คณะบริหารรัฐกิจ The Faculty of Public Administration

คณาจารย์

อาจารย์เสฏฐวุฒิ หนุ่มคำคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์


อาจารย์ศุทธินี ใจคำเจ้าหน้าที่วิชาการ


© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.