ภาควิชาภาษา่จีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์

  • Video แนะนำDepartment of Business Chinese

ภาควิชาภาษาจีนธุุรกิจ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

สมัครเรียน

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้ด้านภาษาจีน เป็นหลักตลอดจนมีความรู้ด้านบริหารธุรกิจและด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ ในการประกอบอาชีพหรือประกอบการอิสระอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ภาษาจีน ควบคู่กับการบริหารธุรกิจและภาษาอังกฤษ
2. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ
3. สามารถเป็นผู้ประกอบการอิสระ้
4. สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหารวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม

 

 

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
Bachelor of Art in Business Chinese

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)
ชื่อย่อภาษาไทย : ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Art (Business Chinese)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.A (Business Chinese)

โครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

[ รายละเอียดแผนการศึกษา ]

 

 

โอกาสในการประกอบอาชีพ

นักศึกษาที่จบการศึกษาทางด้านภาษาจีนธุรกิจ สามารถประกอบอาชีพได้ดังต่อไปนี้:

บัณฑิตที่เรียนจบจากสาขาวิชานี้ จะเป็นผู้ที่มีความคิดและวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถผสมผสานความรู้และทักษะภาษาจีนให้เข้ากับความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจกับชาวจีนได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้เรียนสามารถหางานทำได้หลากหลายสาขา ทั้งด้านวิชาการเช่น การเป็นอาจารย์ หรือการเป็นนักแปล และในแวดวงทางธุรกิจ เช่น การเป็นนักประชาสัมพันธ์ การเป็นล่าม การทำงานธนาคาร การทำงานในสายการบินต่างๆ ที่ใช้ภาษาจีน หรือการทำงานในบริษัทชาวจีนที่มีอยู่ทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น

บทความงานวิจัย

Download เอกสาร

 

ข่าวและกิจกรรม
นศ.ฟาร์สุดเจ๋งคว้ารางวัลการแข่งขันโต้วาทีภาษาจีน
 

นศ.ฟาร์สุดเจ๋งคว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันโต้วาทีภาษาจ..

Goodbye Senior ภาควิชาภาษาตะวันออก
 

เนื่องด้วยวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา ทางรุ่นน้องภาควิช..

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดงานนิทรรศการ
 

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดงานนิทรรศการ "เปิดม่านไม้ไผ่สู่แดนมังกร ครั้..


 


คณาจารย์

อาจารย์กรรณิการ์ ติยายน
หัวหน้าภาควิชาภาษาจีนธุรกิจ

ปริญญาโท M.A. (East Asian Studies) Washington Universityพ.ศ. 2516
ปริญญาตรี อ.บ. (ภาษาไทย อังกฤษ ประวัติศาสตร์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2507,ประเทศไทย


อาจารย์กัญสุชญา ศรีอมรทัต
อาจารย์

ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพ.ศ. 2552, ประเทศไทย

อาจารย์วิชญ์สุดา ภูษณะวิวัฒน์
อาจารย์

ปริญญาโท ศศ.ม. (การสอนภาษาจีน) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย กำลังศึกษา, ประเทศไทย
ปริญญาตรี ศศ.บ.(ภาษาจีน)มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,2551,ประเทศไทย


Gu Mengyu
อาจารย์

ปริญญาโท M.A. (English for Communication) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2555, ประเทศไทย
ปริญญาตรี B.A.(Teaching Chinese for foreigners) Guangxi Normal University,2548,China


© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.