รับสมัครนักศึกษาใหม่'58
สมัครวันนี้รับทุนเรียนดีสูงสุด 40,000 บาท

กรอกใบสมัครออนไลน์

คณะศึกษาศาสตร์

The Faculty of Education

นักศึกษาสามารถก้าวทันความเจริญก้าวหน้าของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบอย่างสร้างสรรค์ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิต รู้จักนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

รายละเอียด

หลักสูตรและสาขาวิชา

สาขาวิชาการประถมศึกษา


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาโทและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เราเชื่อมั่นว่าการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนโสตทัศนูปกรณ์อันทันสมัย จะสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ การวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศกับการศึกษาและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมถึงสามารถแข่งขันได้ในสังคมแห่งการประกอบการ ในโอกาสนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่านด้วยความยินดี และขอให้ทุกท่านใช้โอกาสของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งมั่นศึกษาอย่างตั้งใจ เพื่อให้ได้ความรู้และประสบการณ์ที่จะสร้างประโยชน์ และความก้าวหน้าให้กับตนเอง องค์กร สังคมและประเทศชาติต่อไป

สาขาวิชาบริหารการศึกษา(ปริญญาโท)

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นี้ตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่า  “การพัฒนาองค์การทางการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยผ่านกระบวนการบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะเป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษาของประชาชนได้” ดังนั้น การผลิตผู้บริหารการศึกษาจึงเป็นการผลิตเพื่อให้ได้คนสำหรับอนาคต ให้มีความคิดและความสามารถที่ทันสมัย เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์การได้และมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สาขาวิชาบริหารการศึกษา(ประกาศนียบัตรบัณฑิต)

จากพรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546 ได้กำหนดให้ผู้บริหารโรงเรียนและสถานศึกษา ต้องมีวุฒิทางการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จึงได้เปิด หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพการศึกษา โดยเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่คุรุสภากำหนด ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ 2547

          ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการบริหารการศึกษา ตลอดจนความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นกลไกสำคัญสำหรับผู้บริหารการศึกษาในทศวรรษหน้าต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา

          มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเป็นองค์กรทางการศึกษาที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและ/หรือ ผู้บริหารการศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะตลอดจนความเป็นเลิศทางวิชาการในการประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา และมีความพร้อมในการบริหารจัดการองค์กรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


สาขาวิชาชีพครู(ประกาศนียบัตรบัณฑิต)

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและมีคุณภาพในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

          มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่เปิดสอนหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานคณะการการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) แล้ว ประกอบกับมหาวิทยาลัย มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมที่จะให้ความรู้ด้านวิชาชีพครูเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาที่ประสงค์ทำหน้าที่การสอน แต่มีวุฒิปริญญาสาขาอื่นที่ไม่ใช่ปริญญาทางการศึกษา/ครุศาสตร์ เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะและคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครูที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 


ข่าวสารและกิจกรรม
เชิญ อบมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู
  เชิญ อบมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู โดย ชมรมวิชาชีพครู (การสอบบรรจุครูผู้ช่วยครั..
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ป.โท(การบริหารการศึกษา)
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเ..
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา2556
  ประกาศ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู และหลักสูตรศึกษาศาสต..
การติดต่อรับใบประกอบวิชาชีพครู
  ประกาศ เรื่องการติดต่อรับใบประกอบวิชาชีพครู ตามที่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร..
กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัณฑิตม.ฟาร์ รุ่นที่ 12
  กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น รุ่นที่ 12 วันอาทิตย์ที 10 พฤศจ..

 

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.