ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

  • Video แนะนำDepartment of Marketing

ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

สมัครเรียน

สาขาวิชาการตลาด

การตลาดอยู่ในทุกแขนง ไม่เพียงเฉพาะในแวดวงของธุรกิจเท่านั้น แต่ยังแทรกอยู่ในแวดวงต่างๆ ไม่ว่าการเมือง การศึกษา ศาสนา หรือแม้แต่การดำเนินชีวิตประจำวัน
การตลาดมีความสำคัญ และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งหลักสูตรของภาควิชาการตลาดได้มีการปรับปรุงให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงเน้นให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริง เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคต

 

 

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
Bachelor of Business Administration in Marketing

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.บ. (การตลาด)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Marketing)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.B.A (Marketing)

โครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต


[ รายละเอียดแผนการศึกษา ]

 

 

โอกาสในการประกอบอาชีพ

นักศึกษาที่จบการศึกษาทางด้านการตลาดสามารถประกอบอาชีพได้ดังต่อไปนี้:

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยการตลาด
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านการตลาด
ฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมการตลาด
ฝ่ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายส่งเสริมการขาย
นักวิเคราะห์และวางแผนในระดับหน่วยงาน องค์กรธุรกิจต่าง ๆ

ข่าวและกิจกรรม
โครงการประกวดมารยาทงามตามวิถีไทย
 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิช..

ประมวลภาพสัมมนาเปิดการสร้างสรรค์กับจินตนาการใหม่
 

เปิดโลกแห่งการสร้างสรรค์กับจินตนาการใหม่
 

ทางภาคการตลาด ได้จัดให้มีการสัมมน..

การแข่งขันโครงงานกล้าใหม่ สร้างสรรค์ชุมชน
 

ขอส่งแรงใจช่วยเชียร์นักศึกษาภาคว..

B2 Boutique&Budget Thailand Marketing Plan Contest
 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิช..


 


คณาจารย์

อาจารย์วีระพันธ์ อะนันชัย
หัวหน้าภาควิชาการตลาด

ปริญญาโท บธ.ม (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2548, ประเทศไทย
ปริญญาตรี นศ.บ.(การโฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,2546,ประเทศไทย


ออาจารย์น้ำฝน เจนสมบูรณ์
NAMFON JENSOMBOONอาจารย์

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด จากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

อาจารย์วิรัชดา อาศนะ
Wiratchada Arsana อาจารย์

ปริญญาโท บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550, ประเทศไทย
ปริญญาตรี บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยแม่โจ้,2547,ประเทศไทย


อาจารย์จจิรา อิ่มอารมณ์
Jajira Imarromnaอาจารย์

ปริญญาโท วท.ม. (การจัดการประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์, 2545, ประเทศไทย
ปริญญาตรี บธ.บ.(การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2541,ประเทศไทย


© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.