ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

  • Video แนะนำมหาวิทยาลัย

ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

สมัครเรียน

สาขาวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการจัดการอย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน/องค์กร อีกทั้งมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
Bachelor of Business Administration Program in Management

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.บ. (การจัดการ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.B.A. (Management)

โครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 122 หน่วยกิต

[ รายละเอียดแผนการศึกษา ]

 

 

โอกาสในการประกอบอาชีพ

นักศึกษาที่จบการศึกษาทางด้านการจัดการ สามารถประกอบอาชีพได้ดังต่อไปนี้:

สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และชีวิตการทำงานในฐานะนักบริหารขององค์การ ภาคเอกชน และภาครัฐ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจของครอบครัว หรือเป็นพื้นฐานในการจัดตั้งธุรกิจของตนเอง

ข่าวและกิจกรรม
วันเด็ก
  ภาควิชาการจัดการได้ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็ก โดยจัดกิจกรรมเกมส์ปิงโก..
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ..

 

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.