หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์

  • Video แนะนำมหาวิทยาลัย

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

สมัครเรียน

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและมีคุณภาพในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

          มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่เปิดสอนหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานคณะการการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) แล้ว ประกอบกับมหาวิทยาลัย มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมที่จะให้ความรู้ด้านวิชาชีพครูเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาที่ประสงค์ทำหน้าที่การสอน แต่มีวุฒิปริญญาสาขาอื่นที่ไม่ใช่ปริญญาทางการศึกษา/ครุศาสตร์ เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะและคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครูที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

 

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
Graduate Diploma Program in Teaching Profession

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Graduate Diploma (Teaching Profession)

โครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 34 หน่วยกิต


[ รายละเอียดแผนการศึกษา ]

 

 

บทความงานวิจัย

 

ข่าวและกิจกรรม
รายชื่อผู้ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครูรอบที่ 2
  ผู้ที่มีรายชื่อรับใบประกอบวิชาชีพครูรอบที่ 2 ติดต่อรับใบประกอบวิชาชี..
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
 

การฝึกอบรมผู้บังคั..

ไออุ่นแด่น้องผู้เหน็บหนาว
 

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นโดยบัณฑิตวิทยาลัย
ได้มอบไออุ่นแด่น..


 

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.