รับสมัครนักศึกษาใหม่'58
สมัครวันนี้รับทุนเรียนดีสูงสุด 40,000 บาท

กรอกใบสมัครออนไลน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

The Faculty of Science and Technology

นักศึกษาสามารถก้าวทันความเจริญก้าวหน้าของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบอย่างสร้างสรรค์ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิต รู้จักนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

รายละเอียด

หลักสูตรและสาขาวิชา

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที คือการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อจัดเก็บ ค้นหา ส่งผ่าน และจัดดำเนินการข้อมูล ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับธุรกิจหนึ่งหรือองค์การอื่น ๆ ยังรวมไปถึงเทคโนโลยีการกระจายสารสนเทศอย่างอื่นด้วย เช่นโทรทัศน์และโทรศัพท์ อุตสาหกรรมหลายอย่างเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอย่างเช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์โทรคมนาคม การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และบริการทางคอมพิวเตอร์

ภาควิชาภูมิสารสนเทศ

ภาควิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เชื่อว่าองค์ความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือทางภูมิสารสนเทศ จะช่วยให้การก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตอบสนองแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา จะสร้างบัณฑิตที่มีคุณค่าต่อสังคม


ข่าวสารและกิจกรรม
แนวทางการปรับกระบวนการเรียนการสอนเป็นการเรียนรู้
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใ..
ค่ายเตรียมความพร้อมนศ.ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ภาควิชาจัดให้มีการเข้าค่ายโดยให้นักศึกษาแกนนำรุ่นพี่แบ่งกลุ่มเพื่อจัดเตรียมฐานพัฒนาทั..
กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณาจารย์คณะวิทย์ฯ ครั้งที่ 1
  เครือข่ายศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ได้มีการร่วมกันจ..
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Yellowfin
  เนื่องด้วยบริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรชัน จำกัด ในฐานะผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Yellowfin Business Intelligence ในประเท..
การนิเทศสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคเทคโนฯ
  ตามที่ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการส่งนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจ..

 

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.