ภาควิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ

  • Video แนะนำDepartment of Toursium Management

ภาควิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

สมัครเรียน

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว ยินดีต้อนรับค่ะ การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย นอกจากนั้นยังสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของด้านการค้าบริการรวมของประเทศ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงเป็นตลาดแรงงานหนึ่งที่ต้องการจำนวนแรงงานจำนวนมาก อาทิเช่น ธุรกิจโรงแรมและที่พัก ธุรกิจภัตตาคารร้านอาหาร ธุรกิจจำหน่ายของที่ระลึกและธุรกิจการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น ภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยวจึงมุ่งหวังให้บัณฑิตของภาควิชาสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปพัฒนาตนเองเพื่อพร้อมเข้าสู่โลกแห่งการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว โดยจะดำรงชีวิตในสังคมได้ดี เป็นผู้ที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ รวมถึงยังมีความรู้และความสามารถในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้นไปได้

 

 

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
Bachelor of Business Administration in Tourism Management

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Tourism Management)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.B.A (Tourism Management)

โครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต

[ รายละเอียดแผนการศึกษา ]

 

 

โอกาสในการประกอบอาชีพ

นักศึกษาที่จบการศึกษาทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการสามารถประกอบอาชีพได้ดังต่อไปนี้:

- ตัวแทนการท่องเที่ยว, ไกด์การเดินทาง, หรือผู้ช่วยดำเนินงานทางด้านการเดินทาง (ระดับเริ่มต้น) ในบริษัทต่างๆ ทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการ สามรารถเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการบัญชีการเดินทางทั่วโลก หรือผู้จัดการกลุ่มการเดินทาง
- ตัวแทนลูกค้าสัมพันธ์ (ระดับเริ่มต้น) ในบริษัทต่างๆ ทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการ สามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการประสบการณ์ลูกค้า
- ผู้ช่วยฝ่ายดำเนินงาน (ระดับเริ่มต้น) ในโรงแรมและผู้ให้บริการทางด้านที่พัก สามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายดำเนินงานในหน้าที่ที่แตกต่างกัน
- ผู้ช่วยทางด้านการตลาดและการจัดโปรโมชั่น (ระดับเริ่มต้น) ในบริษัทต่างๆ ทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการ สามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการทางด้านการตลาด หรือผู้จัดการทางด้านการจัดโปรโมชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว
 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว ในวันที่ 09 สิงหาค..

โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีพุทธแบบล้
 

   ด้วยภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟ..

อาหารท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว
  อาจารย์ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ และอาจารย์นรพรรณ โพธิพฤกษ์ ได้เข้าร่วม..
โครงการทัศนศคกษา 5 เส้นทางประจำปีการศึกษา 2558
  ภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว ได้โครงการทัศนศคกษา 5 เส้นทางประจำปีการ..
งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จก
  อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว ได้จัดงานเลี้ยงแสดง..

 


คณาจารย์

อาจารย์ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ
Tipwadee Phosittiphanหัวหน้าภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ปริญญาโท ศศ.ม. (การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550, ประเทศไทย
ปริญญาตรี ศศ.บ.(อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,2544,ประเทศไทย


อาจารย์นรพรรณ โพธิพฤกษ์
Naraphan Potipruekอาจารย์

ปริญญาโท ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554, ประเทศไทย
ปริญญาตรี ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2547,ประเทศไทย

อาจารย์อภิไทย แก้วจรัส
Apithai Kaewjarus อาจารย์

ปริญญาโท ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ)สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์, 2556, ประเทศไทย
ปริญญาตรี ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,2551,ประเทศไทย


อาจารย์ณัฐพล เนียมแก้ว
Nattapon Neimkeaw อาจารย์

ปริญญาโท ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, 2556, ประเทศไทย
ปริญญาตรี ศศ.บ.(อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2552,ประเทศไทย

อาจารย์จารุณี ศรีบุรี
Jarunee Sriburi อาจารย์

ปริญญาโท ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556, ประเทศไทย
ปริญญาตรี ศศ.บ.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,2546,ประเทศไทย


© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.