รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556
 
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
Manual Student
REG Service
สำนักบริหารวิชาการ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักวิทยบริการ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
FEU OWA Mail
กระดานถาม-ตอบ สำหรับบุคคลทั่วไป
 
ค้นหาข้อมูลภายในเว็บฟาร์ฯ
จาก google
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นกำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
  คณะบริหารธุรกิจ
      - สาขาวิชาการบัญชี     - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
      - สาขาวิชาการตลาด     - สาขาวิชาการประกอบการ
      - สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว     - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
  คณะศิลปศาสตร์
      - สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ     - สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
      - สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     - สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
  คณะนิเทศศาสตร์
      - สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด
  คณะบริหารรัฐกิจ
      - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

  หมายเหตุ: ทุกสาขาวิชาเปิดรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอนสำหรับผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ยกเว้น สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับสมัครผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร 4 ปีเท่านั้น

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ

  2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

  3. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

  4. เป็นผู้ที่ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

  5. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือถูกไล่ออกจากสถาบันเดิม

 • หลักฐานประกอบการสมัคร

  1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

  2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับจริง 1 ฉบับ พร้อมสำเนา 3 ชุด

  กรณีผู้สมัครไม่สามารถนำใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับจริงมายื่นในวันสมัครได้ ให้ผู้สมัครนำใบระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน หรือ หนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่ระบุว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย มาใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการสมัคร

  หากผู้สมัครผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาได้ ต้องส่งใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับจริง ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษามายื่นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556

  3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร อย่างละ 1 ฉบับ

  4. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ

  5. กรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้แนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล จำนวน 2 ชุด (ถ้ามี)

  6. สำหรับผู้สมัครที่จะเทียบโอนผลการเรียนจากต่างสถาบันในระดับอุดมศึกษา เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้นำหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้

  6.1 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts) จากสถาบันเดิม ฉบับจริงพร้อมสำเนา 3 ชุด

  6.2 คำอธิบายรายวิชาที่จะขอเทียบโอน ซึ่งปรากฎในหลักสูตรของสถาบันเดิม


  สำหรับนักศึกษาโควตา
  ที่อยู่สำหรับการส่งหลักฐานการสมัคร
  ศูนย์รับสมัครนักศึกษา (สมัครโควตา) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  120 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (50100)
  การโอนเงินค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
  ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกสนามบิน
  เลขที่บัญชี 554-0-07801-2 ประเภทบัญชีออมทรัพย์
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท (สำหรับนักศึกษาโควตายกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร)
 • การสมัคร

  สมัครด้วยตนเอง

  สมัครทาง Internet ได้ที่ http://www.feu.ac.th

 • กำหนดการรับสมัคร การสอบ และการรายงานตัว
  วัน / เดือน / ปี รายละเอียด สถานที่
  1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2556
  ขยายเวลารับสมัครจนถึง
  30 มิถุนายน 2556
  - จำหน่ายใบสมัคร
  - รับสมัคร
  - สัมภาษณ์และประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือก
  ศูนย์รับสมัคร สำนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

  นอกจากนี้ยังร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ดังนี้

  วัน / เดือน / ปี รายละเอียด สถานที่รับสมัคร
  1. การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนา ภาคเหนือ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษาในระบบกลาง ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา

  1. ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 900 – 1,200 บาท

  2. ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 3,900 บาท (สำหรับนักศึกษาที่สมัครในรอยโควตาจ่ายเพียง 1,000 บาท)

  หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่ผู้สมัครชำระให้แก่มหาวิทยาลัยแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ

  อนึ่ง อัตราค่าเล่าเรียน โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษา ลงทะเบียนเรียน ดังนี้

  ภาคเรียนที่ คณะ อัตราค่าเล่าเรียน
  ภาคเรียนที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ 26,600 – 27,600 (18 หน่วยกิต)
  คณะศิลปศาสตร์ 27,100 – 30,550 (18 หน่วยกิต)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27,000 – 30,300 (18 หน่วยกิต)
  คณะนิเทศศาสตร์ 30,850 – 32,350 (18 หน่วยกิต)
  คณะบริหารรัฐกิจ 26,600 (18 หน่วยกิต)
  ภาคเรียนที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ 26,300 – 28,300 (18 หน่วยกิต)
  คณะศิลปศาสตร์ 26,300 – 27,000 (18 หน่วยกิต)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29,850 – 33,850 (18 หน่วยกิต)
  คณะนิเทศศาสตร์ 32,550 – 37,000 (18 หน่วยกิต)
  คณะบริหารรัฐกิจ 26,450 (18 หน่วยกิต)
ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2555
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
โทร.053-201800-4 ต่อ 0 แฟกซ์ 053-201810
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
  ปริญญาโท MBA | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตาภาคเหนือ | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร หลักสูตรอื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2011 The Far Eastern University. All rights reserved.