หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาู คณะศึกษาศาสตร์

  • Video แนะนำมหาวิทยาลัย

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

สมัครเรียน

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

จากพรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546 ได้กำหนดให้ผู้บริหารโรงเรียนและสถานศึกษา ต้องมีวุฒิทางการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จึงได้เปิด หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพการศึกษา โดยเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่คุรุสภากำหนด ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ 2547

          ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการบริหารการศึกษา ตลอดจนความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นกลไกสำคัญสำหรับผู้บริหารการศึกษาในทศวรรษหน้าต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา

          มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเป็นองค์กรทางการศึกษาที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและ/หรือ ผู้บริหารการศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะตลอดจนความเป็นเลิศทางวิชาการในการประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา และมีความพร้อมในการบริหารจัดการองค์กรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Graduate Diploma (Educational Administration)

โครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 30 หน่วยกิต


[ รายละเอียดแผนการศึกษา ]

 

 

บทความงานวิจัย

 

Download เอกสาร

 

ข่าวและกิจกรรม

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.