ภาควิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

  • Video แนะนำมหาวิทยาลัย

ภาควิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

สมัครเรียน

สาขาวิชาการประถมศึกษา

สาขาวิชาการประถมศึกษา เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา แนวการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา  ซึ่งเน้นให้นำความรู้ทางการจัดการเรียนการสอน แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับประถมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาระงาน สถาบัน องค์กร และสังคมอย่างเหมาะสม

 

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
Bachelor of Education Program in Elementary Education

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)
ชื่อย่อภาษาไทย : ศษ.บ.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Elementary Education)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Ed. (Elementary Education)

โครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 171 หน่วยกิต


[ รายละเอียดแผนการศึกษา ]

 

 

โอกาสในการประกอบอาชีพ

นักศึกษาที่จบการศึกษาทางด้านสาขาวิชาการประถมศึกษา สามารถประกอบอาชีพได้ดังต่อไปนี้:

สามารถประกอบวิชาชีพได้หลากหลายสาขาตามหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ นิติกร หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ศาล เจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ พนักงานคุมประพฤติ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ทนายความหรือที่ปรึกษาในหน่วยงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ รวมตลอดถึงฝ่ายกฎหมายในสถาบันหรือองค์กรต่างๆ อีกทั้งเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษา เป็นต้น

บทความงานวิจัย

 

Download เอกสาร

 

ข่าวและกิจกรรม

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.