ภาควิชาการสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์

  • Video แนะนำDepartment of Marketing Communication

ภาควิชาการสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

สมัครเรียน

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดได้ปรับวิสัยทัศน์การผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมทางสายวิชาการและสายอาชีพให้มีประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยเน้นความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์อย่างมืออาชีพ เน้นความสามารถด้านทักษะในการสื่อสาร มีวิจารณญาณในการเลือกและใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม ฝึกการทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา การรับความเสี่ยงความสร้างสรรค์ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้านการบริหารจัดการตนเอง สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อเป็นข้อได้เปรียบในเชิงธุรกิจ ที่อยู่ในกรอบแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยจริยธรร

 

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด
Bachelor of Communication Arts Program in Marketing Communication

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารการตลาด)
ชื่อย่อภาษาไทย : นศ.บ. (การสื่อสารการตลาด)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts(Marketing Communication)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Com.Arts. (Marketing Communication)

โครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

[ รายละเอียดแผนการศึกษา ]

 

 

โอกาสในการประกอบอาชีพ

นักศึกษาที่จบการศึกษาทางด้านสาขาวิชาการสื่อสารการตลาด สามารถประกอบอาชีพได้ดังต่อไปนี้:

- นักกลยุทธ์ด้านการสื่อสารตราสินค้า (Brand Communications Strategist)
- นักวิเคราะห์การตลาดและภาพลักษณ์ (Market Analysis and Image)
- ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service/Support)
- ฝ่ายสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)
- ฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์แบรนด์ (Brand Communication)
- ฝ่ายกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing)
- ฝ่ายวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planner)
- ฝ่ายงานวิจัยและประเมินผล (Research and Evaluation)
- นักสื่อสารองค์กร (Corporate Communicator)
- ฝ่ายวางแผนสื่อ (Media Planning)
- ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ (Media Relations)
- ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ (Event Relations)
- ฝ่ายดำเนินการกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
- นักปฎิบัติการประชาสัมพันธ์ (Public Relations Practitioner)

บทความงานวิจัย

ความคิดสร้างสรรค์สร้างได้
ภาคประชาสังคมยืนยัน ผลักดันทีวีสาธารณะ(ดิจิตอล)ภาคประชาชน
TripAdvisor ความแรงที่ฉุดไม่อยู่
โซเชียล มีเดีย
ศิลปะกับการสื่อสารแบรนด์
Gamification Method
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเมืองไทย ของนักศึกษาระดับชั้น ปว
เหี้ย !! การสื่อความหมายเชิงวัฒนธรรมของสังคมไทย
เทคโนโลยีสารสนเทศ : กับสื่อสารมวลชนในการนำเสนอข่าวสารเชิงวัฒนธรรมทางอินเทอร์เน็ต
พิธีกรรมและความหมาย : การแต่งกายของผู้หญิงในโฆษณา “ครีมบำรุงผิว” ทางสื่อโทรทัศน์
คุณนายตื่นสาย : ความหมายเชิงเพศสภาวะและชนชั้นทางสังคมไทย
คุณนายตื่นสาย : ความหมายเชิงเพศวิถีและชนชั้นทางสังคมไทย
ข้อพิจารณาและกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์
การออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณ์
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคใน New Social Landscape
ทฤษฎีสื่อสารมวลชนตามแนวคิดสังคมมวลชนและวัฒนธรรมมวลชน
กลยุทธ์การตลาดผ่านเครือข่ายออนไลน์
Generation G
Fast-Moving Consumer Goods
ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างศักยภาพทางบวกในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
รายงานวิจัยเรื่องWeblog
บทคัดย่อการแสวงหาข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การพัฒนารูปแบบการสื่อสารการตลาด กรณีศึกษากลุ่มพัฒนาสตรีบ้านต้นโจ๊ก คำซาว
Holistic Brand Management
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในภาวะวิกฤตของกลุ่มธุรกิจคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในภาวะวิกฤติของกลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในภาวะวิกฤติของกลุ่มธุรกิจร้านค้าสินค้าที่ระลึก
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในภาวะวิกฤติของกลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในภาวะวิกฤติของกลุ่มธุรกิจและภัตตาคารและร้านอาหาร
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในภาวะวิกฤติของธุรกิจนำเที่ยว
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในภาวะวิกฤตของกลุ่มธุรกิจที่พักและโรงแรม
การเปรียบเทียบกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดก่อนและระหว่างภาวะวิกฤติของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
บทคัดย่อ งานวิจัยการใช้ Blog เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ Macintosh และถ่ายภาพเบื้องต้น

 

ข่าวและกิจกรรม
นิเทศศาสตร์ ปี 2 ลงพื้นที่วิจัย สอนน้องถ่ายภาพยนตร์สั้น
  เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คณะนิเทศศาสตร์ โดยอาจารย์สัชฌุเ..
ดาว/เดือน นิเทศศาสตร์ ม.ฟาร์ฯ สุดเจ๋งอีกครั้ง คว้าชัย 2 รางวัลซ้อนงาน
  ดาว/เดือน นิเทศศาสตร์ ม.ฟาร์ฯ สุดเจ๋งอีกครั้ง คว้าชัย 2 รางวัลซ้อน นักศึก..
เดือน&ดาวเทียมนิเทศศาสตร์ ม.ฟาร์ฯ คว้าชัย “กีฬานิเทศศาสตร์และสื่อสารสัมพันธ์"
  ภาควิชาสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ได้ส่ง..
เด็กนิเทศศาสตร์ ม.ฟาร์อีสเทอร์น เจ๋ง !! คว้า 2 รางวัลซ้อน งาน HONDA
  นักศึกษาภาควิชาสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์..
อาจารย์นิเทศศาสตร์ ม.ฟาร์ฯ รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ
  อ.ประพันธ์ อภิวงค์ และอ.ปิยาภรณ์ เมืองคำ อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อส..

 


คณาจารย์

อาจารย์สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ
Satchuset Raungdessuwonหัวหน้าภาควิชาการสื่อสารการตลาด

ปริญญาโท นศ.ม.(การโฆษณา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ปี 2546, ประเทศไทย
ปริญญาตรี นศ.บ.(การโฆษณา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม,2541,ประเทศไทย


อาจารย์พรพนิต พ่วงภิญโญ
Pornpanit Puangpinyoอาจารย์

ปริญญาโท นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปี 2531, ประเทศไทย
ปริญญาตรี วท.บ. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2526,ประเทศไทย

อาจารย์ฐิติพร ธาราติกานนท์
Thitiporn Taratikanont อาจารย์

ปริญญาโท ศศ.ม.(นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ปี 2551, ประเทศไทย
ปริญญาตรี นศ.บ.(นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยพายัพ,2546,ประเทศไทย


อาจารย์ปิยาภรณ์ เมืองคำ
Piyaporn Muangkham อาจารย์

ปริญญาโท ศศ.ม.(การสื่อสารศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปี 2553, ประเทศไทย
ปริญญาตรี นศ.บ. (วารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2548,ประเทศไทย

อาจารย์ประพันธ์ อภิวงค์
Prabhan Apiwong อาจารย์

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (เอกการประชาสัมพันธ์) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.