ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารรัฐกิจ

  • Video แนะนำDepartment of Public Administration

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

สมัครเรียน

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นได้กำหนดและออกแบบหลักสูตรให้มีเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศ เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายแห่งรัฐ ซึ่งหมายรวมถึงการสร้างความตระหนักถึงบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและให้บริการภาครัฐ นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐทั้งในระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งเน้นแนวคิดและกระบวนการต่างๆในการบริหารงานภาครัฐ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งเน้นการสร้างพหุวิทยาการ เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาที่มีจิตสาธารณะ มีความรู้ ปัญญา และทักษะในการประกอบวิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น และการเป็นผู้ประกอบการที่สามารถบริหารจัดการตนเอง งาน และองค์กรในด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นธรรม

 

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Bachelor of Public Administration in Public Administration

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย : รป.บ.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Administration
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.PA.

โครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิ

[ รายละเอียดแผนการศึกษา ]

 

 

โอกาสในการประกอบอาชีพ

นักศึกษาที่จบการศึกษาทางด้านสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพได้ดังต่อไปนี้:

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ข้าราชการตำรวจ
ข้าราชการทหาร อาจารย์
ปลัดอำเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นักวิชาการคลัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
- ผู้ประกอบการอิสระ
เจ้าหน้าที่องค์กรอิสระ องค์กรมหาชน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
นักการเมืองระดับท้องถิ่น และระดับชาติ
นักจัดการชุมชนและผู้นำชุมชน/ท้องถิ่น

ข่าวและกิจกรรม
ค่ายแกนนำ รปศ.
  ค่ายแกนนำ รปศ. (ในธีม..10 ปีสิงห์ฟาร์ นำพาสู่โลกกว้าง รักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม..
ค่ายอาสาพัฒนาสังคม
  คณะบริหารรัฐกิจโดยภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมค่า..
ขอแสดงความยินดีกับลูกสิงห์ฟาร์
  ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ขอแ..
กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณาจารย์ เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง
  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ภาควิชารัฐประศาสนศาสต..
การเเข่งขันกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559
  เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 นักศึกษาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริห..

 


คณาจารย์

อาจารย์นินุช บุณยฤทธานนท์
Ninooch Boonyarittanonหัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาโท รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551, ประเทศไทย
ปริญญาตรี บธ.บ.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยพายัพ,2541,ประเทศไทย


อาจารย์ประภากร สัมพันธ์สวาท
Phrapakorn Sompunsawadอาจารย์

ปริญญาโท รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมป์ฟอร์ด, 2550, ประเทศไทย
ปริญญาตรี ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏราช นครินทร์,2549,ประเทศไทย
ปริญญาตรี รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช,2556,ประเทศไทย

อาจารย์เสฏฐวุฒิ หนุ่มคำ
Sathawut Numkham อาจารย์

ปริญญาโท รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2551, ประเทศไทย
ปริญญาตรี บธ.บ.(การบริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยพายัพ,2533,ประเทศไทย


อาจาย์ปาณัสม์ชฎา ศุภจักรวัฒนา
Panatchada Supajakwattana อาจารย์

ปริญญาโท รป.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2550
ปริญญาตรี ร.บ.(การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2546,ประเทศไทย

อาจารย์ทัศนา พฤติการกิจ
Thassana Puttikankit อาจารย์

ปริญญาโท ร.ม. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549, ประเทศไทย
ปริญญาตรี ร.บ.(การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2535,ประเทศไทย


© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.