ภาควิชาการประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ

  • Video แนะนำDepartment of Entrepreneurship

ภาควิชาการประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

สมัครเรียน

สาขาวิชาการประกอบการ

Entrepreneurship ยุคใหม่ ไม่ใช่แค่การสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการสร้างธุรกิจใหม่ แต่ Entrepreneurship ยุคใหม่ คือการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการที่สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ และแตกต่างจากการใช้หลักการจัดการบริหารแบบเดิม ๆ
Entrepreneurship ยุคใหม่ คือ การสร้างบุคลากรที่มีลักษณะผู้ประกอบการที่จะช่วยเป็นแรงสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ องค์กร ชุมชน หรือแม้แต่สังคมขนาดใหญ่ ให้เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและเข้มแข็ง โดยการใช้นวัตกรรม การแสวงหาโอกาสและใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นอย่างเต็มที่ และการต่อสู้กับความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล

 

 

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ
Bachelor of Business Administration in Entrepreneurship

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การประกอบการ)
ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.บ. (การประกอบการ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Entrepreneurship)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.B.A (Entrepreneurship)

โครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต


[ รายละเอียดแผนการศึกษา ]

 

 

โอกาสในการประกอบอาชีพ

นักศึกษาที่จบการศึกษาทางด้านการประกอบการสามารถประกอบอาชีพได้ดังต่อไปนี้:

ประกอบกิจการส่วนตัว
สืบทอดธุรกิจครอบครัว
นักพัฒนาธุรกิจ
นักบริหารระดับต้น
นักธุรกิจทั่วไป
ผู้จัดการทั่วไป
ผู้จัดการด้านการตลาด
ที่ปรึกษาธุรกิจ (ระดับต้น)

Download เอกสาร

ข่าวและกิจกรรม


คณาจารย์

อาจาย์จันทร์จิตร เธียรสิริ
Junjit Thiensiriหัวหน้าภาควิชาการเป็นผู้ประกอบการ

ปริญญาโท บธ.ม. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546, ประเทศไทย
ปริญญาตรี บธ.บ.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,2543,ประเทศไทย


อาจารย์ธัญญารัตน์ ลิ้นฤาษี
Tanyarut Linrueseeอาจารย์

ปริญญาโท บธ.ม. (การเป็นผู้ประกอบการ)มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น, 2551, ประเทศไทย
ปริญญาตรี บธ.บ.(การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง,2542,ปรเทศไทย

อาจาย์กาญจนา สมมิตร
Kanjana Sommit อาจารย์

ปริญญาโท บธ.ม. (การเป็นผู้ประกอบการ)มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 2549, ประเทศไทย
ปริญญาตรี ศษ.บ.(ภาษาฝรั่งเศษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2541,ประเทศไทย


อาจารย์ณิชา ทองจำรูญ
Nicha Thongjumroon อาจารย์

ปริญญาโท บธ.ม. (การเป็นผู้ประกอบการ) มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551, ประเทศไทย
ปริญญาตรี ศศ.บ.(การสื่อสารมวลชน)มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ,2547,ปรเทศไทย

อาจารย์นุชจรี ศรีอุปโย
อาจารย์

ปริญญาโท บธ.ม. (การเป็นผู้ประกอบการ)มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 2549, ประเทศไทย
ปริญญาตรี บธ.บ.(การตลาด) มหาวิทยาลัยแม่โจ้,2543,ปรเทศไทย


© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.