หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

  • Video แนะนำมหาวิทยาลัย

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

สมัครเรียน

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นี้ตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่า  “การพัฒนาองค์การทางการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยผ่านกระบวนการบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะเป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษาของประชาชนได้” ดังนั้น การผลิตผู้บริหารการศึกษาจึงเป็นการผลิตเพื่อให้ได้คนสำหรับอนาคต ให้มีความคิดและความสามารถที่ทันสมัย เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์การได้และมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Master of Education Program in Educational Administration

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Education (Educational Administration)

โครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต


[ รายละเอียดแผนการศึกษา ]

 

 

บทความงานวิจัย

 

Download เอกสาร

 

ข่าวและกิจกรรม

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.