ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • Video แนะนำDepartment Information Technology

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

สมัครเรียน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที คือการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อจัดเก็บ ค้นหา ส่งผ่าน และจัดดำเนินการข้อมูล ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับธุรกิจหนึ่งหรือองค์การอื่น ๆ ยังรวมไปถึงเทคโนโลยีการกระจายสารสนเทศอย่างอื่นด้วย เช่นโทรทัศน์และโทรศัพท์ อุตสาหกรรมหลายอย่างเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอย่างเช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์โทรคมนาคม การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และบริการทางคอมพิวเตอร์

 

 

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Bachelor of Science Program in Information Technology

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Information Technology)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.S. (Information Technology)

โครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

[ รายละเอียดแผนการศึกษา ]

 

 

โอกาสในการประกอบอาชีพ

นักศึกษาที่จบการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประกอบอาชีพได้ดังต่อไปนี้:

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ
นักพัฒนาเว็บไซต์ หรือระบบงานสารสนเทศ
ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักพัฒนาภาพ 3 มิติ และเทคโนโลยีสื่อประสม

บทความงานวิจัย

 

Download เอกสาร

 

ข่าวและกิจกรรม
ค่ายเตรียมความพร้อมนศ.ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ภาควิชาจัดให้มีการเข้าค่ายโดยให้นักศึกษาแกนนำรุ่นพี่แบ่งกลุ่มเพื่อ..
กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณาจารย์คณะวิทย์ฯ ครั้งที่ 1
  เครือข่ายศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร..
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Yellowfin
  เนื่องด้วยบริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรชัน จำกัด ในฐานะผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ..
การนิเทศสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคเทคโนฯ
  ตามที่ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการส่งนั..
นักศึกษาสาขา ITส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานITCE2014
  เนื่องในงาน IT Career Exhibition 2014 โดยเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายคอมพ..

 


คณาจารย์

อาจารย์บุญฤทธิ์ คิดหงัน
Boonrit Kidngunคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาโท วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย
ปริญญาตรี คอ.บ.(วิศวกรรมสื่อสาร)สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ,2539,ประเทศไทย


อาจารย์พงศ์กร จันทราช
Pongkorn Chantaratอาจารย์

ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย
ปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,2541,ประเทศไทย

อาจารย์จารุณี มณีโต
Jarunee Maneeto อาจารย์

ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย
ปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,ประเทศไทย


อาจารย์สุพัฒนวรี ทิพย์เจริญ
Supattanawaree Thipcharoen อาจารย์

ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย
ปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2544,ประเทศไทย

อาจารย์ศิริรัตน์ ตรงวัฒนาวุฒิ
Sirirat Trongwattanawuth อาจารย์

ปริญญาโท วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย
ปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2547,ประเทศไทย


อาจารย์เนรมิต ชุมสาย ณ อยุธยา
อาจารย์

ปริญญาโท M.S.( Computer Science)Eastern Washington University,2535
ปริญญาตรี B.S.(Computer Science) Whitworth College,2533


© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.