ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ

  • Video แนะนำDepartment of Industrial Logistic Management

ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

สมัครเรียน

สาขาวิชาการจัดการ

"การบริหารจัดการอุตสาหกรรม" เป็นศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่ามีความสำคัญมากต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้านอุตสาหกรรม ทั้งนี้การเพิ่มศักยภาพทางด้านการผลิตเชิงอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีการจัดการที่ดี เพื่อให้ระบบการผลิตสามารถบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การศึกษาในภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมจึงมุ่งหวังให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจหลักการและผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการเพิ่มผลผลิต การควบคุมต้นทุนการผลิต การจัดการคุณภาพ การจัดการโซ่อุปทาน และการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคการแข่งขัน

นักศึกษาที่สำเร็จในหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพในภาคการผลิต ได้แก่ ผู้ประสานงานด้านการผลิตและการวางแผนการผลิต ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายลอจิสติกส์และอื่นๆ รวมทั้งยังเป็นเจ้าของธุรกิจเองได้

 

 

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
Bachelor of Business Administration Program in Industrial Logistics Management

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม)
ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Industrial Logistics Management)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.B.A (Industrial Logistics Management)

โครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต    

[ รายละเอียดแผนการศึกษา ]

 

 

โอกาสในการประกอบอาชีพ

นักศึกษาที่จบการศึกษาทางด้านการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม สามารถประกอบอาชีพได้ดังต่อไปนี้:

ฝ่ายจัดซื้อ
ฝ่ายผลิต
ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า
ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ  
ฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์
ฝ่ายการขนส่ง
นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
นักวางแผนวัตถุดิบการผลิตหรือการกระจายสินค้า
นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ
ผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์
ตัวแทนขนส่งสินค้าทางบก ทางทะเล หรือทางอากาศ
รับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี กรมประมง กรมการขนส่งทางอากาศ กรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ในสาขาโลจิสติกส์

ข่าวและกิจกรรม
ศึกษาดูงานการจัดการอุตสาหกรรม
  ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์ได..
I.M. จัดกิจกรรมเข้าค่ายประจำปี
 

กิจกรรมเข้าค่ายประจำปีการศึกษา 2554: กิจกรรมเข..

สัมมนา:การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกับSMEs
 

          ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนา “การประยุกต์ใช้นว..

วารสารภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1
 
I.M. mag ฉบับ..</td>
      						</tr>
      					<tr>
      					<tr bgcolor=
ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมทัศนศึกษาดูงาน
 

          จากสถานการณ์การดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรร..


 


คณาจารย์

อาจารย์พิชัย เหลี่ยวเรืองรัตน์
Pichai Liawruangrathหัวหน้าภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ปริญญาโท วศ.ม (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549,ประเทศไทย
ปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2546,ปรเทศไทย


อาจารย์ณัฏฐรินดา ฐิติเจริญพงษ์
Nattarinda Thitijaroenpongอาจารย์

ปริญญาโท วศ.ม (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552, ประเทศไทย
ปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยแม่โจ้,2548,ประเทศไทย

อาจารย์สุชีรา ขยาย
Laiad Srihagao อาจารย์

ปริญญาโท บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2549 ประเทศไทย
ปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยแม่โจ้,2543,ประเทศไทย


© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.