รับสมัครนักศึกษาใหม่'58
สมัครวันนี้รับทุนเรียนดีสูงสุด 40,000 บาท

กรอกใบสมัครออนไลน์

คณะบริหารธุรกิจ

The Faculty of Business Administration

คิดนอกกรอบ ตอบโจทย์ด้วยการฝึกทำธุรกิจจริงที่ผนวกความเชี่ยวชาญทุกสาขาของธุรกิจพร้อมเป็นนักบริหารที่สร้างสรรค์ ก้าวสู่การเป็นนักบริหารอนาคตไกล ที่เหนือกว่า นอกจากความรู้ด้านการบริหารธุรกิจต่างๆ ยังสอนเน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ หามุมมองใหม่ๆทางธุรกิจ รวมทั้งการปลูกฝังมุมมองการเป็นผู้ประกอบการ พร้อมให้ฝึกฝนทำธุรกิจจริง ให้นักศึกษามีพื้นฐานพร้อมประสบการณ์ เพื่อต่อยอดให้ประสบความสำเร็จได้ทุกสาขาของการบริหาร

รายละเอียด

หลักสูตรและสาขาวิชา

ภาควิชาการบัญชี

มีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมในการดำรงชีวิต และมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารธุรกิจ โดยเน้นทั้งทางด้านทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อันจะเป็นความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการบริหารธุรกิจ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถนำความรู้ไปพัฒนาวิชาชีพ สังคม และประเทศชาติตามศักยภาพสูงสุด
4. ส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม โดยการผลิตกำลังคนด้านบริหารธุรกิจสาขาการบัญชี

ภาควิชาการตลาด

ไม่เพียงเฉพาะในแวดวงของธุรกิจเท่านั้น แต่ยังแทรกอยู่ในแวดวงต่างๆ ไม่ว่าการเมือง การศึกษา ศาสนา หรือแม้แต่การดำเนินชีวิตประจำวัน การตลาดมีความสำคัญ และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งหลักสูตรของภาควิชาการตลาดได้มีการปรับปรุงให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงเน้นให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริง เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคต

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ใครที่เรียนคอมพิวเตอร์ต้องทำการค้นหาความรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากเนื้อหาด้านคอมพิวเตอร์ แล้ว ความรู้ด้านภาษาอังกฤษถือว่าเป็นสิ่งที่ สำคัญในชีวิตการเรียน และ การทำงานในสายคอมพิวเตอร์

หาก นศ. ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตการเรียน และการทำงานขอให้ตั้งใจอย่างแน่วแน่และ ทำอย่างเต็มกำลังจึงจะทำให้ทุกคนสามารถไปยังเป้าหมายที่ต้องการได้

นักศึกษาคนไหนที่เรื่องที่ไม่สบายใจในการเรียน หรือ การทำงาน สามารถติดต่อโดยตรง ได้ที่ 053 201800 ต่อ 1431


ภาควิชาประกอบการ

Entrepreneurship ยุคใหม่ ไม่ใช่แค่การสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการสร้างธุรกิจใหม่ แต่ Entrepreneurship ยุคใหม่ คือการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการที่สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ และแตกต่างจากการใช้หลักการจัดการบริหารแบบเดิม ๆ
Entrepreneurship ยุคใหม่ คือ การสร้างบุคลากรที่มีลักษณะผู้ประกอบการที่จะช่วยเป็นแรงสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ องค์กร ชุมชน หรือแม้แต่สังคมขนาดใหญ่ ให้เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและเข้มแข็ง โดยการใช้นวัตกรรม การแสวงหาโอกาสและใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นอย่างเต็มที่ และการต่อสู้กับความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล

ภาควิชาการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย นอกจากนั้นยังสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของด้านการค้าบริการรวมของประเทศ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงเป็นตลาดแรงงานหนึ่งที่ต้องการจำนวนแรงงานจำนวนมาก อาทิเช่น ธุรกิจโรงแรมและที่พัก ธุรกิจภัตตาคารร้านอาหาร ธุรกิจจำหน่ายของที่ระลึกและธุรกิจการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น ภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยวจึงมุ่งหวังให้บัณฑิตของภาควิชาสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปพัฒนาตนเองเพื่อพร้อมเข้าสู่โลกแห่งการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว โดยจะดำรงชีวิตในสังคมได้ดี เป็นผู้ที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ รวมถึงยังมีความรู้และความสามารถในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้นไปได้

ภาควิชาการจัดการ

Entrepreneurship ยุคใหม่ ไม่ใช่แค่การสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการสร้างธุรกิจใหม่ แต่ Entrepreneurship ยุคใหม่ คือการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการที่สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ และแตกต่างจากการใช้หลักการจัดการบริหารแบบเดิม ๆ
Entrepreneurship ยุคใหม่ คือ การสร้างบุคลากรที่มีลักษณะผู้ประกอบการที่จะช่วยเป็นแรงสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ องค์กร ชุมชน หรือแม้แต่สังคมขนาดใหญ่ ให้เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและเข้มแข็ง โดยการใช้นวัตกรรม การแสวงหาโอกาสและใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นอย่างเต็มที่ และการต่อสู้กับความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล

ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

"การบริหารจัดการอุตสาหกรรม" เป็นศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่ามีความสำคัญมากต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้านอุตสาหกรรม ทั้งนี้การเพิ่มศักยภาพทางด้านการผลิตเชิงอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีการจัดการที่ดี เพื่อให้ระบบการผลิตสามารถบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การศึกษาในภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมจึงมุ่งหวังให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจหลักการและผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการเพิ่มผลผลิต การควบคุมต้นทุนการผลิต การจัดการคุณภาพ การจัดการโซ่อุปทาน และการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคการแข่งขัน

นักศึกษาที่สำเร็จในหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพในภาคการผลิต ได้แก่ ผู้ประสานงานด้านการผลิตและการวางแผนการผลิต ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายลอจิสติกส์และอื่นๆ รวมทั้งยังเป็นเจ้าของธุรกิจเองได้

ภาควิชาการเป็นผู้ประกอบการ(ปริญญาโท)

อะไร?? คือ ทางออกของธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการในปัจจุบัน ในเมื่อ สินค้า/บริการ ราคา ช่องทางการ จัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ที่เหมือนกันหมด ธุรกิจของท่านจะแข่งขันได้อย่างไร คำตอบของท่านอยู่ที่มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น กับการเรียนในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.