ภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์

  • Video แนะนำDepartment of Business English

ภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

สมัครเรียน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

Welcome to Business English Department

ปัจจุบัน โลกพัฒนาก้าวไกลไปอย่างรวดเร็วพรมแดนไม่อาจเป็นเครื่องกีดขวางการทำธุรกิจได้อีกต่อไป ผู้คนทั่วโลกสามารถเดินทางติดต่อค้าขายกันได้อย่างมีอิสระมากขึ้น สิ่งหนึ่งที่จะทำให้ผู้คนติดต่อทำธุรกิจกันได้อย่างไร้ขีดจำกัดคือ ภาษาอังกฤษซึ่งถือเป็นภาษากลางของการทำธุรกิจในโลกปัจจุบัน (the language of international business) แน่นอนแค่การเรียนภาษาเก่งเพียงอย่างเดียวอาจจะทำให้ยังไม่สามารถประสบความสำเร็จในงานธุรกิจได้ ดังนั้นความรู้และชั้นเชิงในการทำธุรกิจเป็นอีกอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน ภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจจึงได้ผนวกเอาองค์ความรู้ทางภาษาและธุรกิจเข้าด้วยกัน เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่จะทำให้บัณฑิตของภาควิชาก้าวสู่โลกแห่งธุรกิจสากลได้อย่างมั่นใจ สมกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นที่ตั้งไว้ คือ Gateway to Entreprenuership. ยินดีต้อนรับครับ

 

 

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
Bachelor of Arts in Business English

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ชื่อย่อภาษาไทย : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Art (Business English)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.A (Business English)

โครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

[ รายละเอียดแผนการศึกษา ]

 

 

โอกาสในการประกอบอาชีพ

นักศึกษาที่จบการศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ สามารถประกอบอาชีพได้ดังต่อไปนี้:

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ภาควิชาภาษาอังกฤษได้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพียบพร้อมทั้งด้านสติปัญญา ความรู้ และความฉลาดทางอารมณ์ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ อย่างแพร่หลาย บัณฑิตของภาคมีโอกาสได้รับใช้สังคมในหลากหลายอาชีพ ทั้งทางด้านวิชาการและบริการ อาทิ ประชาสัมพันธ์ เลขานุการ ธุรการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม สายการบิน การธนาคาร ธุรกิจในรูปแบบต่างๆ วงการหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ วงการแปล องค์กรระหว่างประเทศ และงานอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ

บทความงานวิจัย

ข่าวและกิจกรรม

Warning: mysql_db_query() [function.mysql-db-query]: Access denied for user 'ODBC'@'localhost' (using password: NO) in D:\wwwroot\State\faculty\eng.php on line 211

Warning: mysql_db_query() [function.mysql-db-query]: A link to the server could not be established in D:\wwwroot\State\faculty\eng.php on line 211

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\wwwroot\State\faculty\eng.php on line 213

 


คณาจารย์

อาจารย์นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์
Tipwon Tananchaiหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ปริญญาเอก ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556, ประเทศไทย
ปริญญาโท ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548,ประเทศไทย
ปริญญาตรี ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542,ประเทศไทย


อาจารย์เดชาธร แสนชัย
Dechathorn Saenchaiอาจารย์

ปริญญาโท ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551, ประเทศไทย
ปริญญาตรี ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ 2540,ประเทศไทย

Htay Win (James)
อาจารย์

ปริญญาโท M.S. State University of New York พ.ศ. 2529, New York
ปริญญาตรี B.S.(Zoology) Rangoon Arts & Science University,2515


อาจารย์สิตา ทายะติ
Sitah Tayatiอาจารย์

ปริญญาโท ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551, ประเทศไทย
ปริญญาตรี ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548,ประเทศไทย

อาจารย์ณัฐติญา บุญวิรัตน์
Nattiya Bunwiratอาจารย์

ปริญญาโท ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2552, ประเทศไทย
ปริญญาตรี ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543,ประเทศไทย


© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.