การสมัครเรียนวิชาทหารชั้นปีที่ 3 - 5

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครเรียนวิชาทหาร ให้ไปขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา

1. นักศึกษาวิชาทหาร (เก่า) ที่เลื่อนชั้น ซ้ำชั้น และประสงค์จะเรียนต่อในปีต่อไป ให้ไปรับแบบรายงานตัว (รด.2) ที่สำนักกิจการนักศึกษาในเวลาราชการที่จะแจ้งกำหนดอีกครั้งหนึ่ง (ประมาณเดือนมิถุนายน)

2. นักศึกษาวิชาทหารที่สมัครใหม่หรือที่โอนย้ายมาจากที่อื่นให้ไปขอรับใบสมัคร (รด.3) ที่สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในวันและเวลาราชการ หลังจากลงทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นแล้ว โดยใช้หลักฐานประกอบการสมัครดังนี้
.......... 1) ใบสมัครเรียน รด. ใบสมัครต้องเขียนให้ชัดเจนและอ่านได้ง่าย หมึกที่เขียนต้องเป็นหมึกสีน้ำเงินหรือสีดำ
.......... 2) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล 1 ฉบับ (ถ้ามี)
.......... 3) สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบัน จำนวน 1 ฉบับ ต้องเป็นฉบับที่ขอคัดมาจากอำเภอที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ด้วย
.......... 4) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
.......... 5) สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) จำนวน 1 ฉบับ
ผู้ที่มีการย้ายภูมิลำเนาทหารต้องนำสำเนาใบแจ้งย้าย (สด.10) แนบไปด้วย 1 ฉบับ ยกเว้นผู้ที่มีอายุไม่ครบลงบัญชีทหารกองเกิน ให้ไปลงบัญชีทหารกองเกินแล้วนำสำเนา สด.9 ส่งไปยังสถานศึกษาทันที
.......... 6) ใบรับรองการฝึกวิชาทหาร (จากแผนกการฝึกเดิม) ยกเว้นนศท.ที่จบจาก ศฝ.นศท.มทบ.33
.......... 7) เงินค่าบำรุงการฝึก ชั้นปีที่ 2-3 คนละ 300 บาท , ชั้นปีที่ 4-5 เรียนฟรี

3. นักศึกษาที่ยื่นใบสมัครเข้าเรียนวิชาทหารที่สำนักกิจการนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้ไปรายงานตัวและตรวจร่างกายที่ศูนย์การฝึก นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งสำนักกิจการนักศึกษาจะได้แจ้งกำหนดวันไปรายงานตัว ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง อนึ่ง นักศึกษาที่จะไปรายงานตัวที่แผนกการฝึก ฯ ให้ตัดผมสั้นตามระเบียบของกรมรักษาดินแดนด้วย

4. ให้นักศึกษาที่เกิดในปี พ.ศ.2532 หรือผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1, 2 และผู้ที่เคยขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารมาแล้วจาก โรงเรียนเดิม ให้ติดต่อที่สำนักกิจการนักศึกษา เพื่อขอทำการยกเว้นการเกณฑ์ทหารประจำปี

5. กำหนดการเรียนวิชาทหาร สำนักกิจการนักศึกษาจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งในช่วงการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

* สถานที่ฝึก
- ชั้นปีที่ 4,5 ฝึกเวลา 08.00-17.00 น. ที่มณฑลทหารบกที่ 33 (หนองฮ่อ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เริ่มฝึกช่วงเวลาปิดเทอมเดือนตุลาคม 2552 (กำหนดวันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
- ชั้นปีที่ 3 ฝึกตามกำหนดการของศูนย์ฝึก (กำหนดวันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

  Copyright © 2002. All rights reserved. Contact