โครงการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น แห่งที่ 2

ภาพจำลองอาคารเรียนหลังแรก
 
 
"มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ทุ่มงบฯ พันล้าน สร้างเมืองมหาวิทยาลัย"

           ด้วยระยะเวลาไม่ถึง 10 ปี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ได้เติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคง โดยมีบัณฑิตฟาร์อีสเทอร์นจบไปทำงานแล้วถึง 5 รุ่น มีการเปิดคณะและสาขาวิชาเพิ่มขึ้น ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทกว่า 15 สาขาวิชา และมีกิจกรรมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศมากมาย

           ด้วยวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ในการรองรับจำนวนนักศึกษาการเปิดคณะสาขาวิชา และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต จึงได้เกิดแผนโครงการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ส่วนขยายบนพื้นที่กว่า 100 ไร่ บนถนนวงแหวนขึ้น โดยเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์จะมีอาคารเรียนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทัน สมัย ร้านค้า ร้านอาหาร สนามกีฬา หอพักนักศึกษา ฯลฯ อัน -
กล่าวได้ว่าเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่สมบุรณ์และทันสมัยแห่งหนึ่งของภาคเหนือ ซึ่งการก่อสร้างจะดำเนินการเป็น 4 ระยะ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 15 ปี จึงจะเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้นถึง 1,000 ล้านบาท

           ทั้งนี้ระยะที่ 1 หรือ เฟส 1 ของโครงการ จะเปิดใช้ในเดือนมิถุนายน 2550 โดยนักศึกษาจะใช้สถานที่เรียนทั้ง 2 แห่งไปพร้อม ๆ กัน โดยมี Campus Link ระหว่าง 2 แห่ง (U-Far Campus และ U-Far Airport) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาด้วยรถ U-Far Bus
 
 
 
Copyright © 2007 The Far Eastern University All Rights Reserved.
Tel. 053-201800-4 Fax. 053-201810