ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

  • Video แนะนำDepartment of Accounting

ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

สมัครเรียน

สาขาวิชาการบัญชี

ภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ยินดีต้อนรับ
ภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมในการดำรงชีวิต และมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารธุรกิจ โดยเน้นทั้งทางด้านทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อันจะเป็นความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการบริหารธุรกิจ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถนำความรู้ไปพัฒนาวิชาชีพ สังคม และประเทศชาติตามศักยภาพสูงสุด
4. ส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม โดยการผลิตกำลังคนด้านบริหารธุรกิจสาขาการบัญชี

ติดต่อภาควิชา 053-333777 ต่อ 5331

 

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
Bachelor of Accountancy in Accounting

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย : บช.บ.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Acc

โครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต

[ รายละเอียดแผนการศึกษา ]

 

 

โอกาสในการประกอบอาชีพ

นักศึกษาที่จบการศึกษาทางด้านการบัญชีสามารถประกอบอาชีพได้ดังต่อไปนี้:

ด้านการทำบัญชี
ด้านการสอบบัญชี
ด้านบัญชีบริหาร
ด้านการภาษีอากร
ด้านการวางระบบบัญชี
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศทางการบัญชี
ด้านการดูแลระบบฐานข้อมูล
ด้านการตรวจสอบภายใน
ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี
ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

บทความงานวิจัย

การวางแผนภาษีอากร
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
พฤติกรรมของต้นทุน
วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ (Hamburger crisis) กับพี่น้องตระกูลเลห์แมน (Lehman Brothers)
มีเงินน้อยก็เป็นเจ้าของธุรกิจพันล้านได้
ดอกเบี้ยเงินฝาก
การวิเคราะห์สินเชื่อ
จุดคุ้มทุนและระยะเวลาคืนทุน
ว่ากันด้วยเรื่องของดอกเบี้ย
ทำความรู้จักภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT
การศึกษาความคิดเห็นต่อการใช้กรณีศึกษาประกอบการเรียนการสอน รายวิชา ทฤษฎีบัญชี
บริหารเงินหมุนเวียน...ไม่ให้เวียนหัว
เก็บเงินให้เหลือเงินเก็บเพื่อไปเป็นผู้ประกอบการ
ทำวิจัย (เพื่อขอผลงาน) กันดีกว่า
มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ(ภาค 1)
เล็กๆ น้อยๆ กับ NGV
เก็บออมผ่าน “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)” ด้วยเงินน้อย รวยเงินล้าน

ข่าวและกิจกรรม
Goodbye senior
 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 นักศึกษาภาควิชาการบัญชีจะจัดงาน Goodbye senior ให้แก่รุ่นพี่ที่กำลังจะจบที่ ..

โครงการมุ่งสู่โลกกว้าง
  เมื่อวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา ภาควิชาการบัญชีได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าอบรม " โค..
ปันน้ำใจให้น้อง
 

ในวันที่ 22 - 23 มกราคม 2554 พวกเราชาวบัญชีจะไปปันน้ำใจให้กับน้องๆๆที่ โรงเรียนบ้านกองปะ อ.ฮอด โด..

ประกวดการขับร้องเพลงประสานเสียง
 

                              เนื่องจากวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 ภ..

Goodbye senior
 

รุ่นน้องภาควิชาการบัญชีได้จัดงานเลี้ยงส่งรุ่นพี่ที่จะจบในปีการศึกษา 2552 โดยมีการจัดเลี้..


 


คณาจารย์

อาจารย์ทิพย์วรรณ ทนันไชย
Tipwon Tananchaiหัวหน้าภาควิชาการบัญชี

ปริญญาโท บช.ม.( บัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550,ประเทศไทย
ปริญญาตรี บช.บ..( บัญชี) มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540,ประเทศไทย


อาจารย์เจนจิรา ขันแก้ว
Janejira Khankeawอาจารย์

ปริญญาโท บช.ม.( บัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551, ประเทศไทย
ปริญญาตรี บช.บ.(บัญชี)มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539,ประเทศไทย

อาจารย์ละเอียด ศรีหาเหง่า
Laiad Srihagao อาจารย์

ปริญญาโท บช.ม.( บัญชี) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก, 2549, ประเทศไทย 
ปริญญาตรี ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ)มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,2539,ประเทศไทย


อาจารย์พรนิภา จันทร์น้อย
อาจารย์

ปริญญาโท บช.ม. ( บัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545, ประเทศไทย 
ปริญญาตรี ศศ.บ.(บริหารธุรกิจและการจัดการ) วิทยาลัยครูเชียงใหม่,2535,ประเทศไทย


© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.