ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ

  • Video แนะนำDepartment of Business Computer

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

สมัครเรียน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ยินดีต้อนรับสู่ภาควิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ใครที่เรียนคอมพิวเตอร์ต้องทำการค้นหาความรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากเนื้อหาด้านคอมพิวเตอร์ แล้ว   ความรู้ด้านภาษาอังกฤษถือว่าเป็นสิ่งที่ สำคัญในชีวิตการเรียน และ การทำงานในสายคอมพิวเตอร์

หาก นศ. ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตการเรียน และการทำงานขอให้ตั้งใจอย่างแน่วแน่และ ทำอย่างเต็มกำลังจึงจะทำให้ทุกคนสามารถไปยังเป้าหมายที่ต้องการได้ 

นักศึกษาคนไหนที่เรื่องที่ไม่สบายใจในการเรียน หรือ การทำงาน สามารถติดต่อโดยตรง ได้ที่ 053 201800 ต่อ 1431

 

 

ชื่อหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Bachelor of Business Administration in Business Computer

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Business Computer)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.B.A (Business Computer)

โครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต


[ รายละเอียดแผนการศึกษา ]

 

 

โอกาสในการประกอบอาชีพ

นักศึกษาที่จบการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจสามารถประกอบอาชีพได้ดังต่อไปนี้:

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
นักโปรแกรม
ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์
นักพัฒนาเว็บไซต์
ผู้จัดการซอฟต์แวร์
ผู้จัดการฐานข้อมูล
ผู้ตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์

บทความงานวิจัย

แบบประเมินโครงการอบรมเรื่อง "การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator"
การใช้งานโปรแกรม DBDesigner สำหรับฐานข้อมูล MySql
การนำเข้า File .WAB เข้าสู่โปรแกรม Microsoft Outlook 2010
การทำแบบสอบถามผ่าน Google Docs
แบบประเิมินโครงการบ่มเพาะคุณธรรม
การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (2553)
แบบฟอร์ม การขอสอบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กรอกข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ 2551/2
ผลงานเว็บไซต์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2550
ปัญหาและความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคคลากรวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (2549)
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการใช้และไม่ใช้โปรแกรม Jeliot ช่วยในการเรียนการสอน

 

ข่าวและกิจกรรม


คณาจารย์

อาจาย์ธรรมพร หาญผจญศึก
Thammaporn Harnpajonesukหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


อาจารย์นันท์นภัส สุจิมา
Nunnapat Sujimaอาจารย์

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ไกรลาศ สิทธิยะ
Krailas Sitthiya อาจารย์

ปริญญาโท วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555, ประเทศไทย
ปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2551,ประเทศไทย


อาจารย์เฉลิมชนม์ วราหลิน
อาจารย์

ปริญญาโท วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2549,ประเทศไทย
ปริญญาตรี วท.บ.(คณิตศาสตร์)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2531,ประเทศไทย


© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.