รับสมัครนักศึกษาใหม่'58
สมัครวันนี้รับทุนเรียนดีสูงสุด 40,000 บาท

กรอกใบสมัครออนไลน์

คณะศิลปศาสตร์

The Faculty of Arts

เราผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาชีพของคณะที่มีบุคลิกและคุณลักษณะในวิชาชีพตนที่ได้รับการยอมรับอย่างสากล กอปรด้วยคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถทางด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและสำนึกแห่งความเป็นไทย

รายละเอียด

หลักสูตรและสาขาวิชา

Welcome to Business English Department


ปัจจุบัน โลกพัฒนาก้าวไกลไปอย่างรวดเร็วพรมแดนไม่อาจเป็นเครื่องกีดขวางการทำธุรกิจได้อีกต่อไป ผู้คนทั่วโลกสามารถเดินทางติดต่อค้าขายกันได้อย่างมีอิสระมากขึ้น สิ่งหนึ่งที่จะทำให้ผู้คนติดต่อทำธุรกิจกันได้อย่างไร้ขีดจำกัดคือ ภาษาอังกฤษซึ่งถือเป็นภาษากลางของการทำธุรกิจในโลกปัจจุบัน (the language of international business) แน่นอนแค่การเรียนภาษาเก่งเพียงอย่างเดียวอาจจะทำให้ยังไม่สามารถประสบความสำเร็จในงานธุรกิจได้ ดังนั้นความรู้และชั้นเชิงในการทำธุรกิจเป็นอีกอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน ภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจจึงได้ผนวกเอาองค์ความรู้ทางภาษาและธุรกิจเข้าด้วยกัน เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่จะทำให้บัณฑิตของภาควิชาก้าวสู่โลกแห่งธุรกิจสากลได้อย่างมั่นใจ สมกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นที่ตั้งไว้ คือ Gateway to Entreprenuership. ยินดีต้อนรับครับ

ภาควิชาภาษาจีนธุรกิจ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้ด้านภาษาจีน เป็นหลักตลอดจนมีความรู้ด้านบริหารธุรกิจและด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ ในการประกอบอาชีพหรือประกอบการอิสระอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ภาษาจีน ควบคู่กับการบริหารธุรกิจและภาษาอังกฤษ
2. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ 
3. สามารถเป็นผู้ประกอบการอิสระ้ 
4. สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหารวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม

ภาควิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

หลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย คือการได้งานทำในบริษัทที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในและต่างประเทศ เนื้อหาของหลักสูตรที่ใช้ประกอบการสอน หรือตัวอย่างที่ใช้เรียนจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจซึ่งนักศึกษา ไม่จำเป็นต้องศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ นักศึกษาก็สามารถเรียนรู้ มีทักษะ และมีความสามารถ เรื่องบริหารธุกิจได้จากการศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเสื่อสารธุรกิจได้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีตำราหนังสือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา และอื่นๆ พร้อมส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรมีรายวิชาที่เตรียมความพร้อม สำหรับการทดสอบ เพื่อวัดระดับประสิทธิภาพความรู้ความสามรถด้านภาษาญี่ปุ่นให้กับนักศึกษาทุกคนเป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม จึงเป็นหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการ และตรงกับเนื้อหาความรู้ ที่ปฏิบัติจริงในองค์กรต่างๆ โดยมีทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและมีการปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นหลักสูตรให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาต่างประเทศอื่นๆควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี และภาษาพม่า โดยนักศึกษาที่จบในสาขานี้สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี อย่างน้อย 2 ภาษา


ข่าวสารและกิจกรรม
แลกแปลี่ยนกิจกรรมกับนักศึกษามหาวิทยาลัย Hachinohe
  คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Hachinohe ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 7 คน เดินทางมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยฟาร์..
แลกเปลี่ยนความ้วัฒนธรรมญี่ปุ่นระหว่างนักศึกษา
  ในวันที่ 31 มกราคม 2561 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาญี่ปุ่นธุรกิจ ได้มีการร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน..
มอบทุนการศึกษาจากหอการค้ากรุงเทพ
  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ นางสาววิลาสินี จันทร์ทุ่ง ได้รับทุนการศ..
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาญี่ปุ่น
  Kyoto Univercity of foreign studies นักศึกษาเกียวโตทั้งหมด 20 คน อาจารย์ 1 คน มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ตั้ง..
Work Shop โดยใช้ภาษาญี่ปุ่น
  จัดกิจกรรมกับนักศึกษาฟาร์อีสเทอร์น กับ มหาลัยวิทยาลัยพะเยา และ นักศึกษาจากมหาลัยเรตะคุ จ..

 

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.