ภาควิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • Video แนะนำDepartment Geo-informatics Technology

ภาควิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

สมัครเรียน

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

ภาควิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เชื่อว่าองค์ความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือทางภูมิสารสนเทศ จะช่วยให้การก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตอบสนองแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา จะสร้างบัณฑิตที่มีคุณค่าต่อสังคม

[New Website]

 

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
Bachelor of Science Program in Geo-informatics

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (ภูมิสารสนเทศ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Geo-informatics)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.S. (Geo-informatics)

โครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

[ รายละเอียดแผนการศึกษา ]

 

 

โอกาสในการประกอบอาชีพ

นักศึกษาที่จบการศึกษาทางด้านภูมิสารสนเทศ สามารถประกอบอาชีพได้ดังต่อไปนี้:

ความสามารถทางด้านภูมิสารสนเทศในปัจจุบัน มีการนำไปการบูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีอื่นในปัจจุบัน อาทิ การวางแผนการดำเนินโครงการ การบริหารจัดการภัยพิบัติต่างๆ การบริหารเชิงพื้นที่โดยภาพรวมทั้งภาครัฐและเอกชน ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบ่งเป็น หน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมแผนที่ทหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หน่วยงานภาคเอกชน อาทิ บริษัท อีเอสอาร์ไอ ประเทศไทย จำกัด บริษัทแมพพ้อยท์ เอเชีย (ประเทศไทย) บริษัทไซเทค (กรุงเทพฯ) จำกัด กลุ่มวังขนาย บริษัท โลตัส คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นต้น

ข่าวและกิจกรรม


คณาจารย์

อาจารย์สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์
Subpong Pongsawatหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

ปริญญาโท วท.ม.(ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545, ประเทศไทย
ปริญญาตรี วท.บ.(ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2539,ประเทศไทย


อาจารย์กมลวรรณ วัฒนชัย
Kamolwan Wattanachaiอาจารย์

ปริญญาโท วท.ม.(ภูมิสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551, ประเทศไทย
ปริญญาตรี วท.บ.(ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2547,ประเทศไทย

อาจารย์ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์
Sarawut Pongleerat อาจารย์

ปริญญาโท วท.ม.(ภูมิสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549, ประเทศไทย
ปริญญาตรี วท.บ.(ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2544,ประเทศไทย


อาจารย์ภัทรา ชัยเพียรเจริญกิจ
Pattra Chaipianjareankit อาจารย์

ปริญญาโท วท.ม.(ภูมิสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551, ประเทศไทย
ปริญญาตรี วท.บ.(ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2545,ประเทศไทย

อาจารย์ชยกฤต ม้าลำพอง
Chayakrit Malampong อาจารย์

ปริญญาโท วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545, ประเทศไทย
ปริญญาตรี วท.บ.(ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2535,ประเทศไทย


© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.