคาร หมายเหตุ
สำนักอธิการบดี
อธิการบดี สำนัก **** 3 A1  
สำนักอธิการบดี สำนัก 1334 3 A1  
สำนักแผนและประกันคุณภาพ สำนัก 1234 2 A1  
คณะบริหารธุรกิจ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะ 2411 4 A2  
เจ้าหน้าที่วิชาการ คณะ 2412 4 A2  
การประกอบการ สาขา 1411 4 A1  
การตลาด สาขา 1421 4 A1  
การจัดการการท่องเที่ยว สาขา 1412 4 A1  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขา 1461 4 A1  
การบัญชี สาขา 1431 4 A1  
การจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม สาขา 1431 4 A1  
การจัดการ สาขา 1462 4 A1  
คณะศิลปศาสตร์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณะ 2511 5 A2  
เจ้าหน้าที่วิชาการ คณะ 2512 5 A2  
ภาษาจีนธุรกิจ สาขา 2521 5 A2  
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ สาขา 1441 4 A1  
ภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขา 1441 4 A1  
ศึกษาทั่วไป สาขา 2522 5 A2  
คณะนิเทศศาสตร์
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ คณะ 2421 4 A2  
เจ้าหน้าที่วิชาการ คณะ 2421 4 A2  
การสื่อสารการตลาด สาขา 1451 4 A1  
ห้องLAB นิเทศศาสตร์ สาขา 3330 3 A3  
คณะบริหารรัฐกิจ
คณบดีคณะบริหารรัฐกิจ คณะ 2422 5 A2  
เจ้าหน้าที่วิชาการ คณะ 2422 5 A2  
รัฐประศาสนศาสตร์ สาขา 1451 5 A1  
รัฐประศาสนศาสตร์ U-FAR สาขา 5331      
คณะศึกษาศาสตร์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณะ 1362 3 A1  
เจ้าหน้าที่วิชาการ คณะ 1361 3 A1  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา 2531 5 A2  
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สาขา 2532 5 A2  
 
หน่วยงานอื่นๆ   สังกัดฝ่ายวิชาการ
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป สาขา 2522 5 A2  
หัวหน้าสำนักบริการการศึกษา สำนัก 2121 1 A2  
สำนักบริการการศึกษา สำนัก 2122 1 A2  
สำนักวิจัย สำนัก 2451 4 A2  
สำนักบริหารวิชาการ สำนัก 2111, 2112 1 A2  
ฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ฝ่าย 1121 1 A1  
 
หน่วยงานอื่นๆ   สังกัดฝ่ายบริหาร
หัวหน้าสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนัก 1121 1 A1  
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนัก 1122 1 A1  
สำนักบัญชีและงบประมาณ สำนัก 1233 1 A1  
หัวหน้าสำนักการเงิน สำนัก 1131 1 A1  
สำนักการเงิน สำนัก 1132 1 A1  
หัวหน้าสำนักสื่อสารองค์กร สำนัก 1142 1 A1  
สำนักสื่อสารองค์กร  (ห้องรับสมัคร) สำนัก 0, 1141 1 A1  
สำนักสื่อสารองค์กร (เว็บมาสเตอร์) สำนัก 1143 1 A1  
หัวหน้าสำนักวิทยบริการ สำนัก 3211 2 A3  
สำนักวิทยบริการ สำนัก 3212 2 A3  
หัวหน้าสำนักบริการจัดการสำนักงาน สำนัก 1221 2 A1  
สำนักบริการจัดการสำนักงาน สำนัก 1211 2 A1  
ศูนย์ศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์ 1371 3 A1  
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพนักศึกษา ศูนย์ 2422 4 A2  
 
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนา
หัวหน้าสำนักกิจการนักศึกษา สำนัก 1151 1 A1  
สำนักกิจการนักศึกษา สำนัก 1152 1 A1  
สำนักกิจการนักศึกษา (ห้องพยาบาล) สำนัก 1161 1 A1  
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ศูนย์ 1236 2 A1  
ศูนย์นวัตกรรม วิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการ(EIRDC) ศูนย์ 1232 2 A1  
หัวหน้าศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ 1381 3 A1  
ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ 2311 3 A2  
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ 2131 1 A2  
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (วิทยาเขตใหม่ ถนนวงแหวน)(U-FAR Campus)
333 ม.3 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร. 0-5333-3777 โทรสาร. 0-5333-3775
หน่วยงาน คำนำหน้า หมายเลข ชั้นที่ อาคาร หมายเหตุ
สำนักอธิการบดี สำนัก **** 2 5  
หัวหน้าสำนัก U-FAR CAMPUS ศูนย์ 5113 1 5  
สำนัก U-FAR CAMPUS ศูนย์ 0 2 5  
สำนักวิทยบริการ ศูนย์ 5225      
บริการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ 5211 2 5  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ 5244 2 5  
เจ้าหน้าที่วิชาการ คณะ 5242 2 5  
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา 5321 3 5  
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สาขา 5322 3 5  
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
  ปริญญาโท MBA | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตาภาคเหนือ | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร หลักสูตรอื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2011 The Far Eastern University. All rights reserved.