รับสมัครนักศึกษาใหม่'58
สมัครวันนี้รับทุนเรียนดีสูงสุด 40,000 บาท

กรอกใบสมัครออนไลน์

คณะบริหารรัฐกิจ

The Faculty of Public Administration

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นได้กำหนดและออกแบบหลักสูตรให้มีเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศ เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายแห่งรัฐ ซึ่งหมายรวมถึงการสร้างความตระหนักถึงบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและให้บริการภาครัฐ นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐทั้งในระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งเน้นแนวคิดและกระบวนการต่างๆในการบริหารงานภาครัฐ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งเน้นการสร้างพหุวิทยาการ เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาที่มีจิตสาธารณะ มีความรู้ ปัญญา และทักษะในการประกอบวิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น และการเป็นผู้ประกอบการที่สามารถบริหารจัดการตนเอง งาน และองค์กรในด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นธรรม

รายละเอียด

หลักสูตรและสาขาวิชา

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์


ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์


ข่าวสารและกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับลูกสิงห์ฟาร์
  ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ขอแสดงความยินดีกับนายน..
กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณาจารย์ เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง
  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารรัฐกิจ ม..
การเเข่งขันกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559
  เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 นักศึกษาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารรัฐกิจ ได้เข้าร่ว..
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารรัฐกิจ
  ในวันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.30-17.00 น. ทางคณะบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ได้รับก..
พิธีไหว้ครู กินอ้อผญ๋าและดำนาปลูกข้าว
 

ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน �พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู กินอ้อผ..


 

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.